Nástroj opatření pro snížovaní rizik

ORGANIZOVÁNÍ REAKCE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI

Co zde najdete?

Info

Tato část se zaměřuje na místní a regionální orgány, které jsou zodpovědné za vypracování plánů na zvládání mimořádných událostí s cílem minimalizovat rizika způsobená přívalovými srážkami. Najdete zde podrobnou příručku, která Vás provede procesem organizování reakce na mimořádnou situaci. Pro usnadnění provedení jednotlivých kroků se od Vás vyžaduje, abyste odpověděli na konkrétní dotaz, absolvovali určité úlohy, vytvořili určité dokumenty a zapojili zainteresované strany. Přitom Vám mohou pomoci poskytnuté šablony a katalogy možných nouzových opatření. Výsledkem Vašeho úsilí bude plán na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami, který bude kromě jiného zahrnovat právní zodpovědnost, koncepci komunikace a poplachu, akční plán a mapy nouzových opatření.

Co je REAKCE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI a jak může přispět ke snížení rizika?

Plány na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami podporují veřejné orgány a organizace při plnění bezpečnostních úkolů v případě povodní. Jsou strategickým prvkem v oblasti řízení katastrof a pomáhají zejména na taktické úrovni managementu operací, aby podpořily pohotovostní služby při výběru vhodných opatření. Díky tomu lze následně minimalizovat ohrožení života a rozsah škod. Běžná praxe a znalosti klíčových osob jsou zviditelněné a zpřístupněné všem zodpovědným.

I když se právní situace v jednotlivých zemích může odlišovat, tato příručka poskytuje zastřešující rámec a je použitelná pro různé země, pro heterogenní administrativní struktury, pro různé geografické podmínky a různé informace o nebezpečích a rizicích. Adresuje výzvy krátkodobých předpovědí, které představují základ na stanovení nouzových opatření, a uvádí způsoby, jak se vypořádat s tímto tématem.

Získejte komplexnější znalosti o tvorbě plánu nouzové reakce v případě přívalových srážek ve 3 krocích:

Krok 1: Zkontrolujte stávající analýzu nebezpečí

Krok 2: Zkontrolujte stávající analýzu zranitelnosti

Krok 3: Stanovte vhodná opatření

Všeobecná doporučení

Prověřte právní situaci.

Kdo je zodpovědný za tvorbu plánů na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami? Jaké právní zodpovědnosti vyplývají z existence plánů?

Zhodnoťte stávající plány na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami.

Které části obsahují užitečné informace? Kde je nutné vytvářet propojení?

Zajistěte dobře zorganizovanou krizovou komunikaci.

Vzhledem na krátké doby mezi informováním o události a samotnou událostí je nutné přijmout nouzová opatření co nejrychleji.

Nezapomeňte na údaje použité ve Vašich mapách nebezpečí a rizik.

Scénáře srážek dokážou popsat pouze jednu část možné nebezpečné situace. Skutečná srážková událost se nemusí shodovat s popsanými scénáři.

Zohledněte různé scénáře srážek.

Pokud jsou dostupné, posuďte rozdíly týkající se dotčených oblastí a možných nouzových opatření a zvažte je při tvorbě plánů na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami.

Provádějte pravidelná školení.

Poznání zodpovědnosti, koncepce poplachu a komunikačních kanálů je základem rychlých reakcí.

STÁHNOUT

POSTER “HEAVY RAIN – EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES” | Dostupné v angličtině

Stáhnout [pdf; 1.31 MB]

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS “Recommendations” | Dostupná v němčině a angličtině

Stáhnout [pdf; 515 KB]

Krok 1: Zkontrolujte stávající analýzu nebezpečí

Step1-scaled
Picture: Hydroconsult GmbH

 

Mapy nebezpečí přívalových srážek ukazují ohrožené oblasti Vašeho regionu. Protože mapy budou tvořit základ k vypracování přiměřených nouzových opatření, je nezbytné se na ně důkladně podívat,

 • abyste měli jasnou představu o kvalitě údajů o rizicích
 • věděli, které oblasti jsou kriticky ohrožené
 • věděli, které scénáře přívalových srážek kriticky ohrožují region
 • věděli, kde lze získat údaje o předpovědi srážek, a jaká je jejich kvalita

Získejte více informací o mapách nebezpečí všeobecně nebo o tom, jak vytvořit mapu nebezpečí v nástroji HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ.

Více informací o systémech včasných varování najdete v nástroji VČASNÁ VAROVÁNÍ.

 • Jaké druhy údajů o srážkách/hydrologických údajích se použily při tvorbě mapy nebezpečí?
 • Co víte o scénářích z minulosti?
 • Které údaje k předpovědi jsou dostupné ve Vašem regionu?
 • Kde jsou kritické rizikové body/oblasti ve Vašem regionu, pokud jde o tvorbu odtoku?
 • Jaké hydraulické údaje se použily při tvorbě mapy nebezpečí?
 • Kde jsou kritické rizikové body/oblasti ve Vašem regionu, pokud jde o dráhy toku?
 • Nakolik je důmyslná databáze Vašich map nebezpečí?
 • Popište významné rizikové body/oblasti.
 • Analyzujte minulé přívalové srážky a zjistěte, které události by mohly způsobit škodu.
 • Definujte všechny zúčastněné strany, které by se měly zapojit do tohoto procesu.
 • Uspořádejte workshop pro zúčastněné strany, aby se s nimi prodiskutovala analýza nebezpečí.
 • Zvažte a zaznamenejte všechny výsledky.

Pokyny Vás podrobně informují o všech potřebných krocích s komplexními informacemi a technickými radami.

Stáhněte si část sady nástrojů „Všeobecné informace a pomoc s aplikací“ [pdf; 1.35 MB] a „Krok 1: Manuál” [pdf; 684 KB].

K provedení úkolů jsou k dispozici různé šablony ke stažení [zip; 3 MB]. Pomohou Vám s rychlejším a efektivnějším absolvováním úkolů.

Krok 2: Zkontrolujte stávající analýzu zranitelnosti

Step2.2-scaled
Picture: tolmacho / Pixabay

Mapy rizik týkající se přívalových srážek ukazují kombinaci nebezpečí ohrožujícího objekt nebo subjekt a jejich zranitelnost. Zranitelnost popisuje, jakým způsobem je objekt nebo subjekt náchylný na poškození přívalovými srážkami. Zranitelné jsou například děti, starší a hendikepované osoby. Při posouzení rizika se rovněž zohledňuje pravděpodobnost výskytu přívalových srážek. Protože tyto mapy budou sloužit jako základ při vypracování přiměřených nouzových opatření, je nezbytné je analyzovat, aby se

 • zjistila kvalita údajů o zranitelnosti
 • zjistilo, jaké jsou zranitelné objekty oblasti regionu
 • upřednostnila kritická infrastruktura regionu
 • zjistilo, jaké jsou kritické rizikové body/oblasti v regionu

Získejte více všeobecných informací o mapách rizik v nástroji HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ.

 • Jaký druh údajů se použil na lokalizaci exponovaných objektů?
 • Jaké údaje o důsledcích přívalových srážek se použily při tvorbě mapy rizik?
 • Kde jsou kritická místa/oblasti s vysokým potenciálem poškození?
 • Jak důmyslná je databáze Vašich údajů o zranitelnosti?
 • Nachází se oblast Vašeho zaměření ve venkovské, částečně městské nebo městské části?
 • Jaké zdroje jsou k dispozici k provedení akcí během přívalových srážek?
 • Definujte, kde by se mohly vyskytnout významné škody.
 • Označte body, kde by mohla být nouzová opatření užitečná.
 • Popište a upřednostněte významné rizikové body/oblasti.
 • Definujte všechny zúčastněné strany, které by se měly zapojit do tohoto procesu.
 • Uspořádejte workshop pro zúčastněné strany, aby se s nimi prodiskutovala analýza rizik.
 • Zvažte a zaznamenejte všechny výsledky.

Pokyny Vás podrobně informují o všech potřebných krocích s komplexními informacemi a technickými radami.

Část sady nástrojů „Všeobecné informace a pomoc s aplikací“ [pdf; 1.35 MB] a „Krok 2: Manuál“ [pdf; 708 KB] je k dispozici níže v souborech ke stažení.

K provedení úkolů jsou k dispozici různé šablony ke stažení [zip; 3 MB]. Pomohou Vám rychleji a efektivněji absolvovat dané úkoly.

Krok 3: Stanovte vhodná opatření

Step3-scaled
Picture: Rudolf Hornich/Land Steiermark

Protože při povodních způsobených přívalovými srážkami je často velmi krátká doba na varování, je nutné přesně naplánovat a dobře zkoordinovat opatření, která budou během události provedena. Během přívalových srážek může být náročné splnit všechny předpoklady nutné k použití určitých opatření. Koncepce opatření by proto měla zahrnovat i střednědobá nebo dlouhodobá strukturální opatření nebo zvyšování informovanosti a povědomí občanů. K dispozici je vzorový katalog opatření.

Definováním vhodných opatření se vypracuje akční plán, který uživateli pomůže

 • vědět, jak minimalizovat rizika a škody
 • znát zodpovědnosti (právní a aktivní) za nouzová opatření
 • znát dostupné zdroje k zavedení nouzových opatření
 • vědět, že vyšší orgány jsou si těchto opatření vědomy
 • vědět, že všechny relevantní zainteresované strany jsou o opatřeních informovány
 • vědět, že místní občané jsou si vědomi opatření, která se jich týkají
 • vědět, kdo nasazuje a přizpůsobuje opatření
 • Jsou již k dispozici plány na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami týkající se jakéhokoliv druhu rizika?
 • Kdo je právně zodpovědný za nouzová opatření?
 • Kdo jsou důležití aktéři při plánování nouzové reakce a nasazování a přizpůsobování nouzových opatření?
 • Jaké zdroje pro nouzová opatření jsou během extrémních událostí k dispozici?
 • Zhodnoťte, jaká úroveň akčního plánu je pro Vás dostupná.
 • Definujte zodpovědnosti každého jednotlivého opatření.
 • Vytvořte jednoduchý výstražný a poplašný nástroj k vyhodnocení intenzity očekávané události.
 • Naplánujte si komunikační kanály, které budete používat během události.
 • Definujte opatření v závislosti na dostupných zdrojích a doby reakce. Zaměřte se zejména na stanovené kritické body/oblasti.
 • Vytvořte akční plán (opatření, mapa nouzových opatření).
 • Vyplňte finální plán na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami.
 • Definujte všechny zúčastněné strany, které by se měly zapojit do tohoto procesu.
 • Zorganizujte setkání s klíčovými zúčastněnými stranami, aby se s nimi prodiskutovaly dostupné zdroje.
 • Uspořádejte workshop pro zúčastněné strany, aby se s nimi prodiskutovala plánovaná nouzová opatření.
 • Zvažte všechny výsledky v „Akčním plánu“ a „Plány na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami“.
 • Předložte občanům dokončený akční plán/plán na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami

Pokyny Vás podrobně informují o všech potřebných krocích s komplexními podkladovými informacemi a technickými radami.

Část sady nástrojů „Všeobecné informace a pomoc s aplikací“ a „Krok 3: Manuál“ je k dispozici níže, v souborech ke stažení.

K provedení úkolů jsou k dispozici různé šablony ke stažení [zip; 3 MB]. Pomohou Vám s rychlejším a efektivnějším absolvováním úkolů.

Stáhněte si kompletní sadu nástrojů

Gesamtdownload.neu_-scaled
Picture: falconp4 / Pixabay

Chcete si stáhnout všechny informace najednou? Získejte kompletní sadu nástrojů, která obsahuje doporučení, příručky a šablony.

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS Dostupná v němčině a angličtině

RIOCOM Engineering Office for Environmental Engineering and Water Management
Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Stáhnout  [zip; 9 MB]

NAŠE PŘÍBĚHY

Pro vybrané hot spoty ve Štýrském Hradci (Graz) byly připraveny plány na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami

„16. dubna 2018 zasáhl část centra města mimořádně silný přívalový déšť, který zaplavil podchody, sklepy, podzemní garáže a nákupní centrum. Táto událost dokázala, že příprava plánů na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami se v oblastech s vysokým rizikem vyplatí. Byla vypracována sada nástrojů nouzových reakcí, která stanovuje rámec potřebných úkolů; workshopů pro zúčastněné strany se zúčastnily zodpovědné osoby. Plán slouží jako organizační nástroj na řešení katastrof způsobených přívalovými srážkami a jako základ pro rozhodování. Mimořádně důležité jsou zejména preventivní opatření. Pokud dotčené osoby vědí o možných nebezpečích předem a jsou informovány v dostatečném časovém předstihu, mohou samostatně přijmout opatření. Nakonec se nám podařilo zvýšit připravenost Štýrského Hradce (Graz) na přívalové srážky.“ (RIOCOM Engineering Office for Environmental Engineering and Water Management)

Saské obce Oderwitz a Leutersdorf úspěšně testovaly a implementovaly rakouskou sadu nástrojů nouzových reakcí

„Obě venkovské komunity byly v minulosti několikrát zasaženy přívalovými srážkami a povodněmi. Škody byly odstraněny, ale obě obce si byly vědomy, že to nestačí. Použitím pracovní verze sady nástrojů se v obcích zlepšila nouzová reakce, aby se v budoucnu dalo reagovat rychleji a efektivněji. Lidé se do prací, které podpořili oba starostové, pustili s velkým osobním nasazením. Tato sada nástrojů dosud poskytla dobrou orientaci a podrobné pokyny. I když tato práce ještě není dokončena, obě komunity mají již nyní pocit lepší připravenosti pro případy, kdyby i v budoucnu došlo k přívalovým srážkám. Doporučujeme i dalším obcím v Sasku a všude jinde, aby si i ony vypracovaly plány na zvládání mimořádných situací souvisejících s přívalovými srážkami. (Anika Albrecht, Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Německo)

Rakouská sada nástrojů nouzových reakcí prosazuje komunikaci a poskytuje orientaci pro postupy v Záhřebu v Chorvatsku

„Na základě návrhu rakouské sady nástrojů nouzových reakcí v chorvatském jazyce zahájila organizace Hrvatske vode identifikaci příležitostí na zlepšení systému nouzových reakcí v případě přívalových srážek v Záhřebu. Na základě zkušeností a nástrojů projektu RAINMAN se analyzovalo, jak v současnosti funguje systém nouzových reakcí v případě přívalových srážek v Záhřebu a zároveň se odvodila zjištění získaná z minulých zkušeností. Zodpovědné subjekty by měly spustit další kroky ke zlepšení civilní ochrany. Finální verze sady nástrojů nouzových reakcí RAINMAN to bude významně podporovat. Pozitivním vedlejším účinkem činností RAINMAN bylo, že se posílila spolupráce mezi organizací Hrvatske vode, zodpovědnými subjekty a institucemi pro nouzové reakce v Chorvatsku, např. s hasičským sborem města." (Alan Cibilić, Hrvatske vode, Chorvatsko)