Náš příběh ze ŠTÝRSKÉHO HRADCE (GRAZ), RAKOUSKO

Pictures: Bernhard Egger-Schinnerl, Stadt Graz, Abteilung für Grünraum und Gewässer

 

Úřad štýrské zemské vlády (Amt der Steiermärkischen Landesregierung) jako projektový partner a město Štýrský Hradec (Graz) jako přidružený partner, pokračovaly v dlouhodobé úzké spolupráci v oblasti řízení povodňových rizik v rámci projektu RAINMAN. Společná analýza speciálních výzev v oblasti řízení rizik přívalových srážek ve Štýrském Hradci představovala základ rozvoje aktivit RAINMAN. Důraz se kladl na vývoj a testování přístupů řízení rizik týkajících se posuzování a mapování rizik, opatření k jejich snížení a zvyšování informovanosti. Za mimořádně důležité se považovalo zapojení institucí zodpovědných za řízení rizik z přívalových srážek s cílem zabezpečit, aby se výsledky využily při budoucích činnostech.

LOKALITY

PŘEHLED

Aktivity:

  • hodnocení a mapování
  • komunikace o rizicích
  • opatření pro snižování rizik

Charakter území:

  • městské

Morfologie terénu:

  • pahorkatiny

MĚSTO GRAZ

Štýrský Hradec se nachází na jihovýchodním okraji Alp ve spolkové zemi Štýrsko. Je hlavním městem Štýrska a druhým největším městem v Rakousku s přibližně 300 000 obyvateli. UNESCO vyhlásilo historické centrum města za světové kulturní dědictví. Město se rozkládá na ploše 127 km² a obklopuje ho řada vrchů na západě, severu i východě. Hlavní řekou je řeka Mur, která rozděluje město na západní a východní část. Nachází se zde 52 pojmenovaných toků. Většina z nich se vlévá do této řeky, některé z nich neústí do žádného vodního útvaru a další jsou přivedeny přímo do kanalizace. Kvůli přírodním podmínkám zdejší krajiny způsobují přívalové srážky komplexní druh povodní (říční povodně, povodně z přívalových srážek a zaplavení kanalizačního systému). Hlavní příčinou přívalových srážek jsou bouřky během teplého období. V rámci projektu RAINMAN byla práce zaměřena na pět studijních oblastí ve městě (Annabach, Stufenbach, Stiftingbach, Katzlbach a zámek Eggenberg).

Ve Štýrském Hradci je zdokumentováno mnoho přívalových srážek. V tomto kontextu lze uvést dvě události: první je historická událost, při které se v průběhu tří hodin zaznamenalo přibližně 70 % ročních srážek, a druhou nedávná událost, která nastala v roce 2018.

V červnu 1913 došlo k mimořádné povodni. Pouze za 3 hodiny napadlo 600 mm srážek s ničivými následky. Zasažené byly zejména toky Kroisbach, Stifitingbach a Ragnitzbach ve východní části města. Situaci ještě zhoršily vyskytující se dřevěné překážky. Byly zničeny domy a mosty. Dva lidé zemřeli ve svých suterénních bytech.

V dubnu 2018 byl Štýrský Hradec zasažen konvekční bouřkou (bouřkou velmi silné intenzity), která způsobila přívalové srážky a lokální záplavy. Hasičský sbor musel nejen v centru města, ale i v širším okolí Štýrského Hradce bojovat se zaplavením kanalizace, zaplavenými podchody a zatopenými sklepy. Zaplaveny byly například i podzemní prostory obchodního centra „Citypark“ ve Štýrském Hradci.

Město Štýrský Hradec bylo v roce 2013 postiženo silnými říčními povodněmi. Hned po první povodni byl zřízen tzv. „Speciální program opatření – vodní toky ve Štýrském Hradci“ s cílem zlepšit řízení povodňových rizik ve městě. Od té doby zlepšila protipovodňovou ochranu ve městě mnohá, zejména strukturální opatření. Důraz se kladl zejména na říční povodně doprovázené jednotlivými aktivitami týkajícími se povodní z přívalových srážek, jako například mapa průtokové cesty pro celé území města.

RAINMAN podpořil lokální partnery projektu při získávání celostního, komplexního pohledu na povodně z přívalových srážek. S kontrolou rizika přívalových srážek jsme rozproudili interdisciplinární diskusi na téma „Jak dobře je Štýrský Hradec připravený na povodně z přívalových srážek?“ RAINMAN přijal žádost o identifikaci ohrožených oblastí s ohledem na složitou povodňovou situaci ve Štýrském Hradci při přívalových srážkách. K vyhodnocení a zmapování rizik z přívalových srážek pro pět vybraných studijních oblastí ve městě se využila kombinace vědeckého přínosu a praktické aplikace. Abychom v souvislosti s připraveností na přívalové srážky odvodili správné závěry, v prvním kroku jsme vyvinuli obecnou sadu nástrojů pro plánování reakce na mimořádné situace. Soubor nástrojů jsme následně aplikovali na pět studijních oblastí. Díky tomu jsou nyní k dispozici konkrétní akční plány a vylepšený systém varování.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PŘÍBĚHY

KE STAŽENÍ

Příručka “Modelová prevence městských povodní” | Dostupné v němčině

Graz University of Technology, Institute of Urban Water Management and Landscape Water Engineering
Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Příručka je nástrojem k hodnocení a mapování rizik z přívalových srážek a je určena pro odborné poradce, projektanty, inženýry a orgány městské správy. Zkoumá kombinaci povodní z přívalových srážek (voda tekoucí po svazích a zaplavení kanalizačních systémů) a říční povodně (zaplavení prostřednictvím vodních toků). Na základě případového příkladu je prezentován přístup ve třech krocích (předběžné šetření, hloubková analýza, analýza rizik).

Stáhnout [pdf; 46 MB]

Sada nástrojů pro řešení nouzových událostí při přívalových srážkách | Dostupné v němčině a angličtině

RIOCOM Engineering Office for Environmental Engineering and Water Management
Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Cílem sady nástrojů je podpora institucí zodpovědných za řízení situací při výskytu nouzových událostí. Poskytuje návod, jak vypracovat akční plán pro zvládání přívalových srážek. Různé otázky a úkoly pomáhají uživateli porozumět nebezpečné situaci a naplánovat vhodná opatření. Kromě toho má uživatel k dispozici komplexní sbírku šablon, jako jsou kontrolní seznamy a šablony pro plán reakcí na tyto nouzové události.

Stáhnout [zip; 9 MB]