JEDNEJTE

jako OBEC

Info

Přívalové srážky způsobují velké ztráty a škody, obzvláště pokud nejsou postižené oblasti připravené. V této části najdete informace o tom, jak jednat v roli obce a jak předcházet škodám způsobeným přívalovými srážkami ve Vaší komunitě.

KLÍČOVÁ FAKTA o přívalových srážkách

Přívalové srážky spojené se záplavami, které způsobují škody, se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv, a to i na místech, které nejsou v blízkosti vodních toků. Většinou k nim dochází náhle, prakticky bez jakéhokoliv času na varování. Mohou vést k místním záplavám, např. kvůli nekontrolovanému povrchovému odtoku v dané oblasti. Nepřijmou-li se žádná preventivní opatření, může dojít k velkým škodám. A co je ještě horší: Odborníci předpokládají, že přívalové srážky se budou v budoucnu vyskytovat častěji.

destroyed building after heavy rain in Poland

Picture: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Poland

CO MOHU UDĚLAT?

HODNOCENÍ A MAPOVÁNÍ

S využitím metod k hodnocení a mapování rizik je důležité určit oblasti s vysokým potenciálem vzniku negativních dopadů přívalových srážek! Nástroj „HODNOCENÍ A MAPOVÁNÍ“ vysvětluje různé prvky a kroky, které by měly být zahrnuty do posouzení rizika záplav způsobených přívalovými srážkami. Nástroj ukazuje různé metodické přístupy k těmto krokům a popisuje klady a zápory, jakož i požadavky na vstupní data a možné výsledky.
Riskcommunication

KOMUNIKACE O RIZICÍCH

Potenciálně dotčené osoby musí být dostatečně obeznámeny o rizicích souvisejících s přívalovými srážkami, aby mohly přistoupit k realizaci opatření vedoucích ke zmírnění či eliminaci těchto rizik. Z tohoto pohledu je komunikace o výše zmíněných rizicích klíčová! Nástroj „KOMUNIKACE O RIZICÍCH“ vysvětluje, jakým způsobem a jaké informace je nutné zprostředkovat příslušným osobám a institucím. Příklady dobré praxe obsahují konkrétní možnosti jednání a inspirace, které mohou být použity při komunikaci dané problematiky.
Riskreductiuonmeasures

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIK

Na místní úrovni je nezbytné přijmout preventivní opatření pro minimalizaci škod! Nástroj „OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIK“ pomáhá místním a regionálním institucím identifikovat, vybrat a zavést vhodná preventivní opatření a poskytuje i další doporučení v oblasti územního plánování, včasného varování, reakce na mimořádné situace, prevence škod a zadržování vody.

ŘÍZENÍ RIZIK Z PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK JE VÍCEOBOROVÝ PROBLÉM

Zapojte do procesu různé zúčastněné strany

Aby bylo možné snížit riziko z přívalových srážek ve Vaší komunitě, je nezbytné zapojit do procesu různé zúčastněné strany.  

Prozkoumejte obrázek a zjistěte, koho lze zapojit.

Propojte řízení rizik z přívalových srážek s dalšími souvisejícími tématy

V obcích je potřeba spolupráce mezi jednotlivými obory zřejmá a je patrná i z výše uvedeného obrázku. Je moudré využívat synergie mezi různými sektory a být si vědom konfliktů, které mohou nastat.

Existují dvě hlavní další mezioborová témata, která úzce souvisejí s řízením rizik z přívalových srážek:

Pokud je to možné, je třeba zabránit nebo omezit škody způsobené VŠEMI typy povodní. Říční povodně a související rizika lze modelovat poměrně dobře. V Evropě se vypracovávají mapy povodňových rizik a rizik pro oblasti podél řek, kde existuje povodňové riziko. Mapy jsou pravidelně aktualizovány a orgány státní správy informují obyvatele o plánovaných opatřeních. U povodní způsobených přívalovými srážkami, které mohou způsobit škody daleko od vodních toků, je hodnocení potenciálních povodňových událostí a existujícího rizika složitější. Je však důležité, aby se kromě rizikových map pro říční povodně v budoucnu vytvořily i mapy rizik pro povodně způsobené přívalovými srážkami.

Upozornění: Všechny země EU již zveřejnily hodnocení rizik a povodňové mapy řek popř. pobřeží. Je důležité upozornit na to, že vlastnosti povodní jsou různé:

  • při říčních povodních (přívalové a pobřežní) se zvyšuje hladina vody v korytu řeky a voda přichází z přilehlých povodňových oblastí.
  • při přívalové srážce nemůže dešťová voda dopadající na povrch terénu úplně proniknout do půdy nebo do kanalizace, a tak stéká dolů po svazích k spádové řece, jezeru nebo k další terénní depresi, která se naplní. Nebezpečí povodní z přívalových srážek je tedy nezávislé na přítomnosti velkého vodního toku.

Aby se účinně zabránilo škodám, je důležité v procesech řízení povodňových rizik zohlednit obě výše uvedené charakteristiky záplav. Strategie řízení spojují různá odvětví a různé úrovně od obce až k členskému státu. Partneři projektu RAINMAN proto uvádí svá doporučení a zkušenosti ve společném strategickém dokumentu. Příspěvek obsahuje závěry týkající se integrace řízení povodňových rizik do plánů řízení povodňových rizik podle směrnice EU o povodních. Tyto závěry byly předloženy v roce 2019 pracovní skupině EU pro povodně, konsorciu zúčastněných stran v oblasti vodního hospodářství z členských států a Evropské komise, které podporují provádění směrnice o povodních a poskytují platformu pro celoevropskou výměnu informací o řízení povodňových rizik.

KE STAŽENÍ

Integrating pluvial flood risk management into flood risk management plans according to the EU Floods Directive and beyond l available in English

Findings and recommendations from the INTERREG Central Europe project RAINMAN, Policy paper

Download [pdf; 471 KB]

V důsledku změny klimatu bude v budoucnu docházet častěji k událostem s přívalovými srážkami a tyto jevy budou stále intenzivnější. Poškození způsobená přívalovými srážkami se tedy velmi pravděpodobně ještě zvýší. Je nezbytné se těmto změnám přizpůsobit.

Již dnes je řízení rizik z přívalových srážek součástí komplexních místních strategií přizpůsobení se změně klimatu. Pro politiky, osoby s rozhodovací pravomocí a veřejnost bude stále důležitější brát v úvahu otázku přizpůsobení se změně klimatu. Řízení rizik z přívalových srážek je důležitým spojovacím článkem mezi řízením povodňových rizik a přizpůsobením se změně klimatu.

DALŠÍ INFORMACE:

Nechte se vést zkušenostmi projektu RAINMAN ...

V rámci projektu RAINMAN se testovaly různé metody a přístupy k hodnocení a mapování rizik přívalových srážek, různé strategie ke snížení rizik, různé způsoby komunikace o rizicích v různých oblastech (od nížin po hornaté oblasti) a typech oblastí (od městských oblastí přes venkovské až po zemědělské oblasti). Získejte přehled o všech NAŠICH PŘÍBĚZÍCH.