Náš příběh z JIŽNÍCH ČECH, ČESKÁ REPUBLIKA

Jihočeský kraj ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Architektonickým ateliérem Štěpán zpracoval jako hlavní výstup projektu RAINMAN v českém prostředí Studii aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů. Tato studie ověřuje možnost implementace protipovodňových opatření určených k eliminaci škod způsobených přívalovými dešti, zejména v zastavěných oblastech, do územně plánovacích dokumentací obcí v pilotních lokalitách. Studie vychází z terénních průzkumů provedených v pilotních lokalitách (tvořených vždy územím jednoho uceleného malého povodí) a zohledňuje také místní znalosti související s přívalovými srážkami, které byly získány zejména prostřednictvím setkání se zástupci obcí (obvykle se starosty). Výsledkem studie jsou zejména návrhy změn konkrétních územních plánů, neboť zanesení protipovodňových opatření přímo do územně plánovací dokumentace je významným krokem k jejich realizaci. Studie zároveň testuje možnost a vhodnost použití dalších metod a nástrojů vyvinutých v rámci projektu RAINMAN.

Většina zástupců obcí v řešeném území studie přivítala komplexní úhel pohledu na návrh protipovodňové ochrany v uceleném malém povodí. Nicméně největším problém pro realizaci navrhovaných opatření z jejich pohledu stále zůstává financování a vyřešení vlastnických vztahů.

Nejvýznamnější dokumenty pro českou část projektu jsou ke stažení zde.

Speciálně vytvořená stránka věnovaná problematice implementace opatření ke snížení rizik do územních plánů v českém právním prostředí zde.

PŘEHLED

Aktivity:

  • komunikace o rizicích

  • opatření pro snižování rizik

Charakter území:

  • částečně urbanizované, zemědělské

Morfologie terénu:

  • pahorkatiny

Popelín

Pilotní lokalita Popelín se nachází v jižních Čechách, konkrétně v regionu Jindřichohradecko.

Tato lokalita zahrnuje území šesti obcí – Popelín, Strmilov, Bednáreček, Bořetín, Nová Olešná, Zahrádky. Do pilotní lokality nejsou zahnuta celá správní území všech jmenovaných obcí, nýbrž pouze ty jejich části, které společně náleží do jednoho uceleného malého povodí potoka Olešná.

Rozloha pilotní lokality Popelín: 18 km²

Využití ploch v pilotní lokalitě – Lokalitu Popelín lze charakterizovat jako zemědělskou krajinu s venkovskými sídly. Převažujícím typem využití půdy v této lokalitě jsou zemědělské půdy (zejména pole a louky) a lesy (převážně jehličnaté lesy). V této lokalitě se nachází také velké množství chovných rybníků.

Geomorfologie lokality – Jedná se o relativně kopcovitou lokalitu.

Pro lokalitu Popelín je charakteristické její historicky založené osídlení. Osou tohoto osídlení je vodní tok doplněný kaskádou (soustavou) obtokových rybníků. Údolí potoka Olešná prochází zastavěným územím obcí Popelín a místními částmi Horní Olešná a Česká Olešná.

Obce v lokalitě Popelín mají zkušenosti s povodněmi způsobenými přívalovými srážkami. Po těchto srážkách se obce musely vypořádat s jejich negativními důsledky ve formě erozního poškození půdy a jejího přenesení do zastavěných území obcí.

Pro eliminaci dopadů přívalových dešťových srážek se v této lokalitě podařilo po dohodě se subjekty hospodařícími na zemědělské půdě změnit způsob hospodaření na půdě náchylné k erozi. V důsledku vhodného hospodaření se zemědělskou půdou došlo k výraznému poklesu erozního smyvu v této oblasti a z polí po přívalových deštích proudí v podstatě čistá dešťová voda, která je do obcí sváděna ve stávajících příkopech nebo v případě intenzivních srážek po silnicích.

K dosažení maximálního odstranění negativních dopadů povodní způsobených přívalovými srážkami, zejména na zastavěná území obcí, je nutné komplexní posouzení celého povodí, do kterého přívalová srážka dopadne. Tento princip je základním stavebním kamenem zpracované „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“, v níž jednu z pilotních lokalit tvoří právě lokalita Popelín.

V lokalitě Popelín se nachází celkem 5 tzv. kritických bodů, což jsou místa, v nichž následky přívalových srážek vstupují do zastavěných území obcí a začínají v nich páchat škody na majetku. Snahou „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ v lokalitě Popelín je navrhnout taková opatření, aby tzv. kritické body z území zmizely (tzn. následky přívalových srážek by byly zcela zachyceny před vstupem do zastavěných území obcí) nebo aby byly následky přívalových srážek v zastavěných oblastech alespoň minimalizovány.

Na základě znalosti místních podmínek (vlastním průzkumem i konzultací se starosty obcí) jsou navržena protipovodňová opatření pro celou lokalitu s cílem zmírnění negativního dopadu přívalových srážek zejména na zastavěná území obcí. V této lokalitě jsou navržena zejména opatření spočívající ve vyloučení erozně náchylných plodin, podpoře zatravnění či vybudování mezí, průlehů nebo zasakovacích pásů ve volné krajině.

Navržená protipovodňová opatření jsou následně ve „Studii aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ konfrontována s platným zněním územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí v lokalitě. Z uvedené konfrontace vzešel závěr, že žádné z navrhovaných opatření není přímo vymezeno v platné územně plánovací dokumentaci konkrétní obce, nicméně většina z nich nekoliduje s žádným koncepčním řešením obsaženým v územně plánovacích dokumentacích obcí a mohla by být umístěna (realizována) i bez změny územně plánovací dokumentace. Pouze u dvou opatření je konstatován závěr, že mohou svým řešením ovlivnit koncepci nastavenou v územně plánovací dokumentaci. Obě tato „kolizní“ místa se nachází ve správním území obce Popelín. První z nich je navržení dvou vodních nádrží v katastrálním území Horní Olešná. Návrh nádrží sice nekoliduje s žádným konkrétním návrhem např. zastavitelné plochy, nicméně jejich umístění by mohlo být zásadní pro koncepci uspořádání krajiny v daném území. Druhým „kolizním“ místem je navržení ochranného zatravnění, které částečně zasahuje do zastavitelné plochy Z08 s využitím „smíšené plochy obytné – venkovské“ určené k zastavění zejména obytnou funkcí, zastavitelné plochy Z21 s využitím „plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace“ (realizace této komunikace je navíc zařazena též mezi veřejně prospěšné stavby) a plochy Z52 s využitím „plochy zeleně – ochranná a izolační“.

U lokality Popelín lze konstatovat, že navrhovaná opatření jsou vhodná za současného stavu pro ochranu stávajícího stavu území, nicméně pro koordinaci s návrhy obsaženými v územních plánech jednotlivých obcí by bylo potřeba prověřit, jak navržená opatření modifikovat do podoby zohledňující a chránící budoucí předpokládaný stav území. Do této podrobnosti však „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ v této lokalitě nezacházela, nicméně podrobné komplexní řešení až do podoby jednotlivých změn územních plánů si lze prohlédnout u lokality Lipí.

Podrobnější informace o této lokalitě naleznete přímo ve studii (zde) nebo je možné si prohlédnout konkrétní opatření z této lokality „návrh vodních nádrží u Horní Olešné“ zpracované jako příklad dobré praxe (zde).

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Písek

Pilotní lokalita Písek se nachází v jižních Čechách, konkrétně v regionu Písecko.

Tato lokalita zahrnuje území pěti obcí – Čížová, Dobev, Drhovle, Písek, Předotice. Do pilotní lokality nejsou zahnuta celá správní území všech jmenovaných obcí, nýbrž pouze ty jejich části, které společně náleží do jednoho uceleného malého povodí potoka Jiher.

Rozloha pilotní lokality Písek: 26 km2

Využití ploch v pilotní lokalitě – Lokalitu Písek lze charakterizovat jako příměstskou zemědělskou krajinu, do níž zasahují též prvky jejího průmyslového využití. Plochy v této lokalitě jsou využívány hlavně pro zemědělství (zejména se jedná o pole a částečně louky). Lesy (převážně jehličnaté) jsou zde zastoupeny nízkým podílem. V této lokalitě můžeme nalézt relativně velké množství chovných rybníků, zejména v jihovýchodní části. V kontrastu se zemědělským využitím krajiny se v této lokalitě v bezprostřední blízkosti města Písek nachází průmyslová zóna.

Geomorfologie lokality – lokalita Písek je mírně kopcovitá.

Lokalita Písek se nachází v těsné blízkosti města Písek, které disponuje pracovním potenciálem a dobrou dopravní dostupností. Pro danou lokalitu je tedy specifické, že zahrnuje příměstskou zónu města Písek (intenzivně využívanou k bydlení, ale též pro průmyslové funkce) a dále území obcí, které mají značný potenciál pro rozvoj zastavitelných ploch pro bydlení nebo smíšené funkce.

Mezi dalšími specifiky této lokality vynikají zejména tyto skutečnosti:

  • území je výrazně rozděleno osmi přítoky potoka Jiher a významnými liniemi inženýrských staveb a jejich koridory v radiálním uspořádání do centra města,
  • téměř na polovině území se rozkládá zemědělská půda (pole) – na ploše 1000 – 1200 ha (plocha pilotní lokality je 2600 ha).

Obce v lokalitě Písek mají zkušenosti s povodněmi způsobenými přívalovými srážkami. Po těchto srážkách se obce musely vypořádat s jejich negativními důsledky. Po silných deštích v roce 2013 se Mehelnický potok a potok Jiher rozlily a zaplavily ulice Hradištská a Ostrovní v Písku a bytové domy na sídlišti Portyč.

V reakci na přívalové srážky v roce 2013 plánuje Městský úřad v Písku zlepšení protipovodňové prevence. Uvedené zlepšení by mělo zahrnovat vybudování systému rybníků a suchých poldrů pro ochranu v případě zvýšeného průtoku vody v potocích Mehelnický a Jiher.

Také další obce v této lokalitě se snaží řešit protipovodňovou ochranu eliminující dopady povodní z přívalových srážek. Jedná se spíše o realizaci jednotlivých opatření jako je rekonstrukce lesní cesty v Topělci (u Čížové).

K dosažení maximálního odstranění negativních dopadů povodní způsobených přívalovými srážkami, zejména na zastavěná území obcí, je nutné komplexní posouzení celého povodí, do kterého přívalová srážka dopadne. Tento princip je základním stavebním kamenem zpracované „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“, v níž jednu z pilotních lokalit tvoří právě lokalita Písek.

V lokalitě Písek se nachází celkem 3 tzv. kritické body, což jsou místa, v nichž následky přívalových srážek vstupují do zastavěných území obcí a začínají v nich páchat škody na majetku. Snahou „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ v lokalitě Písek je navrhnout taková opatření, aby tzv. kritické body z území zmizely (tzn. následky přívalových srážek by byly zcela zachyceny před vstupem do zastavěných území obcí) nebo aby byly následky přívalových srážek v zastavěných oblastech alespoň minimalizovány.

Na základě znalosti místních podmínek (vlastním průzkumem i konzultací se starosty obcí) jsou navržena protipovodňová opatření pro celou lokalitu s cílem zmírnění negativního dopadu přívalových srážek zejména na zastavěná území obcí. V této lokalitě jsou navržena zejména opatření spočívající ve vyloučení erozně náchylných plodin, podpoře zatravnění či vybudování mezí nebo zasakovacích pásů ve volné krajině.

Navržená protipovodňová opatření jsou následně ve „Studii aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ konfrontována s platným zněním územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí v lokalitě. Z uvedené konfrontace vzešel závěr, že žádné z navrhovaných opatření není přímo vymezeno v platné územně plánovací dokumentaci konkrétní obce. Přestože je většina ochranných opatření navržena ve volné krajině (v dosud nezastavěném území obcí), bylo na území všech obcí v lokalitě posouzeno, že v celkem 24 případech mohou mít navržená opatření vliv na koncepci obsaženou v územních plánech. Důvodem je skutečnost, že obce v této lokalitě mají značný rozvojový potenciál, protože se nacházejí v těsné blízkosti města Písek. Územní plány těchto obcí proto navrhují značný počet nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území. V důsledku toho existuje kolize mezi navrhovanými opatřeními zejména v blízkosti zastavěných území a navrhovanými zastavitelnými plochami.

U lokality Písek lze konstatovat, že navrhovaná opatření jsou vhodná za současného stavu pro ochranu stávajícího stavu území, nicméně pro koordinaci s návrhy obsaženými v územních plánech jednotlivých obcí by bylo potřeba prověřit, jak navržená opatření modifikovat do podoby zohledňující a chránící budoucí předpokládaný stav území. Do této podrobnosti však „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ v této lokalitě nezacházela, nicméně podrobné komplexní řešení až do podoby jednotlivých změn územních plánů si lze prohlédnout u lokality Lipí.

Podrobnější informace o této lokalitě naleznete přímo ve studii (zde) nebo je možné si prohlédnout konkrétní opatření z této lokality „návrh interakčního prvku – mez u obce Drhovle“ zpracované jako příklad dobré praxe (zde).

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Strakonice

Pilotní lokalita Strakonice se nachází v jižních Čechách, konkrétně v regionu Strakonicko.

Tato lokalita zahrnuje území osmi obcí – Jinín, Kuřimany, Litochovice, Milejovice, Miloňovice, Paračov, Skály a Třešovice. Do pilotní lokality nejsou zahnuta celá správní území všech jmenovaných obcí, nýbrž pouze ty jejich části, které společně náleží do jednoho uceleného malého povodí Zborkovického potoka.

Rozloha pilotní lokality Strakonice: 15 km2

Využití ploch v pilotní lokalitě – Lokalitu Strakonice lze charakterizovat jako zemědělskou krajinu s venkovskými sídly. Převažujícím typem využití půdy v této lokalitě jsou zemědělské půdy (zejména pole a louky). Zemědělská půda je většinou integrována do velkých půdních bloků a rozkládá se na mírně svažitých pozemcích. Lesy jsou soustředěny hlavně v jižní polovině této lokality.

Geomorfologie lokality – lokalita Strakonice je mírně kopcovitá.

Obce v lokalitě Strakonice mají zkušenosti s povodněmi způsobenými přívalovými srážkami. Po těchto srážkách se obce musely vypořádat s jejich negativními důsledky ve formě erozního poškození půdy a jejího přenesení do zastavěných území obcí.

Obce v této lokalitě se snaží řešit protipovodňovou ochranu eliminující dopady povodní z přívalových srážek, ale jde spíše o implementaci jednotlivých opatření než o komplexní koncepční přístup k problematice přívalových srážek. V této souvislosti je možné jmenovat např. realizaci opatření ke snížení rizika povodňových škod ve formě meze ve správním území obce Kuřimany (viz část Příklady dobré praxe).

K dosažení maximálního odstranění negativních dopadů povodní způsobených přívalovými srážkami, zejména na zastavěná území obcí, je nutné komplexní posouzení celého povodí, do kterého přívalová srážka dopadne. Tento princip je základním stavebním kamenem zpracované „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“, v níž jednu z pilotních lokalit tvoří právě lokalita Strakonice.

V lokalitě Strakonice se nachází celkem 2 tzv. kritické body, což jsou místa, v nichž následky přívalových srážek vstupují do zastavěných území obcí a začínají v nich páchat škody na majetku. Snahou „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ v lokalitě Strakonice je navrhnout taková opatření, aby tzv. kritické body z území zmizely (tzn. následky přívalových srážek by byly zcela zachyceny před vstupem do zastavěných území obcí) nebo aby byly následky přívalových srážek v zastavěných oblastech alespoň minimalizovány.

Na základě znalosti místních podmínek (vlastním průzkumem i konzultací se starosty obcí) jsou navržena protipovodňová opatření pro celou lokalitu s cílem zmírnění negativního dopadu přívalových srážek zejména na zastavěná území obcí. V této lokalitě jsou navržena zejména opatření spočívající ve vyloučení erozně náchylných plodin, podpoře zatravnění či vybudování mezí nebo zasakovacích pásů ve volné krajině. Také je v této lokalitě navrženo několik vodních nádrží.

Navržená protipovodňová opatření jsou následně ve „Studii aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ konfrontována s platným zněním územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí v lokalitě. Z uvedené konfrontace vzešel závěr, že žádné z navrhovaných opatření není přímo vymezeno v platné územně plánovací dokumentaci konkrétní obce, nicméně většina z nich nekoliduje s žádným koncepčním řešením obsaženým v územně plánovacích dokumentacích obcí a mohla by být umístěna (realizována) i bez změny územně plánovací dokumentace. Pouze u šesti opatření je konstatován závěr, že mohou svým řešením ovlivnit koncepci nastavenou v územně plánovací dokumentaci. Důvodem těchto kolizí je vždy umístění návrhu ochranného opatření do zastavitelné plochy vymezené územním plánem.

U lokality Strakonice lze konstatovat, že navrhovaná opatření jsou vhodná za současného stavu pro ochranu stávajícího stavu území, nicméně pro koordinaci s návrhy obsaženými v územních plánech jednotlivých obcí by bylo potřeba prověřit, jak navržená opatření modifikovat do podoby zohledňující a chránící budoucí předpokládaný stav území. Do této podrobnosti však „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ v této lokalitě nezacházela, nicméně podrobné komplexní řešení až do podoby jednotlivých změn územních plánů si lze prohlédnout u lokality Lipí.

Podrobnější informace o této lokalitě naleznete přímo ve studii (zde) nebo je možné si prohlédnout konkrétní realizované opatření z této lokality „vybudování meze u obce Kuřimany“ zpracované jako příklad dobré praxe (zde).

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Lipí

Pilotní lokalita Lipí se nachází v jižních Čechách, konkrétně v regionu Českobudějovicko.

Tato lokalita zahrnuje území sedmi obcí – Čakov, Habří, Hradce, Jankov, Kvítkovice, Lipí a Vrábče. Do pilotní lokality nejsou zahnuta celá správní území všech jmenovaných obcí, nýbrž pouze ty jejich části, které společně náleží do jednoho uceleného malého povodí Dehtářského potoka.

Rozloha pilotní lokality Lipí: 26 km2

Využití ploch v pilotní lokalitě – Lokalitu Lipí lze charakterizovat jako příměstskou zemědělskou krajinu. Tato lokalita je převážně zemědělská s výraznou převahou lesů v jihozápadní části (Blanský les). V severovýchodní části této lokality je spousta chovných rybníků.

Geomorfologie lokality – lokalita Lipí je v severovýchodní části rovinná nebo mírně kopcovitá, jihovýchodní část je kopcovitá (Blanský les).

Lokalita Lipí se nachází v těsné blízkosti města České Budějovice, které disponuje pracovním potenciálem a dobrou dopravní dostupností. Pro danou lokalitu je tedy specifické, že zahrnuje území obcí, které mají značný potenciál pro rozvoj zastavitelných ploch pro bydlení.

Další specifika této lokality jsou:

  • oblast se nachází v důležité pramenné oblasti na začátku povodí Dehtářského potoka a zahrnuje rybniční systém, kterým protéká Dehtářský potok,
  • západní část lokality je značně členitá a svažitá.

Obce v lokalitě Lipí mají zkušenosti s povodněmi způsobenými přívalovými srážkami, po kterých se obce musely vypořádat s jejich negativními důsledky.

Například přívalová srážka v noci z 27. června na 28. června 2009 způsobila škody na nemovitostech, infrastrukturních sítích (akumulace sedimentů) a zemědělské půdě (eroze půdy). V případě přívalové srážky proudí voda do vesnice a způsobuje škody na majetku v zastavěné oblasti. Tato přívalová srážka způsobila problémy jak v korytě vodního toku, tak formou erozního smyvu. Škody způsobené touto přívalovou srážkou byly odhadnuty na 180 000 Kč.

Obce v této lokalitě se snaží řešit protipovodňovou ochranu eliminující dopady povodní z přívalových srážek, ale jde spíše o implementaci jednotlivých opatření než o komplexní koncepční přístup k problematice přívalových srážek. V této souvislosti je možné jmenovat např. realizaci propustku v obci Lipí (viz část Příklady dobré praxe).

K dosažení maximálního odstranění negativních dopadů povodní způsobených přívalovými srážkami, zejména na zastavěná území obcí, je nutné komplexní posouzení celého povodí, do kterého přívalová srážka dopadne. Tento princip je základním stavebním kamenem zpracované „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“, v níž jednu z pilotních lokalit tvoří právě lokalita Lipí. Tato lokalita je jako jediná ze čtyř pilotních lokalit ve studii rozpracovaná až do podoby změn územních plánů.

V lokalitě Lipí se nachází 1 tzv. kritický bod, což je místo, v němž následky přívalových srážek vstupují do zastavěného území obcí a začínají v něm páchat škody na majetku. Snahou „Studie aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ v lokalitě Lipí je navrhnout taková opatření, aby tzv. kritický bod z území zmizel (tzn. následky přívalových srážek by byly zcela zachyceny před vstupem do zastavěného území obcí) nebo aby byly následky přívalových srážek v zastavěných oblastech alespoň minimalizovány.

Na základě znalosti místních podmínek (vlastním průzkumem i konzultací se starosty obcí) jsou navržena protipovodňová opatření pro celou lokalitu s cílem zmírnění negativního dopadu přívalových srážek zejména na zastavěná území obcí. V této lokalitě jsou navržena zejména opatření spočívající ve vyloučení erozně náchylných plodin, podpoře zatravnění či vybudování mezí nebo zasakovacích pásů ve volné krajině.

Navržená protipovodňová opatření jsou následně ve „Studii aplikovatelnosti protipovodňových opatření do územních plánů“ konfrontována s platným zněním územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí v lokalitě a rozpracována až do podoby změn územních plánů jednotlivých obcí. Obsahem studie v této lokalitě jsou tedy vlastní návrhy změny územních plánů, které zajišťují protipovodňovou ochranu obcí a současně zohledňují plánovaný rozvoj jednotlivých obcí. Každé navržené opatření je v návrhu změny zobrazeno jako konkrétní plocha s rozdílným způsobem využití (či koridor) umožňující v podstatě pouze realizaci protipovodňového opatření. Pro realizaci některých opatření je dokonce nutné změnit vymezené zastavitelné plochy určené pro bydlení na plochy pro realizaci protipovodňové ochrany.

U lokality Lipí lze konstatovat, že navrhovaná ochranná opatření jsou vyřešena v koordinaci s plánovaným rozvojem jednotlivých obcí a měla by zajistit ochranu i nově zastavovaných území.

Podrobnější informace o této lokalitě naleznete přímo ve studii (zde) nebo je možné si prohlédnout konkrétní realizované opatření z této lokality „realizace propustku v obci Lipí“ zpracované jako příklad dobré praxe (zde).

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

Stažení

Studie aplikovatelnosti protipovodňových úprav do ÚP  | Czech, output T3.2.5.

Hlavní výstup projektu. Zkoumá aplikovatelnost opatření ke snížení rizik a zmírnění negativních dopadů povodní z přívalových srážek do územních plánů obcí v právním prostředí České republiky. Obsahuje příklady zpracování změn územních plánů reagujících na zapracování navržených opatření.

Stažení [zip, 94 MB]

Katalog 100 opatření ke snížení rizik | Czech, output T2.1.2.

Katalog obsahuje výčet opatření ke snížení rizik z přívalových srážek shromážděný od všech partnerů projektu. Kromě výčtu je uveden podrobný popis opatření a oblasti možného uplatnění.  Materiál je podkladem pro výstupy Způsob výběru opatření do ÚPD, Vybraná opatření promítnutá do ÚPD.

Stažení [pdf, 723 KB]

Způsob výběru opatření do ÚPD | Czech, output T.3.2.4

V právním prostředí České republiky nelze do územních plánů promítnout všechna opatření uvedená v Katalogu 100 opatření ke snížení rizik (výstup T2.1.2). Tento dokument umožní zjistit, jaká opatření lze zapracovat do územních plánů s ohledem na jeho detail.

Stažení [pdf, 679 KB]

Vybraná opatření promítnutá do ÚPD | Czech, output T.3.2.5

V tomto výstupu jsou popsány metody způsobu vymezení jednotlivých opatření v územně plánovací dokumentaci. Studie aplikovatelnosti protipovodňových úprav (výstup T3.2.5) tyto metody plně respektuje.

Stažení [pdf, 571 KB]

Snížení rizik z přívalových srážek pomocí nástrojů územního plánování | Czech, output T2.2.3.

Tento materiál nabízí základní přehled o nástrojích územního plánování a vazeb mezi nimi v právním prostředí České republiky. Dále stručně vysvětluje možnosti implementace opatření ke snížení rizik do územně plánovacích dokumentací.

Stažení [pdf, 4 MB]

Studie odtokových poměrů | Czech

Hlavním cílem studie byla analýza a návrh integrované ochrany v pilotních územích (Popelín, Písek, Strakonice a Lipí). Na základě vyhodnocení erozních a odtokových poměrů byl proveden návrh ochranných opatření, který byl dále konfrontován s územně plánovacími dokumentacemi obcí v rámci dalších činností projektu RAINMAN.

Stažení [pdf, 35 MB]

Příklady dobré praxe v jižních Čechách I Czech

Tento materiál obsahuje přehledný katalog karet s příklady dobré praxe z oblastí hodnocení a mapování, komunikace o rizicích, a především z realizací či návrhů protipovodňových opatření v jižních Čechách.

Stažení [pdf, 13 MB]