Nástroj KOMUNIKACE O RIZICÍCH

Proč komunikovat o rizicích?

Info

Komunikace o rizicích a zvyšování povědomí o problematice důsledků přívalových srážek jsou důležitými součástmi integrovaného řízení rizik z přívalových srážek. Obce musí rozšiřovat a vysvětlovat informace plynoucí z analýzy nebezpečí a hodnocení rizik těm, kteří jsou v ohrožení. Musí se oznámit i možnosti a limity opatření pro snížení rizik z přívalových srážek. Dotčené osoby nemohou bez komunikace o rizicích z přívalových srážek dostatečně chápat tato rizika, a proto nemohou adekvátně jednat nebo zavést opatření ke snížení rizik. Někteří o nich vůbec nemusí vědět!

Riskcommunication

O čem je nutné komunikovat?

Opatření pro komunikaci o rizicích slouží ke zvýšení informovanosti o různých problémech. Informaci, kterou chcete oznámit, musíte především přesně definovat. Kombinace konkrétní činnosti (opatření) s příklady dobré praxe bude motivovat dotčené osoby a instituce k tomu, aby snižovaly rizika a poskytovaly další podněty. Na jedné straně by si měly být různé cílové skupiny vědomy možných nebezpečí a měly by rozumět možným rizikům. Musí být jasné, kde jsou problémy a kdo je jimi ovlivněn. Na druhé straně se rovněž musí prezentovat, jaké kroky lze přijmout pro minimalizaci rizik a kterým rizikům se naopak nedá vyhnout.

Connect_8x10

S kým hovořit?

Rizika z přívalových srážek ovlivňují množství lidí a institucí z různých oborů. Proto je nezbytné přizpůsobit aktivity zaměřené na komunikaci o rizicích různým cílovým skupinám. Promyslete, koho chcete oslovit a vyberte si pro tuto cílovou skupinu vhodný formát a vhodný informační prostředek. Cílovými skupinami mohou být například: soukromé osoby, majitelé domů, zaměstnanci v administrativě (kteří nejsou obeznámeni s tématem), podnikatelské subjekty, politici, zemědělci, správci lesů. Pamatujte, že tyto skupiny jsou ovlivněny odlišně, například starší osoby a malé děti jsou ohroženy riziky z přívalových srážek více než jiné osoby.

Která opatření jsou vhodná?

Rozlišujeme čtyři aktivity, u kterých jsou popsány všeobecné přístupy ke komunikaci o riziku a k práci v oblasti vztahů s veřejností. Různé činnosti by se měly kombinovat ve strategii komunikace o rizicích nebo v informační kampani. Uvědomte si však, že je musíte blíže specifikovat v kontextu. Jako příklad jsou uvedeny činnosti implementované do pilotních aktivit projektu RAINMAN, kterými se můžete rovněž inspirovat.

Vizualizace je efektivní způsob pro upozornění ohrožených osob a institucí.

Mapy označují konkrétní nebezpečí a riziko na místě a mohou být například k dispozici na online portálu obce. K interpretaci map jsou potřebné srozumitelné pokyny a informace. V případě otázek a vysvětlení by měla být uvedena kontaktní osoba. Znalosti o existujících nebezpečích a rizicích pomáhají při výběru preventivních opatření a chování se v případě přívalových srážek. Není-li k dispozici mapa nebezpečí a rizik, měla by se zohlednit další opatření, jako například kontaktování dotčených osob a institucí.

Kromě toho existují různé jiné způsoby, jak upozornit na specifickou rizikovou situaci na místě, například umístěním informačních tabulí na místa, která již byla poškozená během minulých přívalových srážek nebo na kterých již byla přijata protipovodňová opatření.

Více informací najdete v nástroji „HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ“.

Srozumitelné a dostupné informace jsou důležitým prvkem při zvyšování informovanosti o povodňových rizicích a pomáhají s implementací opatření ke snížení rizika.

Informace mohou být k dispozici jako materiály ke čtení, například v tištěné podobě (příručky, manuály, brožury, letáky) anebo na online platformách. Produkty by se měly diferencovat podle obsahu a přizpůsobovat konkrétní cílové skupině, např. občanům, majitelům domů, společnostem, lesníkům, zemědělcům atd. Různí aktéři již připravili velké množství kvalitních informačních materiálů. Mělo by se proto zkontrolovat používání stávajících výrobků.

Je nutné zaručit jednoduchý přístup k informacím, např. shromážděním na jednom místě nebo na centrální online platformě. Distribuce informací je navíc podporována medii a další prací v oblasti vztahů s veřejností.

Pro zvýšení informovanosti o řízení rizik z přívalových srážek je možné zorganizovat různé formy interaktivních akcí a formátů účasti v závislosti na konkrétní cílové skupině.

Cíle interaktivních akcí pro konkrétní cílové skupiny se mohou pohybovat od jednosměrného přenosu informací přes vzájemnou výměnu informací až po skutečnou účast v rámci které se cílové skupiny aktivně podílejí na rozhodovacích procesech. Formát akcí se může pohybovat od výstav přes informační akce, workshopy, školení až po individuální poradenské služby. Cílem všech těchto akcí je odevzdávat potřebné informace, rozvíjet nové kompetence a zlepšit rozhodování o snížení rizik z přívalových srážek, které je založené na lepších informacích.

Událost nebo proces účasti by se mohly zaměřit například na vysvětlení mapovacích aktivit a výsledků, identifikaci možných opatření ke snížení rizik a vysvětlení příkladů osvědčených postupů. Akce kromě toho slouží k poznávání se a učení jeden od druhého. Integrace činností specifických pro přívalové srážky do stávajících a známých aktivit nebo formátů nebo kombinace těchto činností s jinými tématy je samozřejmě možná.

Interaktivní akce a formáty účasti mohou mít několik stovek účastníků v případě velkých akcí nebo i jednoho jediného účastníka v rámci individuální poradenské služby.

Aktivity zaměřené na komunikaci o rizicích ve vzdělávání mohou pomoci v budoucnu zvýšit informovanost a zlepšit znalosti o rizicích. Mladší generace jsou mimořádně důležité pro budoucí vývoj řešení nebezpečí přívalových srážek.

Doporučení pro úspěšnou komunikaci o rizicích

DĚLAT:

NEDĚLAT:

Kde získat více informací a inspirace?

V některých zemích existují pravidla a podklady, kterými se můžete inspirovat při navrhování vlastní úspěšné komunikace o rizicích při řízení rizik z přívalových srážek.

NAŠE PŘÍBĚHY

Zapojte studenty!

„V projektu RAINMAN je jednou z našich priorit příprava opatření na komunikaci o rizicích při použití materiálů pro školství. Partneři projektu RAINMAN vytvořili různé materiály pro učitele a studenty, které byly otestovány v praxi. Z našeho pohledu je důležité, aby si i mladší generace uvědomovala rizika spojená s přívalovými srážkami a aby se zavčas seznámila s procesem řízení rizik z přívalových srážek. Tímto způsobem pomáháme do budoucna zlepšovat zvládání rizik z přívalových srážek a udržitelně zlepšovat informovanost obyvatelstva.“ (Dr.eng. Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Institut meteorologie a managementu vody, Národní výzkumný ústav, Polsko)

Zkontaktujte se s místními!

„V průběhu prací na projektu RAINMAN a implementace naší pilotní aktivity jsme si uvědomili, jak důležité je zkontaktovat se s místními lidmi a institucemi. Ukázalo se, že mnoho majitelů domů má zkušenosti s povodněmi a již zavedli jistá opatření ke snížení rizik z přívalových srážek. Zjistili jsme také, že je stále ještě co dělat. Chtěli jsme motivovat další majitele domů, aby jednali. Proto jsme například iniciovali pobídku v rámci které se vlastníci domů mohli zapojit elektronicky a mohli se s námi podělit o své zkušenosti s povodněmi. Uvědomili jsme si však, že není snadné přimět zúčastněné osoby, aby si přes internet vyměňovaly své zkušenosti a vědomosti.“ (Dr. Sabine Scharfe, Saský stání úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Německo)

Přečtěte si další naše příběhy...