Nástroj opatření pro snížovaní rizik

ZLEPŠETE VČASNÉ VAROVÁNÍ

«Hlavním cílem systému včasného varování (EWS) je aktivizovat jednotlivce a komunity […], aby jednali včas a vhodným způsobem, aby se snížilo riziko […] ztráty životů, poškození majetku, životního prostředí a ztráty živobytí. »

UCAR 2010: 1-6

Co zde najdete?

Info

Systémy včasného varování před přívalovými srážkami umožňují včas se připravit na povodně a vedou k významnému snížení škod v případě, že se skutečně vyskytnou. Místní orgány jsou příjemci, ale zároveň i redistributory výstražných informací.
Jako obec se zde naučíte informace týkající se včasného varování interpretovat, hodnotit a distribuovat.
Jako soukromá osoba zde najdete několik užitečných rad o tom, jak varování přijímat a včas a vhodným způsobem jednat. Najdete zde rovněž přehled stávajících systémů včasného varování ve střední Evropě a můžete si zde i přečíst bližší informace o implementačních činnostech v rámci našeho projektu.

Co je VČASNÉ VAROVÁNÍ a jak může přispět ke snížení rizika?

Informace o včasném varování jsou standardizované zprávy (symboly, slovní, zvukové či vizuální ), které oznamují bezprostředně hrozící nebezpečí.. Informace o včasném varování před přívalovými srážkami se týkají „přívalových srážek“. Informace poskytují vyšší orgány, regionální nebo národní instituce. 

Samotné informace o včasném varování však nedokážou zabránit katastrofě. Zabránit jí mohou jedině komplexní SYSTÉMY VČASNÉHO VAROVÁNÍ, které umožní ohroženým jednotlivcům, komunitáím a organizacím přiměřeně se připravit a jednat – předem událostí i během ní.

Hlavní úlohou místní správy nebo příslušného orgánu v rámci systému včasného varování je:

 • Vybudovat dostatečné reakční schopnosti pro danou oblast,
 • posilnit způsobilost ohrožených osob a dalších klíčových aktérů k přijímání, analyzování přicházejících varování, jakož i na reagování na dané varování,
 • doplnit existující systémy včasného varování o místní údaje,
 • zlepšit existující systémy včasného varování tím, že jejich tvůrcůmposkytne zpětnou vazbu.

Ve většině zemí střední Evropy jsou klíčovými aktéry systémů včasného varování před přívalovými srážkami zaměstnanci obce. Představují živé spojení mezi přicházejícími informacemi o včasném varování a aktivací místních opatření. Jejich úkolem je vědět, jak znalost interpretace a přístupu k varovným informacím a organizace distribuce a odpovídajících kroků.

Soukromé osoby jsou příjemci a koncovými uživateli informací o včasném varování. Musí:

 • si být vědomi přirozeného nebezpečí přívalových srážek a znát své individuální riziko, které není závislé jen na srážkách, ale i na místních podmínkách a zranitelnosti jejich a jejich rodin,
 • polehnout se na informace o včasném varování poskytnuté příslušnými orgány a využít je,
 • Vybudovat kapacity pro přijímání a analýzu informací o včasném varovaní a na jejich základě konat.

Jak získáte přístup k informacím včasného varování?

Ve střední Evropě jsou informace o včasném varování k dispozici z různých zdrojů. Instituce na různých úrovních – od kontinentální až po regionální či komunální úroveň – provozují systémy včasného varování. Většina systémů včasného varování je k dispozici online na webových stránkách nebo ve speciálních aplikacích pro mobilní zařízení. Systémy včasného varování mohou být k dispozici i pro občany a soukromé osoby, ale ne všichni provozovatelé poskytují k varováním veřejný přístup .

Ujistěte se, že využíváte výhody stávajících funkčních systémů včasného varování. Níže jsou uvedeny možnosti otevřeného přístupu v našem přehledu systémů včasného varování specifických pro jednotlivé země.

V závislosti na místních rizicích a dostupných informacích o včasném varování by mohlo být užitečné investovat ještě do lokálních výstražných a varovných sytémů. Samotné místní monitorování však nedokáže adekvátně nahradit informace o včasném varování poskytnuté příslušnými orgány. Poskytuje pouze dodatečné informace.

Připravte se předem: instalací aplikací určených ke shromažďování oficiálních varovných upozornění nebo přihlášením svého mobilního zařízení do systémů pro hromadné upozorňování. Některé aplikace poskytují i doporučení k provádění určitých opatření nebo umožňují výměnu a koordinaci s ostatními.  Níže v přehledu aplikace včasného varování najdete některé možnosti pro Německo, Rakousko a Českou republiku.

Kromě toho je vhodné uložit si do záložek užitečné webové stránky pro informování o předpovědi počasí, varováních před povodněmi avodních stavech místních toků. Níže najdete možnosti otevřeného přístupu v přehledu systémů včasného varování specifických pro jednotlivé země.

Jak mám interpretovat informace včasného varování?

Řešení přívalových srážek znamená řešení řady nejistot,a to zejména proto, že přívalové deště lze  velmi těžko předpovídat. Doba mezi vydáním předpovědi a samotnou událostí je velmi omezená a existuje vysoká pravděpodobnost výskytu chyb v předpovědi z hlediska přesného času a místem výskytu události. Přesto jsou prospěšné, protože poskytují indikaci – i pro realizaci vhodných opatření.

Zodpovědné osoby v obcích musí porozumět přijatým informacím včasného varování, aby je mohly účinně interpretovat a stanovit vhodná opatření. Odborníci v oblasti včasného varování mohou v případě potřeby nabídnout výměnu informací s klíčovými osobami v obci nebo jejich školení. V obci by měla být vždy k dispozici kompetentní osoba v oblasti včasného varování. Zdroje odpovídající kvalifikace jsou např.:

 • informace a školení poskytované provozovateli systémů včasného varování zaměřené nainterpretaci a vyhodnocování informací včasného varování;
 • informace poskytované z dalších nezávislých zdrojů, jako jsou návody nebo bezplatná online školení, např. z konzorcia EFAS (Evropský systém informovanosti o povodních).

Při distribuování informací o včasném varování příjemcům oznamte úroveň nejistoty standardizovaným a srozumitelným způsobem.

Ujistěte se, že víte, co dělat, když dostanete upozornění!

Obeznamte se s informacemi z webových stránek a aplikací. Je nutné to zvážit omezenou předvídatelnost. Varování jsou často spojená s doporučením, jak postupovat.

Pro získání více informací o místních varovných, informačních materiálech, nebo dokonce rezervaci semináře zabývajícího se lepší přípravou na povodně a jiné přírodní katastrofy se můžete rovněž obrátit na svoji obec.

Jak mohu připravit rozšíření informací o včasném varování pro klíčové zúčastněné strany a zajistit přiměřené jednání?

Převedení informace o včasném varování do realizace adekvátních úkonů si vyžaduje zručnost, zkušenosti a schopnost rozeznání silných a slabých stránek konkrétního systému včasného varování.

Přijměte následující preventivní opatření v době bez události:

 • Ujistěte se, že zodpovědnosti jsou jasné. Kdo má na starosti interpretaci varování, jejich distribuci dalším příjemcům a spuštění poplachu v případě potřeby? Potvrzení příjmu může být užitečné.
 • Před započetím distribuce informací o včasném varování objasněte právní rámec.
 • Zřiďte několik komunikačních kanálů a postarejte se v rámci nich o konzistentnost výstražného jazyka.
 • Ujistěte se, že vaše varování jsou jasná a srozumitelná.
 • Poučte příjemce/komunitu o šíření výstrah, o jejich interpretaci a o tom, jak musí příjemci na výstrahy reagovat. Jasně komunikujte priority a hranice nouzových operací ve vaší oblasti.
 • Alespoň jednou ročně provádějte testy celého systému a organizujte cvičení v rámci komunity.

V době, kdy se nebezpečné události nevyskytují, vypracujte pro občany další doporučení týkající se vhodného jednání. Dbejte na to, aby se zaměřovali na ochranu soukromého majetku i ochraně veřejnosti během povodní. Pokud jde o přívalové srážky, vždy se zaměřte na dvě klíčové skutečnosti:

 1. Přívalové srážky mohou nastat kdekoliv a očekává se, že jejich výskyt a intenzita se budou zvyšovat.
 2. Předvídatelnost konvektivních přívalových srážek je velmi omezená a jejich předpovědi jsou nejisté.
Následující informace jsou převzaty zejména od oficiální informační povodňové služby britské vlády. Vyhledejte i informace vnitrostátních, regionálních nebo místních orgánů ve vašem jazyce a na základě řízení rizik povodní/přívalových srážek ve vaší oblasti.
 • Nečekejte se zahájením příprav, než začne pršet, potom nebudete mít čas!
 • Zjistěte, zda jste v ohrožení.
 • Přihlaste se k přijímání výstražných upozornění.
 • Naučte se, jak vypnout plyn, elektřinu a vodu ve vaší domácnosti.
 • Požádejte svoji obec o rady týkající se ochrany před povodněmi a navrhněte si svůj osobní nouzový plán.
 • Získejte povolení, než začnete stavět. Vhodnými soukromými opatřeními pro ochranu PŘEDCHÁZEJTE ŠKODÁM na vašem domě a majetku.
 • Chraňte svůj majetek předběžnými opatřeními: Více informací najdete v našem KATALOGU OPATŘENÍ.
 • Zablokované příkopy, prohloubně a kanály vždy nahlaste své obci.
 • Zkontrolujte své pojištění: Ujistěte se, že máte pojištění na ochranu svého domova nebo podnikání. Pokud jsou vaše nemovitosti pojištěné, zkontrolujte, zda je zahrnuto i povodňové poškození. Pojištění proti přírodním živlům zaměřené na škody způsobené přívalovými srážkami pokrývá celý obsah bytu nebo domu.
 • Spojte se na sociálních sítích s místními povodňovými skupinami a kontaktuje svoji komunitu.Informujte se o možnostech dobrovolnictví: Vaše oblast může mítpovodňové hlídky. Jde o dobrovolníky, kteří např. monitorují konkrétní místo či oblast a informují její obyvatele v momentě, kdy hrozí povodeň. Můžete se přihlásit k dobrovolným hasičům.

Přehled systémů včasného varování

Systémy včasného varování jsou založeny na robustním a spolehlivém hardwaru komunikační infrastruktury, jsou v provozu 24 hodin denně a využívají několik komunikačních kanálů. Některé systémy včasného varování zpracovávají scénáře s vícero nebezpečí. Systémy včasného varování před přívalovými srážkami povodněmi fungujína základě meteorologických a hydrologických údajů nebo kombinace obou. Zde najdete provozovatele různých středoevropskýchsystémů:

Meteorologické systémy varování před nepříznivými povětrnostními podmínkami:

…pracují na základě meteorologických údajů a poskytují nejrelevantnější informace potřebné k přípravě na výskyt extrémní počasí.

Výstražná hlášení o říčních povodních:

…kombinují hydrologické a předpovědní údaje o srážkách.

Webové aplikace:

NAŠE PŘÍBĚHY

Zapojte do rozvoje svoji cílovou skupinou

„Komunikace zaměřená na cílovou skupinu a školení příjemců informací o včasném varování je pravděpodobně nejdůležitějším úkolem při zřizování systému včasných varování v dané oblasti.“ (Florian Kerl, Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Německo (vývojář systému včasného varování v Sasku))

„V Chorvatsku varuje a informuje obyvatelstvo ústřední orgán státní správy zodpovědný za povinnosti v oblasti civilní ochrany, který rovněž koordinuje činnost všech orgánů zahrnutých do integrovaného výstražného systému v Chorvatsku. V rámci projektu RAINMAN byla provedena komplexní analýza a mapování rizik a nebezpečí vyplývajících z povodní z přívalových srážek pro města Záhřeb a Umag. Tato analýza umožnila definování kritických prahových hodnot dešťů a následně navrhnutí úrovní výstražných hlášení. Interní testování navrhovaných prahových hodnot ohledně předpovědí ALADIN a ECMWF ještě stále probíhá, protože během projektu nenastaly žádné významné udáklosti umožňující verifikaci těchto hodnot. Pokud se systém osvědčí, předpokládá se, že další činnosti týkající se jeho administrativního nastavení jej uvedou do provozuschopného stavu a zpřístupní širšímu publiku a pokryjí jím i další regiony Chorvatska.“ (Alan Cibilić, Chorvatské vody, Chorvatsko)

Vývoj mobilní výstražné aplikace v Maďarsku

„Aplikace pro mobilní zařízení jsou dobré nástroje a mohou zlepšit práci v oblasti obrany. Jejich použitelnost však závisí na kvalitě nahrávaných dokumentů a plánů, stejně jako na údržbě systému.“(Péter Gergő Katona, Middle Tisza District Water Directorate, Maďarsko)

Doporučení pro zlepšení výstražného a poplašného systému města Graz

"Automatická výstraha před přívalovými srážkami může pomoci co nejlépe využít čas mezi prvním varováním a počátkem záplav. Město Graz používá systém semaforů k vyvolání předdefinovaných provozních opatření a k informování obyvatel Grazu o aktuální nebezpečné situaci. Byla vyvinuta doporučení pro zdokonalení tohoto systému zvážením všech dostupných údajů k získání přesnějšího varování před přívalovými srážkami. Kromě srážek, byly přidány i další parametry ovlivňující odtok v oblasti, například předchozí vlhkost půdy, vegetační pokryv, tání sněhu, sněžení, zhutnění půdy." (Cornelia Jöbstl, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rakousko)