Nástroj HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ

sekce pro zástupce místních institucí

Info

Všeobecně je ve většině evropských států systematický přístup veřejné správy k otázce povodní způsobenými přívalovými srážkami relativně nový. Několik států již však nabízí celostátně nebo regionálně schválené přístupy, které jsou shrnuty v doporučeních. V níže uvedených kapitolách najdete postupy, které již byly ve Vašem regionu schváleny a kterými se můžete řídit. Pokud svůj region v seznamu níže nenajdete, podívejte se na příslušné webové stránky správy ve Vaší zemi nebo regionu nebo si v následujících částech přečtěte další informace o možných přístupech.

Najděte odpovědi na následující otázky:

Jsou v mém regionu přístupy, které bych mohl použít?

Všeobecně je systematický přístup veřejné správy k problematice záplav v důsledku přívalových srážek ve většině evropských států poměrně nový. Několik států však již nabízí celostátně nebo regionálně schválené přístupy, které jsou shrnuté v doporučeních. Níže se dozvíte, zda existují dohodnuté postupy pro Vaše regiony, podle kterých byste mohli postupovat. Pokud svůj region v seznamech nenajdete, můžete si podívat na příslušné webové stránky správy ve Vaší zemi nebo regionu nebo si v následujících částech přečíst kapitoly o možných přístupech.

Pokud ne: Které metody k hodnocení a mapování nebezpečí by mi mohly pomoci?

K hodnocení nebezpečí přívalových srážek je k dispozici celá řada metod a toto hodnocení se již provádí v různých evropských státech. V této části jsou stručně vysvětleny tři běžné metody, které jsou pro místní samosprávy snadno dostupné. Kromě toho jsou v tabulce zkušeností RAINMAN uvedeny i další existující metody.

Získejte přehled různých metod:
účel, údaje a další požadavky, možnosti mapování, výhody a nevýhody.

Empirické metody

Pokud jsou k dispozici informace z minulých povodní, může se provést počáteční posouzení, prostřednictvím kterého lze zjistit, zda se v případě daného regionu musí počítat s častými záplavami nebo zda hrozí, že oblast bude zaplavena v důsledku přívalových srážek.  Měly by se sbírat informace z novinových článků, fotografií, filmů, dokumentů a vzpomínek různých zainteresovaných stran, jako jsou obyvatelé, podnikatelé, integrovaný záchranný systém, církev, komunita nebo historici, a získat tak všechny dostupné poznatky. Na základě informací získaných ze specifických událostí lze zaplavené oblasti zmapovat. Další analýzy GIS by následně mohly poskytnout další informace, například o hloubce vody.

Empirické metody mohou být první indikací v případě, že nejsou k dispozici lepší údaje a dostatek financí pro komplexní zhodnocení rizik. Empirické metody mohou navíc podložit výsledky sofistikovanějších metod, například hydrodynamických simulací. Shromažďování pozorování minulých událostí si nevyžaduje speciální odborné znalosti, ale může být časově velmi náročné a údaje mohou být zároveň útržkovité, což znamená, že výsledky nemusí být správné.

Analýzy dráhy toku

Analýzy terénu GIS lze použít k identifikaci terénních depresí v regionu s mírnými sklony. Očekává se, že voda se v těchto depresích nahromadí a odsud poteče do nejbližší řeky nebo jezera. Tyto analýzy lze použít k identifikaci hlavních odtokových drah dešťové vody, ale není možné z nich získat informace o povodňových oblastech, hloubkách vody, rychlostech toku ani doby trvání povodně.

Údaje o terénu v dostatečném rozlišení (např. 1m*1m) poskytují základ pro tuto metodu, kterou lze vylepšit manuálním přidáním zlomových linií terénu (např. ulice, zdi, propusti, příčné spády ulic), které mohou zásadně ovlivnit dráhy toku. Odborník na GIS musí tuto metodu uplatnit, protože právě on musí rozhodnout o mnohých výpočtových parametrech (vyplnění terénních depresí, …) a musí řešit problémy související s algoritmem strmých svahů a rovinatých ploch.

Do procesu je vhodné zapojit lidi, kteří znají místní terén a mají zkušenosti s přívalovými srážkami, aby se ověřila hodnověrnost výsledků výpočtu.

Analýzy dráhy toku poskytují při relativně malém úsilí počáteční indikaci toho, kde by se mohly vyskytnout problémy s povrchovou vodou pocházející z přívalových srážek v oblastech s terénem s mírnými svahy. Výsledky realizovatelné analýzy do velké míry závisí na rozlišení digitálního modelu terénu, manuálním přidávání malých struktur a parametrů výpočtu GIS. Neposkytují však žádné údaje o množství vody, načasování záplav, hloubkách vody atd.

Hydrodynamická simulace

Hydrodynamické simulace jsou založeny na matematických rovnicích a popisují tok povrchové vody a její vsakování do země. Tyto analýzy poskytují informace o zaplavených oblastech, hloubkách vody, rychlostech toku a časovém vývoji povodní.

Takové hydrodynamické simulační modely si vyžadují výběr specifické události přívalové srážky, terénních údajů ve vysokém rozlišení, povrchových vlastností terénu a vlastností půdního vsakování, které dohromady popisují chování toku povrchové dešťové vody na její cestě k nejbližší řece/nejbližšímu jezeru. Doporučuje se, aby se do modelu terénu manuálně začlenily struktury významné z hlediska hydrauliky (zdi, ulice, propusti). V případě, že kanalizační systém obce může sehrát významnou úlohu při posuzovaném scénáři přívalových srážek, lze jej do takových simulací zahrnout. Je potřebný vhodný odborník na software a numerickou simulaci, např. z technického úřadu, s dostatečnými zkušenostmi s modelováním přívalových srážek, aby se řádně zohlednily všechny tyto faktory.

Do procesu může být vhodné zapojit lidi, kteří znají místní terén a mají zkušenosti s přívalovými srážkami, aby se ověřila hodnověrnost výsledků výpočtu. Hodnověrné výsledky jsou dobrým základem pro komunikaci s profesionálními zainteresovanými stranami a soukromými osobami s cílem ilustrovat potřeby územního plánování, právní požadavky na budovy, plánování integrovaného záchranného systému a soukromá opatření.

Hydrodynamické analýzy ukazují, kde se mohou vyskytnout problémy s povrchovou vodou způsobenou přívalovými srážkami v oblastech se středními až intenzivními spády terénu. Kromě toho lze díky nim kvantifikovat nebezpečí přívalových srážek. Výsledky realizovatelné analýzy závisí do velké míry na rozlišení digitálního modelu terénu, manuálním přidávání malých struktur a přiměřenosti použitých parametrů. Náklady na analýzu nebezpečí jsou vysoké, protože si vyžaduje odbornost, speciální software a údaje.

Chcete-li získat více informací o různých typech metod, navštivte sekci pro odborníky HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ.

UPOZORNĚNÍ: Všechny členské státy Evropské unie již zveřejnily hodnocení rizik a mapy řek a toků. Tato hodnocení a mapování rizik z říčních povodní se nesmí směšovat s povodněmi způsobenými přívalovými srážkami, protože jejich charakteristické rysy jsou odlišné.

 • Při povodních způsobených řekami stoupá hladina vody v korytu řeky a voda zaplavuje regiony zdola nahoru.
 • V případě povodní způsobených přívalovými srážkami nedokáže dešťová voda dopadající na povrch terénu proniknout do půdy nebo kanalizačních systémů, a tedy stéká po spádech směrem k nejbližší řece, jezeru nebo k nejbližší terénní depresi, která se následně zaplní vodou. Nebezpečí povodní způsobených přívalovými srážkami tak začíná nahoře a pokračuje směrem dolů.

Nechte se vést zkušenostmi projektu RAINMAN...

Zkušenosti našich odborníků v projektu RAINMAN Vám navíc mohou pomoci vybrat si správně:

„Důrazně doporučujeme, abyste po každé takové události zdokumentovali všechny škody a související hladiny vody pomocí fotografií, map a jiných záznamů. Podmínkou pojišťoven při odhadování škod je podrobná zpráva a dokumentace škod.“

Mapování postižené oblasti a hodnocení škod – Kirchsteigbachtal a Triebischtal, město Meissen (Míšeň) přečtěte si více

„Pomocí analýzy drah toku získáte rychlý a cenově výhodný obraz o Vašich potenciálních modelech toku pro identifikaci potenciálně ohrožených oblastí a objektů. Jako výchozí bod pro další hloubkovou analýzu můžete použít i analýzu drah toku.”

Axel Sauer, Leibnitz-Institut fűr ökologische Raumentwicklung, o analýze drah – přečtěte si více

„Abychom poznali celou dynamiku silné bouřky, musí se do městského povodňového modelu integrovat hydrologický model a model kanalizace! Mějte na paměti, že k otestování takových modelů kvalitativními údaji o poškozeních z různých zdrojů je nutné simulovat skutečné bouřky!“

Stefan Leitner, Technische Universität Graz, o integrovaných mapách nebezpečí přívalových srážek pro město Graz – povodí potoku Annabach – přečtěte si více

V projektu RAINMAN bylo testováno několik dalších metod a přístupů k hodnocení a mapování rizik přívalových srážek. Chcete-li získat více informací, projděte si všechny NAŠE PŘÍBĚHY.

Kromě toho jsou k dispozici i metodologické studie a zprávy. Nejdůležitější soubory KE STAŽENÍ.

Proč a jak bych mohl provést hodnocení a mapování rizika?

Je důležité identifikovat potenciálně dotčené osoby a majetek, tzv. rizikové receptory (např. kritická infrastruktura a zranitelné skupiny obyvatel).

 • Identifikujte rizikové skupiny, které by mohl přívalový déšť poškodit.
 • Posuďte, jaké újmy by mohly nastat (např. poškození zdraví, zničení majetku, přerušení podnikání, ztráta infrastrukturních služeb, znečištění životního prostředí).
 • Posuďte závažnost možných škod.

Tuto identifikaci lze provést kvalitativně nebo kvantitativně. Více informací je uvedeno níže.

Kvalitativní hodnocení

Na základě rozsahu povodně, hloubky vody a rychlosti proudění v postižených oblastech lze provést počáteční výběr potenciálních rizikových bodů. Budovy se sklepy mohou být zaplaveny rychle a představovat nebezpečí pro život. Průmyslová zařízení používající nebezpečné látky mohou znečišťovat životní prostředí a nekryté stanice elektrických transformátorů bez protipovodňových zařízení by se mohly snadno pokazit. Tímto přístupem je možné identifikovat rizikové hot spoty, díky čemuž lze implementovat další opatření ke snížení rizik.

Toto poměrně jednoduché kvalitativní hodnocení rizika, založené na společné reflexi a pečlivém zvážení mohou provádět odborníci z obce, průmyslového zařízení a integrovaného záchranného systému.

Kvantitativní hodnocení rizik

Při kvantitativním hodnocení rizik se škody na různých druzích majetku, jako jsou domy, auta, průmyslová zařízení nebo hospodářská zvířata, vyjadřují v penězích. Křivky škod většinou rostou například s hloubkou vody. Křivky pro potenciální škody způsobené přívalovými srážkami ještě nebyly stanoveny. Posuzování peněžních škod se kromě toho omezuje pouze na přímé a hmotné škody a nezaměřuje se na problémy, jako jsou vlivy na zdraví, zastavení výroby nebo následné náklady spojené s přerušením provozu.

Kvantitativní hodnocení rizik musí implementovat odborníci na přírodní katastrofy, např. z vědeckých institucí nebo specializovaných technických úřadů.

Které zainteresované strany by se měly zapojit?

Jako obec je užitečné zapojit do problematiky přívalových srážek několik zainteresovaných stran, protože se tím násobí zmírňování rizik způsobených přívalovými srážkami.

 • Místní urbanisté mohou pomoci tím, aby se v nebezpečných oblastech nestavěly budovy a infrastruktura, čímž mohou předcházet škodám na cenném majetku.
 • Zapojte úředníky udělující stavební povolení: mohou vyžadovat integraci konstrukcí, které zabezpečí, aby do budovy nemohla proniknout přívalová srážka a způsobit škody.
 • Zapojte zemědělce s poli nebo hospodářskými zvířaty v okolí – zemědělci mohou přizpůsobit své zemědělské aktivity tak, aby zabránili poškození ohrožených budov a infrastruktury.
 • Zapojte občany a podnikatele s cílem upozornit je na možná rizika přívalových srážek a povzbudit je, aby přijali opatření na svoji ochranu
 • Zapojte integrovaný záchranný systém a navrhněte plány integrovaného záchranného systému týkajícího se zranitelné infrastruktury a veřejného majetku
 • Zapojte odborníka na přívalové srážky, který s Vámi bude konzultovat danou situaci (např. z Vašeho regionálního úřadu, technického úřadu, ze zemědělské komory, obchodní komory nebo celostátní pojišťovny) a ještě jednoho nebo dva obchodníky se zařízením na ochranu proti povodním, kteří by mohli ilustrovat funkčnost zařízení
 • Kromě toho by mohly mít všechny uvedené zainteresované strany znalosti o místním terénu a zkušenosti s přívalovými srážkami, které Vám mohou pomoci při ověřování výsledků Vašich výpočtů, což je rozhodující z hlediska akceptování scénářů nebezpečí.

Co dále?

Po vyhodnocení nebezpečí a rizika jsou dostupné informace o možných dráhách toku, zaplavených oblastech, hloubkách vody, rychlostech toku a časovém vývoji záplav z konkrétních scénářů přívalových srážek. Zmapovaná nebezpečí a výsledná stanoviska týkající se rizikových hot spotů a choulostivé infrastruktury pomáhají identifikovat regiony nebo zařízení, ve kterých by opatření na snížení rizik mohla pomoci zredukovat nebo se vyhnout případným škodám způsobeným existujícími nebo budoucími receptory. Zainteresované strany jsou zapojeny a v závislosti na svém úkolu připraveny pomoci jednat.

Nyní je možné z různých perspektiv spustit rozhodovací proces na výběr opatření:

 • nejdříve snížení největšího rizika,
 • nejdříve implementování opatření s nejvyšším potenciálem ke snížení rizik,
 • nejdříve implementování opatření, která zúčastněná strana akceptuje co nejlépe,
 • nejdříve implementování nejméně nákladných opatření,
 • nejdříve implementování opatření s nejlepším poměrem nákladů a přínosů.

Stanovení priorit by se však mělo přenechat obcím, protože je třeba přizpůsobit řešení specifickým místním požadavkům s ohledem na všechny okolnosti a zúčastněné strany.

Sada nástrojů RAINMAN poskytuje komplexní přehled možných opatření: Projděte si náš katalog 100 opatření ke snížení rizik z přívalových srážek