Procjena i uklanjanje šteta od poplava na građevinama i infrastrukturi

By

Mjera uključuje procjenu šteta na građevinama i infrastrukturi (npr. prometne rute, opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda) u odnosu na njihovu uporabivost i potrebu za sanacijom nakon samog događaja. Mjera je važna i za namirivanje potraživanja posredstvom osiguravajućih društava. U slučaju da je dostupna potpora iz javnih fondova za pomoć u katastrofama, treba (unaprijed) definirati…

LEADER procesi

By

LEADER je proces cjelovitog razvoja na ruralnim područjima financiran sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, osmišljen kako bi se uključilo, osposobilo, resursima opskrbilo i osnažilo lokalne (ruralne) zajednice. Pristup LEADER se sastoji od npr. “prema načelu odozdo prema gore” razrade i provedbe strategija lokalnog razvoja, integriranih i višesektorskih aktivnosti, povezivanja (umrežavanja) i suradnje. Smanjivanje rizika…

Pregrade (regulacijske brane)

By

Regulacijske brane funkcioniraju kao pregrade na brzim potocima i erozijskim jarcima ili obično sušnim putovima koncentriranog površinskog otjecanja. Može ih se izvesti u obliku praga ili stepenice. Ova mjera smanjuje uzdužne nagibe, služi akumuliranju površinskih voda i kontrolira brzinu koncentriranog površinskog otjecanja tijekom pojava obilnih oborina. Treba je provesti u slučaju neučinkovitosti manje intenzivnih mjera…

Uređivanje bujičnih potoka i slivnika

By

Ova se mjera obično provodi u obliku skupa ustava u smjeru okomitom na smjer vodotoka. Cilj mjere je modificirati procese erozije i nakupljanja u bujičnim potocima kroz zadržavanje vode i erodiranog materijala, npr. kad su ugrožena naseljena područja. Njezin se učinak povećava kad je se koristi zajedno s ostalim mjerama na slivu. Materijal korišten za…

Tampon-zone priobalne vegetacije i područja s hidrofilnim uređajima za pročišćavanje za zaštitu vodnih tijela od onečišćenja

By

Ove mjere opisuju vegetacijom pokrivene sustave koji su u različitoj mjeri zasićeni vodom. One pred-pročišćuju oborinsku vodu i produžuju vrijeme zadržavanja. Mogu služiti kao tampon-zone oko vodnih tijela. Onečišćujuće tvari se uklanja kao rezultat intenzivne sedimentacije i asimilacije sa strane vodene vegetacije i adsorpcije u biogeokemijskim barijerama, npr. u obliku gabiona napunjenih dolomitom ili vapnencom…

Revitalizacija poplavnih područja i šuma na poplavnim područjima, priroda sukcesija

By

Identificiranje i ponovno uspostavljanje poplavnih područja i područja taloženja materijala, kao što je uklanjanje zaštitnih građevina za poljoprivredno zemljište, pridonosi zadržavanju vode uz rijeke, a time i smanjivanju rizika od obilnih oborina. U prošlosti, većina poplavnih područja je preuzeta za ostala korištenja; nekadašnje poplavne šume su odvojene od rijeke i putova otjecanja i izmijenjene su…