Nástroj opatření pro snížovaní rizik

ZADRŽUJTE DEŠŤOVOU VODU

«Zadržte vodu tam, kde dopadla.»

Hlavní zásady Evropské komise

Co zde najdete?

Info

Zadržování povrchové vody je ústředním prvkem managementu rizika přívalových srážek. Najdete zde informace, odkazy a soubory ke stažení týkající se smysluplného návrhu a správy retenčního prostoru určené majitelům nemovitostí, obcím a farmářům.

Proč je ZADRŽOVÁNÍ důležité ke snížení rizika přívalových srážek

V důsledku lidského vlivu se přirozené retenční kapacity povodí snížily a odtok se v minulosti zvýšil. Ve střední Evropě se vyskytly malé i velké povodně, v malých i velkých povodích a škody se zvýšily stejně jako v jiných regionech světa. V současnosti se důsledky ještě zhoršují vlivem změny klimatu. 

Klíčovým prvkem při řízení rizik přívalových srážek a povodní je zvyšování retenční kapacity v povodích. Evropská komise se touto otázkou zabývá dlouhodobě a propaguje jednoduchou zprávu: „Zadržte vodu tam, kde dopadla.“

Co můžeme udělat, abychom „zadrželi vodu tam, kde dopadla“?

Zapojte různé zainteresované strany

Pro obce, subjekty s rozhodovací pravomocí, zainteresované strany a lidi z praxe je nezbytné disponovat širokým spektrem vědomostí o možnostech ukládání dešťové vody. Zejména v případě zastavěného území je zodpovědností obcí a místních vodohospodářských orgánů prosazovat zadržování vody různými uživateli půdy a využívání vhodných implementačních nástrojů a strategií na regulaci a simulaci, jako je územní plánování, plánování ve vodním hospodářství atd. a přiblížit se k relevantním cílovým skupinám.

Zvážení následujících ovlivňujících faktorů

1) Stupeň pokrytí půdy (propustnost povrchu) – srážky nemohou pronikat a odtékají na místech, na kterých je povrch půdy pokrytý. Tento parametr souvisí s hustotou obyvatelstva a může být do jisté míry ovlivněný, např. odstraněním pokrytí a zabráněním pokrytí dalších oblastí.

2) Morfologie terénu – Povrchová voda teče vždy do nejnižšího bodu terénu, kde se následně i hromadí. Čím je spád strmější, tím je rychlost protékající vody vyšší. V rovinatých oblastech se mohou místní prohloubeniny zaplnit a vytvořit dočasná jezera, což je proces známý i jako „ponding“. Tento parametr se však nedá ve velké míře ovlivnit lidskou činností, ale formuje druh a přesné umístění retenčních a drenážních opatření, které lze implementovat.

3) Vegetační pokrývka – čím více vegetace, tím je povrch v oblasti drsnější. Drsný povrch zpomaluje rychlost odtoku a znásobuje odpařování. Tento parametr souvisí s charakterem území a může být ovlivněný, např. změnou jeho charakteru v oblastech s vysokým rizikem.    

4) Charakteristika půdy – jílovité a hlinité půdy a zhutněné půdy snižují míru vsakování a znásobují odtok. Tento parametr je velmi důležitý pro oblasti se zemědělským využitím půdy a může být ovlivněný vhodnými zemědělskými postupy.

5) Počasí – např. vysoká vlhkost půdy nebo půda pokrytá sněhem a ledem výrazně znásobuje a urychluje odtok. Tento parametr se nedá ve velké míře ovlivnit lidskou činností.

Všeobecná doporučení

Při plánovaní opatření zaměřených na zvýšení retenční schopnosti v daných oblastech zvažte parametry, které formují odtok (viz výše) a zainteresované strany v souvislosti s různými charaktery půdy. Podle toho přizpůsobte přístupy a řešení. V našem nástroji OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK najdete další pokyny.

Komplex malých retenčních opatření má často stejný nebo lepší účinek než „velká“ řešení. „Zelená“ řešení místo „šedých“ řešení, jakož i víceúčelová řešení, nabízí výhody a lze je využít téměř všude.

Rezervoáry dešťové vody se dlouhodobě osvědčily v oblasti konvenčního inženýrství (přehrady, rezervoáry atd.). Tato zařízení jsou výsledkem významných investicí a poskytují určitou úroveň bezpečnosti.

Zelená řešení jsou však lacinější, dokážou se lépe přizpůsobit změně klimatu, jsou vhodnější pro městské prostředí a jejich dlouhodobé přínosy jsou nesporné.

Řiďte se doporučeními pro implementaci opatření pro zadržování přírodních vod (NWRM) zveřejněnými na evropské platformě NWRM (http://nwrm.eu) a jednejte v souladu se strategií EU v oblasti zelené infrastruktury, kterou vyvinula Evropská komise v roce 2019.

Trvale udržitelné půdní a lesní hospodářství, integrovaný management vody, trvale udržitelný rozvoj měst, který je odolný proti povodním a založený na koncepcích udržitelné městské drenáže a „houbová města“ jsou další koncepce a strategie úzce spojené s doporučeními RAINMAN týkajícími se zadržování dešťové vody, která by se měla zvážit. 

RAINMAN dále zdůrazňuje důležitost přizpůsobení se změně klimatu ve městech a na venkově.

Stáhnout

Studie „Koncepce zadržování a optimalizace managementu rezervoáru“ poskytuje další informace o tématu. Obsahuje následující kapitoly:

Regulace odtoku a problémy se zadržováním týkající se přívalových srážek

Poskytuje popis problému, podrobné informace o ovlivňujících parametrech, vzájemných závislostech a účincích, jakož i přehled stávajících koncepcích a řešeních a vyvozuje závěry.

Průvodce technickými postupy pro obce (typy rezervoárů, projektování atd.)

Poskytuje rámcové podmínky a návody na realizaci retenčních opatření v kontextu plánování v Maďarsku a Polsku. Popsaný způsob je primárně vytvořený pro povodí měst, v klasickém smyslu ukládání dešťové vody. Může se rovněž použít v případě menších venkovských povodí.

Příklady nejlepší praxe, alternativní opatření a doporučení

V této kapitole je na konkrétních příkladech dobré praxe uvedena široká škála možností ukládání vody. Pro každý typ byl připraven informační přehled se shrnutím hlavních parametrů typů ukládání vody. Příklady nejlepší praxe pro obce, soukromé osoby a zemědělce si můžete stáhnout.

Celá studie „Koncepce zadržování a optimalizace managementu rezervoáru“ | Dostupné v angličtině

Stáhnout [pdf; 4.4 MB]

Příklady osvědčených postupů pro obce | Dostupné v angličtině

Stáhnout [zip; 4.0 MB]

Příklady osvědčených postupů pro soukromé osoby | Dostupné v angličtině

Stáhnout [zip; 1.8 MB]

Stáhněte si příklady nejlepší praxe pro farmáře | Dostupné v angličtině

Stáhnout [zip; 1.7 MB]

NAŠE PŘÍBĚHY

Stavba přehrady Kakat u města Kunhegyes v Maďarsku

"Přehrada (kanál) byla postavena v roce 2019 a jejím hlavním cílem bylo zabránit zaplavení území města Kunhegyes v Maďarsku. Přehrada redukuje povodně a nadbytečnou vodu z povodí shromažďuje rychleji, díky čemuž nevznikají záplavy. Do přehrady se vejde více než 12 000 m³ vody v porovnání se standardním objemem z částečného povodí; její délka je 550 m. Hloubka vody v rezervoáru může dosahovat 2 m. Toto množství nadbytečné vody lze uchovat i na období po přívalových srážkách, aby se zmírnily účinky následného sucha a doplnily zdroje pozemní vody. Investice by tedy mohla zredukovat i další negativní vlivy spojené se změnou klimatu." (Gábor Harsányi, Vodní ředitelství střední oblasti řeky Tisa)

Zlepšení zadržování vody přizpůsobením zemědělských postupů v Spitzkunnersdorf, Sasko

"Po přívalových srážkách v roce 2017, které způsobily velké škody na zemědělské půdě a ve vesnici, se místní zemědělský podnik rozhodl přizpůsobit své zemědělské postupy tak, aby se zvýšila vsakování kapacita zhutněné půdy a aby se zabránilo erozi. Vyhýbáním se orbě, intenzivním mulčováním, přizpůsobeným rozdělení pole a pásovým zpracování půdy (strip till) se již dosáhlo zlepšení zadržování vody v půdě." (Sabine Scharfe, Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii)