Nástroj OPATŘENÍ PRO SNÍŽOVÁNÍ RIZIK

Kombinujte různé strategie ke snížení rizik a zohledněte všechny oblasti, ve kterých je nutné jednat!

Na obrázku vidíte různé oblasti, ve kterých je nutné jednat (označené šedou barvou), obklopené nejrelevantnějšími strategiemi pro efektivní snížení rizika z přívalových srážek. Pokud myší najedete na některou oblast, zobrazí se spojení mezi danou oblastí a vhodnými strategiemi. Níže najdete více informací o typických rizicích v jednotlivých oblastech, ve kterých je nutné jednat. Ještě níže najdete více informací o příslušných strategiích nebo si můžete přímo vybrat vhodná opatření z katalogu 100 opatření.

Snížit rizika…

 

Zlepšete včasné varování

Naučte se, jak varování interpretovat, hodnotit a předat

Připravte reakci na nastalou situaci

Svoji reakci přizpůsobte riziku z přívalových srážek

Zadržujte dešťovou vodu

Osvojte si poznatky o různých koncepcích jejího zadržování

Předcházejte škodám

Prozkoumejte, co mohou z hlediska prevence škod učinit regionální orgány, obce a soukromé osoby

Využijte územní plánování

Získejte informace o možnostech snižování rizik, které nabízení jednotlivé nástroje územního plánování

Vyberte vhodná opatření

Podívejte se do našeho katalogu 100 opatření ke snížení rizik z přívalových srážek.

Vyhledejte vhodnou strategii...

Každá oblast, ve které je nutné jednat, má svá individuální rizika přívalových srážek, a proto lze uplatnit specifické preventivní strategie. Právě integrovaný přístup kombinující různě vhodná opatření, např. od plánování přes technická opatření až po dobrou komunikaci o rizicích, by mohl poskytnout nejlepší účinky pro ohrožené osoby a jejich majetek.

Zastavěné oblasti jsou často zranitelnější vůči škodám způsobeným přívalovými srážkami než okolní oblasti. Typická nebezpečí a rizika
 • Kapacity kanalizačního systému a odtokových kanálů nedokážou absorbovat srážky nebo úniky vody z kanalizačního systému na různých místech, např. v ulicích, suterénech.
 • Rychle tekoucí povrchová voda s destrukční schopností (v kopcovitém a hornatém terénu)
 • Blokování, poškození a nánosy na odtocích povrchové vody
 • Zaplavené nebo zničené silnice
 • Zaplavené sklepy a přízemí budov
 • Zničené, neobyvatelné domy
 • Výpadek proudu
 • Přerušení dopravy, provozu nebo dalších dodávek
 • Přerušení (tele-)komunikace
 • Obchodní ztráty
 • Zoufalí občané a/nebo občané v panice
Strategie ke snížení rizik Mezi stěžejní akční strategie pro osídlené oblasti patří takový městský rozvoj, který je odolný proti přívalovým srážkám, citlivý na vodu a přizpůsobený klimatickým změnám. Podílet by se na něm měli občané, podnikatelé a vlastníci nemovitostí.
Přívalové srážky mohou způsobit poškození plodin a půdy následkem eroze. Povrchový odtok na zemědělské půdě může přenášet sedimenty a živiny do zastavěných oblastí, potoků nebo biotopů. Typická nebezpečí a rizika
 • Ztráta úrody v důsledku rozsáhlých a dlouhodobých záplav a podmočení v rovinatém terénu
 • Stížnosti týkající se usazenin bahna v nemovitostech nacházejících se pod zemědělskou půdou v kopcovitém terénu
 • Nebezpečné sesuvy půdy v hornatém terénu
 • Ztráty úrody způsobené odplavením rostlin a semen nebo jejich pokrytím bahnem;
 • Utopení zvířat
 • Ztráta nebo zhutnění půdy
 • Poškození chráněných oblastí/druhů
Strategie ke snížení rizik Klíčovými přístupy ke snížení rizik jsou opatření zaměřená na trvale udržitelné hospodaření s půdou a implementaci opatření pro přirozené zadržování vody. Jsou výhodné i v případě dalších extrémních klimatických podmínkách, např. během sucha. Měli by se zapojit vlastníci zemědělské půdy a farmáři.
 • Předcházejte škodám! V případě rizik na místě (např. podmočení, eroze) dbejte na lepší odvodnění a/nebo přizpůsobení postupů hospodaření s půdou a jejím využíváním (např. trvalý travní porost).
 • Zadržujte dešťovou vodu! Přednostně se zaměřte na (přírodní) zadržování vody. Jednejte ve shodě se zemědělskými postupy a nařízeními o udržitelné ochraně půdy.
Ve zdravých lesích, které se nachází na vhodných místech, téměř neexistuje povrchový odtok ani po přívalových srážkách. Lesy totiž mají optimální podmínky na odpařování a vsakování dešťové vody. Typická nebezpečí a rizika
 • Ztráty výnosů
 • Poškození (eroze) na lesních cestách a mýtinách
 • Poškození v důsledku naplaveného dřeva v níže položených oblastech v kopcovitém a hornatém terénu
 • Nebezpečné sesuvy půdy v hornatém terénu
Strategie ke snížení rizik Klíčovými přístupy ke snižování rizika v této oblasti, ve které je nutné jednat, jsou opatření zaměřená na trvale udržitelné hospodaření s lesy a na implementaci opatření pro přirozené zadržování vody. Měli by se zapojit vlastníci a obhospodařovatelé lesů.
 • Předcházejte škodám! V případě poškození na místě (např. eroze) dbejte na lepší odvodnění a/nebo přizpůsobení postupů obhospodařování lesů vedoucí ke zlepšení stavu lesního porostu (např. omlazení); umožněte přirozenou sukcesi.
 • Zadržujte dešťovou vodu! Používejte přednostně (přírodní) opatření na zadržování vody.
Rozliv vody z vodních toků do okolních oblastí (záplavy řek) podléhá konvenčnímu plánování řízení povodňových rizik. Po přívalových deštích se však mohou vyskytnout významné problémy na vodních tocích a podél nich, a to i bez výrazných říčních povodní. Typická nebezpečí a rizika
 • Znečištění přítokem povrchových vod – způsobuje poškození chráněných území/druhů z důvodu špatné kvality vody.
 • Odplavené velké úlomky – způsobují škody břehům, mostům a fyzickým strukturám povodňové ochrany.
 • Eroze a sedimentace nádrží – vede k snížení kapacity pro akumulaci vody v nádržích nebo změnám průtokové kapacity koryt řek a kanálů.
Strategie ke snížení rizik Mezi klíčové přístupy ke snižování rizik v této oblasti, patří zohlednění rizik přívalových srážek v plánování řízení povodňových rizik, integrované hospodaření s vodou, jakož i implementace přirozených opatření na zadržování vody.
 • Zadržujte dešťovou vodu! Zvyšte kapacitu zadržování vody ve vodních útvarech, např. jejich opětovným napojením na stojaté vody.
 • Zkombinujte plánování řízení povodňových rizik dle směrnice EU o povodních s procesy plánování a monitorování v souladu s rámcovou směrnicí EU o vodě. Usilujte o ucelené a kolaborativní integrované plánování managementu povodí.
Typická nebezpečí a rizika
 • Voda proniká otvory v budově
 • Protitlak ze strany odpadní vody
 • Poškození materiálů
 • Usazování bahna a kontaminace
 • Přerušení dodávky elektrické energie, (tele-) komunikace, dalších dodávek
 • Nebezpečí pro lidský život! (utopení, úraz elektrickým proudem, zranění rozdrcením po zřícení střechy nebo stěny, …)
 • Traumatické pocity (strach, bezmocnost, traumatizace)
 • Domy jsou neobyvatelné
 • Ztráta starožitností, domácích miláčků a cenností
Strategie ke snížení rizik Opatření týkající se budov (a nemovitostí) jsou většinou ochranná opatření. Pro majitele nemovitostí je však důležitá i implementace retenčních opatření.
 • Předcházejte škodám! Povrchovou vodu odvádějte mimo budovy. Chraňte stávající budovy obzvláště na odtokových cestách a v oblastech náchylných na povodně. Vytvořte si soukromý nouzový plán!
 • Zadržujte dešťovou vodu! Maximalizujte zadržování vody u nemovitostí.

Jednejte systematicky...

Před snížením rizika je rozumné

 • pochopit a vyhodnotit možná rizika! Přívalové srážky se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv, přitom může být čas na varování velmi krátký nebo dokonce žádný. Vyhledejte způsoby, jak posoudit, do jaké míry je Vaše oblast ohrožena v nástroji HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ.
 • Vhodným způsobem komunikujte o riziku! Dotčené osoby musí dostatečně znát a chápat rizika z přívalových srážek, aby dokázaly přiměřeně jednat nebo byly schopny zavést vhodná opatření ke zmírnění rizik. Najděte inspiraci v nástroji KOMUNIKACE O RIZIKU.