Naše příběhy z HORNÍHO RAKOUSKA, RAKOUSKO

Picture: Universität Innsbruck / Bundesforschungszentrum für Wald

Rakouský úřad pro životní prostředí jako partner projektu společně s Úřadem hornorakouské zemské vlády jako přidruženým partnerem navázaly v rámci projektu RAINMAN spolupráci s cílem testovat a hodnotit různé metody na hodnocení a mapování rizik a testovat účinky různých možných technických ochranných opatření v konkrétních pilotních oblastech. Přístupy, zjištění a získané zkušenosti se striktně řídily administrativní praxí a byly vypracovány v úzkém kontaktu s aktuálními vědeckými poznatky.

LOKALITY

PŘEHLED

Aktivity:

  • hodnocení a mapování
  • opatření pro snižování rizik

Charakter území:

  • venkovské, zemědělské

Morfologie terénu:

  • pahorkatiny

Picture: Universität Innsbruck

Horní Rakousko je s rozlohou přibližně 12 000 km² čtvrtým největším spolkovým státem Rakouska a s počtem obyvatel 1,5 miliónu je na třetím místě v Rakousku ohledně populace. Horní Rakousko je rozdělené řekou Dunaj, která teče z východu na západ; v severní části od Dunaje leží hornatá a kopcovitá krajina regionu Muehlviertel, jižně od Dunaje se rozprostírá přední část Alp a dále na jih se tyčí vápencové Alpy.

Podnebí je většinou středoevropské, vyznačuje se oceánskými a kontinentálními vlivy. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje 1 150 mm. Mezi regiony nastávají velké rozdíly, např. v oblasti České vysočiny je to méně než 800 mm, přičemž v Alpách se hodnoty mohou pohybovat od 1600 až po 1 800 mm.

Horní Rakousko je tvořené téměř z 50 % ze zemědělských oblastí a téměř 40 % tvoří lesní oblasti. Zastavěné oblasti zabírají 7 % území a více než 60 % obyvatelstva žije ve srovnatelných venkovských obcích s počtem obyvatel do 7 500.

Díky velkému plošnému rozsahu území, široké škále klimatických podmínek a jeho specifickému charakteru je Horní Rakousko ideální oblastí pro pilotní studii k testování metod hodnocení rizika přívalových srážek a poučení se ze zkušeností.

Roční úhrn srážek v Horním Rakousku je na mírně vyšší úrovni než dlouhodobý průměr Rakouska, který činí 1 020 mm. V osmi z posledních deseti let došlo k výskytu příliš velkého množství nebo naopak malého množství srážek. Přívalové srážky se vyskytují přednostně v letních měsících, např. v červenci 2010, v červnu 2013 s více než 280 mm za čtyři dny v jižních částech a v červenci 2014 ve městě Schaerding se 125 mm. V květnu a červenci 2016 činily měsíční srážky 200 %, resp. 150 % měsíční průměrné hodnoty. A minulý rok (2019) spadlo 170 % měsíčního průměru již v březnu.

Přívalové srážky způsobují značné škody, zejména v zemědělských oblastech a ve venkovských sídlech. Záznamy z rakouských zpráv o pojištění proti krupobití uvádějí škody způsobené přívalovými srážkami na zemědělské půdě, ovocných sadech a pastvinách, např. v červenci 2019 se škodou ve výši 1 milion € na rozloze 2 300 ha a v červenci 2016 se škodou 1,7 milionu € na rozloze 8 000 ha. Osídlené oblasti pod intenzivně využívanými zemědělskými oblastmi utrpěly rovněž značné škody, např. v obcích Poneggen/Schwertberg v červnu 2011 a červenci 2016, kdy za 45 minut spadlo 42 mm srážek, nebo v obcích Kraims/Seewalchen, kde krupobití způsobilo v květnu 2016 lokální povodně, nebo ve městě Leonding, kde v červnu 2016 došlo k záplavám s výškou hladiny 50 cm. Pokud jde o celý spolkový stát, tak počet zásahů hasičů se u přívalových srážek výrazně zvýšil, jakož i náklady na následné opravy. To by mohlo naznačovat možné zvýšení rizika přívalových srážek.

Regionální správa Horního Rakouska uznala, že problém s přívalovými srážkami vyžaduje koordinovaný přístup a cílená opatření na účinné snížení a zmírnění možných škod.

V posledních několika letech byl vypracován interní katalog účinných ochranných opatření na ochranu domů a nemovitostí a na snížení škod způsobených erozí a povrchovým odtokem v zemědělských oblastech. Dále se vynaložilo úsilí na zvýšení odolnosti proti přívalovým srážkám budoucích zastavěných území, a to vydáváním odborných stanovisek k plánům rozvoje sídel a stanovením ochranných opatření.

Oblast povrchových odtoků při přívalových srážkách je srovnatelně nová, jak pro státní správu, tak i pro technické odborníky. Vzhledem k tomu, že se hydrodynamické výpočty softwarových nástrojů pro povrchový odtok z přívalových srážek stále vyvíjejí, přispěl RAINMAN souborem nejmodernějších metod hodnocení rizik, jejich potenciálů a omezení k podpoře vydávání solidních odborných stanovisek, jako základ pro potřebná rozhodnutí státní správy při řízení rizik z přívalových srážek. Kromě toho se realizovaly praktické studie o tvorbě povrchového odtoku a účincích technických opatření na zmírnění rizik.

V části Příklady dobré praxe najdete krátké informační listy popisující zkušenosti z provedených studií. V části Ke stažení najdete kompletní technické zprávy.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

KE STAŽENÍ

Pilotní studie Horního Rakouska – modelování povrchového odtoku z přívalových srážek – Příručka | Dostupná v němčině a angličtině

University of Innsbruck, Unit of Hydraulic Engineering; Environment Agency Austria, Surface Waters Team; Federal Office of Upper Austria, Flood Protection Group

Tato příručka shrnuje poznatky z technické zprávy (viz níže) a poskytuje shrnutá doporučení pro hydrodynamické modelování. Je určena veřejným zadavatelům a technickým odborníkům a může pomoci při specifikaci kvalitního výběrového řízení, které by vedlo ke kvalitnímu rozhodnutí o tomto modelování.

Stáhnout v angličtině [pdf; 2 MB]

Stáhnout v němčině [pdf; 2 MB]

Pilotní studie Horního Rakouska – modelování povrchového odtoku z přívalových srážek – Technická zpráva | Dostupné v němčině

University of Innsbruck, Unit of Hydraulic Engineering; Environment Agency Austria, Surface Waters Team; Federal Office of Upper Austria, Flood Protection Group

Tato technická zpráva obsahuje nejmodernější hodnocení vlivů hydraulického modelování různých softwarových nástrojů pomocí příkladů z obcí Schwertberg a Seewalchen. Její hlavní část se zabývá modelovacími vlivy geografie, budov, zdí, propustků a drsností povrchu. Další příspěvky se zabývají popisy a nálezy z praktických studií experimentů generování povrchového odtoku z přívalových srážek v městě Leonding a příklady počítačových simulačních studií o účincích opatření na technické snižování rizik z povrchového odtoku v obci Seewalchen.
Cílem této zprávy je zdůvodnit porozumění veřejných zadavatelů a technických odborníků k dosažení lepšího rozhodování, spočívajícím v poskytnutí informací ke zvolení přiměřených modelovacích možností pro zajištění výsledků s dostatečnou kvalitou.

Stáhnout [pdf; 19 MB]

Vyhodnocení statistických metod pro management přívalových srážek – Studie | Dostupné v angličtině

Institute of Statistics, University of Natural Resources and Life Sciences

Vezmeme-li jako příklad Horní Rakousko, zkoumá tato vědecká studie potenciál statistických metod k dosažení významných vztahů mezi meteorologickými událostmi, typy půd, užíváním půdy a zemědělskými škodami způsobenými přívalovými srážkami. Je určená národním nebo regionálním správám, které hledají sofistikované metody posuzování rizika z přívalových srážek a jsou schopné demonstrovat potenciál a omezení těchto statistických metod.

Stáhnout [pdf; 3 MB]