Nástroj opatření pro snížovaní rizik

PŘEDCHÁZEJTE ŠKODÁM

«The benefits of prevention are not tangible; they are the disasters that did not happen.»

Kofi Annan, former UN SG

Co zde najdete?

Info

Tato sekce poskytuje podporu zejména obcím a soukromým osobám s cílem zjistit, zda se v souvislosti s uvažovaným územním rozvojem může vyskytnout riziko povodní způsobených přívalovými srážkami či je přívalovými srážkami ohrožován majetek, a pokud ano, jaká opatření lze přijmout, aby se tato rizika vyloučila či se tato rizika snížila. Kromě toho je v této sekci pro již zastavěné oblasti nebo stávající nemovitosti které jsou již riziku přívalových srážek vystaveny, možno nalézt podporu při hledání užitečných informací a vhodných ochranných opatření. Na podkladě zde získaných informací může regionální správa dodatečně podporovat obce a soukromé osoby.

Co je prevence a jak může přispět ke snížení rizik?

Mezi preventivní opatření v rámci řízení povodňového rizika patří všechna opatření, která lze přijmout v době bez přívalových srážek s cílem vyloučit rizika možných škod a ztrát nebo s cílem tato rizika snížit.

Tato sekce se zaměřuje na obce a soukromé osoby, protože je velice pravděpodobné, že právě těmto dvěma skupinám se podaří zredukovat nepříznivé důsledky, a to chráněním životů, majetku a životního prostředí.

Co se dá udělat?

Seznamte se se základními kroky a získejte více informací:

Soukromé osoby mohou udělat hodně pro ochranu života a ochranu majetku před škodami jež jsou důsledkem záplav způsobených přívalovými srážkami. Domy a další stavby mohou být navrženy tak, aby byly odolné proti povodním, a stávající domy které jsou vystaveny riziku zaplavení lze upravit tak, aby se snížily škody, které mohou způsobit budoucí záplavy. Obyvatelé si mohou vytvořit soukromý poplachový plán a zajistit finanční zabezpečení, např. uzavřením pojištění proti povodním.

Krok 1: Poznejte svá rizika

Krok 2: Předcházejte škodám

Orgány veřejné správy na úrovni obce jsou zodpovědné za její udržitelný rozvoj. Hrají klíčovou roli při získávání dostupných informací o riziku z přívalových srážek, zlepšování informovanosti, zavádění komunitních opatření na ochranu před záplavami, iniciování plánování nouzového řízení v době záplav způsobených přívalovými srážkami a při poskytování informací obyvatelstvu.

Krok 1: Poznejte svá rizika

Krok 2: Předcházejte škodám

Orgány veřejné správy na regionální úrovni jsou často zodpovědné za poskytování informací o závažnějších problémech, např. o povodních. Pokud jde o víceméně místní problém přívalových srážek, některé regionální správy poskytují obcím a soukromým osobám podpůrné materiály, jako například informační brožury, technické směrnice a informace o financování, čímž zabezpečují koordinované informování, plánování a proces snižování rizik v rámci svého regionu.

Krok 1: Poznejte svá rizika

Krok 2: Předcházejte škodám

...jako soukromá osoba

Krok 1: Poznejte svá rizika

Zkontrolujte svoji lokalitu:

 • Nachází se můj pozemek v nižší poloze pánevní oblasti nebo pod svahem velké rozlohy ležícím nad budoucím domem nebo jinými budovami?
 • Leží moje plánovaná budova pod úrovní nebo vedle ulice nakloněné směrem k budově?
 • Jsou v okolí (vyschlé) vodní toky? Jak stoupá jejich hladina během nebo po přívalových srážkách?
 • Nachází se v sousedství velké pozemky se sníženou schopností vsakovat vodu, a zhorší budoucí vývoj tento stav?
 • Může vytéct voda z nedalekého kanalizačního systému a vlít se na můj pozemek nebo do mého budoucího domu?
 • Bude můj budoucí dům napojený na kanalizaci?
 • Mohou přívalové srážky způsobit problémy prostřednictvím přetížených střešních odvodňovacích systémů, drenážních nebo vsakovacích systémů?

Každý z těchto faktorů může přispět k záplavám způsobeným přívalovými srážkami.

Zeptejte se bývalých vlastníků pozemku nebo současných sousedů:

 • Vyskytli se v minulosti v daném území povodně z přívalových srážek?
 • Jsou na Vašem pozemku po dešti často kaluže nebo kaluže, které se po dlouhou dobu nevsáknou, bahnité části nebo dochází k erozi?

Pokud ano, povodně způsobené přívalovými srážkami mohou představovat problém.

Naplánujte si stavbu: Všeobecně jste povinni nezhoršovat povodňovou situaci svých sousedů. Proto byste si měli na svém pozemku naplánovat stavbu (hlavní dům, vedlejší budovy, chodníky a ploty) tak, aby (i) mohla voda z přívalových srážek téci svojí přirozenou průtokovou trasou na povrchu, od horních vstupů toku na Váš pozemek až po dolní výstupy toku z Vašeho pozemku, (ii) rychlost proudění vody na Vašem pozemku zůstala stejná jako před ním nebo ještě lépe – aby se snížila, (iii) množství odtékající dešťové vody zůstalo na stejné úrovni jako množství vody přitékající nebo ještě lépe –  aby se toto množství snížilo, např. novými opatřeními pro vsakování.

Podívejte se na webové portály: Členské státy EU vypracovaly oficiální mapy povodňových nebezpečí a rizik, zejména pro záplavy způsobené řekami, ale nedávno i pro záplavy způsobené přívalovými srážkami. Další oficiální mapy lze získat z federálních portálů pro přírodní rizika nebo z vodohospodářských zpráv. Tyto oficiální informace je možné hodnotit jako správné a spolehlivé. Kromě toho mohou být veřejně dostupné i jiné produkty, například z akademických institucí, nebo projekčních kanceláří. Tyto informace by se mohly označit jako indikativní. V níže uvedených rámečcích je k dispozici souhrn odkazů na dostupné webové informace.

Zeptejte se své obce: Na internetu jste nic nenašli? Potom se zeptejte své obce: může mít mapy všeobecných přírodních rizik, specifické mapy povodní způsobených přívalovými srážkami nebo jiné plány, které se zabývají problémy povodní způsobených přívalovými srážkami. Pokud takové informace nemá, možná ví, kde je lze získat.

Jak číst a používat povodňové mapy: povodňové mapy obvykle zobrazují jednu nebo více z těchto informací: nebezpečné nebo rizikové oblasti, dráhy toku, zaplavené oblasti, hloubky vody, rychlosti proudění. Pokud dokážete na mapě najít svůj pozemek, můžete vyhodnotit, zda je nebo není vystaven riziku přívalových srážek. Rady projektu RAINMAN ke čtení map nebezpečí a rizik najdete v odkazech níže.

PŘEČÍST VÍCE

Nástroj HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ poskytuje další informace o tom, jak posoudit a zobrazit Vaše nebezpečí a rizika.

Krok 2: Předcházejte škodám

Soukromé osoby mohou účinně chránit sebe i svůj majetek před škodami způsobenými přívalovými srážkami. Domy a jiné budovy na pozemku mohou být postaveny na takových místech nebo navrženy tak, aby

 • v ideálním případě neproudila k budově žádná voda z přívalových srážek,
 • se v ideálním případě nemohla dostat do budovy žádná voda z přívalových srážek nebo
 • stavební části, které mohou být postiženy povodněmi, byly použity tak, aby vniknutí vody do budovy nezpůsobilo žádné škody.

Domy, které jsou již postavené a vystavené riziku povodní způsobených přívalovými srážkami lze dodatečně vybavit technickými opatřeními, aby se snížily nebo vyloučily budoucí škody, např.

 • lze nainstalovat protipovodňové zábrany, aby se zabránilo vniknutí vody do budovy
 • části budov je možné upravit takovým způsobem, aby vniknutí vody nezpůsobovalo v budoucnu žádné škody

Kromě toho lze zavést na pozemku přírodní opatření jako nová místa pro retenci vody nebo opatření pro vsakování vody do půdy, aby se zredukovala voda tekoucí po povrchu.

Nakonec lze zavést i další opatření, např. obyvatelé si mohou vytvořit soukromý poplašný plán a zajistit finanční bezpečnost, např. uzavřením pojištění proti povodním.

Ve Vaší oblasti mohou být k dispozici poradenské služby, odborníci jako pojišťovací společnosti, architekti, projektanti/podnikatelé v oblasti protipovodňové ochrany, kteří Vám mohou pomoci s posouzením Vašich rizik a vyhledáním vhodných opatření.

PŘEČÍST VÍCE

Riskreductiuonmeasures

Sada nástrojů RAINMAN poskytuje komplexní přehled možných opatření: Projděte si náš KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK Z PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

...jako obec

Krok 1: Poznejte svá rizika

Meteorologické charakteristické vlastnosti: Ověřte si pomocí hydrografických služeb ve Vašem regionu charakteristiky srážek v dané oblasti. Je-li v oblasti vysoký roční úhrn srážek, vysoká pravděpodobnost výskytu přívalových srážek nebo zkušenosti s minulými povodněmi způsobenými přívalovými dešti, mohou se vyskytnout problémy.

Charakteristické vlastnosti místa:

Položte si tyto otázky:

 • Nachází se oblast v níže položených částech povodí nebo je svažitá a nachází se nad danou oblastí velká rozloha půdy?
 • Nachází se v okolí (vyschlé) vodní toky a jak stoupá hladina během nebo po přívalových srážkách?
 • Nachází se v oblasti velké pozemky se sníženou schopností vsakovat vodu? Zhorší rozvoj této oblasti současnou situaci v daném místě nebo okolí?

Každý z těchto faktorů může přispět k záplavám způsobeným přívalovými srážkami.

Zeptejte se obyvatel:

 • Zeptejte se současných vlastníků pozemků nebo sousedů v dané oblasti: Vyskytli se zde v minulosti problémy v souvislosti s přívalovými srážkami?
 • Jsou v oblasti po dešti často kaluže nebo kaluže, které se po dlouhou dobu nevsáknou, bahnité části nebo dochází k erozi?

Pokud ano, záplavy způsobené přívalovými srážkami mohou představovat problém.

Získejte informace: Požádejte příslušný úřad (např. regionální správu) o informaci o podkladech, ve kterých může být riziko přívalových srážek řešeno. Požádejte příslušný úřad (např. regionální správu) pro vodní hospodářství, aby Vám poskytl dostupné informace o mapování nebezpečí týkajících se přívalových srážek.

Jak používat informace: Nástroje územního plánování lokální úrovně by měly zohlednit regionální dostupné informace, aby se budoucí infrastruktura a budovy mohly umístit a navrhnout tak, aby byly odolné proti povodním způsobeným přívalovými srážkami. Pokud je to možné, stavební předpisy by měli od budoucích majitelů domů vyžadovat, aby stavěli budovy odolné proti povodním. Územní rozvoj by kromě toho měl být navrhován tak, aby se nezvyšovala již stávající rizika pro stávající infrastrukturu a budovy.

Jak vyhodnotit/kvantifikovat nebezpečí přívalových srážek: Odborníci v oblasti vodního hospodářství obvykle dokážou poskytnout informace o nebezpečí přívalových srážek na základě výsledků počítačové simulace. Výsledky, jako jsou dráhy toku, zaplavené oblasti, hloubky vody a rychlosti proudění, mohou poskytnout potřebné informace pro plánování rozvoje obce a plánování ochranných opatření. Další informace o tomto tématu najdete i v sekci HODNOCENÍ A MAPOVÁNÍ.

Které vnější faktory mohou riziko ovlivnit? Vlivy změny klimatu všeobecně mění charakteristické vlastnosti meteorologických srážek. Avšak i změny charakteristických vlastností konkrétního místa, jako jsou stavební úpravy terénu (např. nádrže, podchody), změny využití území (např. z lesa na zemědělskou půdu, nové ulice, nové budovy), nepříznivé zemědělské využití (nevhodné pěstování plodin, nevhodné postupy obdělávání půdy), mohou zvýšit rizika vzniku negativních jevů z přívalových srážek. Plánování změn by mělo odpovídat budoucím očekávaným důsledkům těchto změn.

PŘEČÍST VÍCE

Nástroj HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ poskytuje další informace o tom, jak posoudit a zobrazit Vaše nebezpečí a rizika.

Krok 2: Předcházejte škodám

Za rozvoj obce jsou zodpovědné orgány veřejné správy. Mohou zajistit rozvoj infrastruktury a bydlení s ohledem na jejich zabezpečení proti povodním a iniciovat komunitní opatření pro lepší ochranu před povodněmi.

 • Lze použít územní plánování na úrovni obcí, např. ochranou nevhodných oblastí před budováním infrastruktury v těchto místech nebo přizpůsobit charakter území tak, aby přívalové srážky nemohly působit škody .
 • Právní opatření, jako např. nastavení podmínek pro nové budovy, které zabezpečí, že přívalové srážky nemohou u těchto nových staveb způsobit škody.
 • Přírodní opatření, jako např. vytvoření přírodních retenčních oblastí pro přívalové srážky nebo přizpůsobení zemědělských postupů, což může pomoci udržet vodu z přívalových srážek a erodované půdy mimo zranitelné budovy a infrastrukturu.
 • Technická opatření, jako např. povodňové zábrany nebo výše umístěné první podlaží budov, mohou pomoci se zvýšením odolnosti budov či technické infrastruktury proti přívalovým srážkám nebo zredukovat případné škody.
 • Další opatření, jako např. činnosti zaměřené na zvyšování informovanosti, mohou pomoci s obeznámením občanů o možných rizicích přívalových srážek a mohou je přimět k tomu, aby sami přijali opatření pro svou ochranu.

Zapojením dalších odborníků a zainteresovaných stran, jako např. odborníků na kanalizační systémy, experty v oblasti záchranného systému, osoby zodpovědné za řešení dopravních či sociálních otázek, vlastníky a uživatele lesních pozemků, vlastníky a uživatele zemědělských pozemků, budoucích vlastníků nemovitostí nebo projektantů, se může provést komplexní koordinace budoucího rozvoje a dosáhnout integrované koncepce opatření ke zmírnění negativních vlivů přívalových srážek.

PŘEČÍST VÍCE

Riskreductiuonmeasures

Sada nástrojů RAINMAN poskytuje komplexní přehled možných opatření: Projděte si náš KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK Z PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

...jako regionální správa

Krok 1: Poznejte svá rizika

Regionální správy jsou často zodpovědné za poskytování regionálních informací o závažnějších problémech, např. o povodních. Směrnice o povodních v EU se zabývá povodněmi způsobenými přívalovými srážkami a ve svém druhém implementačním cyklu se členské státy vyzývají k tomu, aby do svého hodnocení rizika, mapování a plánu opatření začlenily povodně způsobené přívalovými srážkami. Protože se debaty o tomto zdroji povodní spustily kolem roku 2015, existuje v roce 2019 jen několik národních/regionálních přístupů a v různých členských státech lze najít několik metod k hodnocení a mapování rizik spojených s přívalovými srážkami. RAINMAN poskytuje sbírku dostupných administrativních přístupů, vlastní experimentální studie, zkušenosti a pokyny pro  simulace  povodní způsobených přívalovými srážkami.

PŘEČÍST VÍCE

Nástroj HODNOCENÍ a MAPOVÁNÍ poskytuje další informace o tom, jak posoudit a zobrazit Vaše nebezpečí a rizika.

Krok 2: Předcházejte škodám

V porovnaní s říčními povodněmi představujte riziko povodní způsobených přívalovými srážkami spíše místní problém. Se zřetelem na vlivy změny klimatu a na postupnou spotřebu půdy a její pokrytí se však zvýšená pozornost bude věnovat regionálnímu plánování a opatřením pro zvýšení vsakování do půdy a distribuovanou retenci. Pro řešení problematiky přívalových srážek je důležité, aby se na řešení jednotlivých otázek podílelo několik zúčastněných stran a bylo tak zajištěno integrované plánování.

PŘEČÍST VÍCE

Riskreductiuonmeasures

Sada nástrojů RAINMAN poskytuje komplexní přehled možných opatření: Projděte si náš KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK Z PŘÍVALOVÝCH SRÁŽEK

NAŠE PŘÍBĚHY

Projekt domu přizpůsobený přívalovým srážkám není žádnou novinkou: účinná prevence ze strany místního architekta na konci 60. let minulého století – příklad z Dolního Rakouska

Podívejte se na staré domy v naší kopcovité oblasti v Dolním Rakousku: místní architekti již v minulosti uměli plánovat domy odolné proti přívalovým srážkám: bezbariérové otvory na těch stranách domu, ze kterých terén klesá; žádné nízko položené otvory na stranách domu, ke kterým terén klesá. Dům na obrazcích byl postaven přibližně před 50 lety a byl navržen místním stavebním mistrem. Toto je osvědčený postup! (Dr. Yvonne Spira, Environmental Agency Austria)