Građevine za zadržavanje nanosa i debrisa (bazeni za “hvatanje” nanosa, drvene grablje, rešetke za otpad)

By

“Hvatači” pijeska i vučenog nanosa su tehnički objekti koji se postavljaju unutar vodotoka ili zaobilaze vodotoke. U slučaju poplave, oni usporavaju brzinu vode i dovode do kontroliranog taloženja pronošenog materijala. Kako bi se spriječilo da debris i drveni ostaci blokiraju vodotoke u šumama i na poljoprivrednom zemljištu, u vodotoke se mogu postaviti i drvene ili…

Identificiranje, izrada karata i određivanje područja pod rizikom

By

Odgovarajuća procjena opasnosti i rizika (s informativnim kartama kao glavnim rezultatima) je temelj za pokretanje procesa cjelovitog upravljanja rizicima na svim razinama djelovanja. Procjena je izazovan zadatak od više koraka koji – osim jasnih ciljeva – zahtijeva ulazne podatke (npr. o pojavama i štetama u prošlosti, metodološkim vještinama i odlukama) kao i resurse. Na temelju…

Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s građanima

By

Svijest o rizicima raste i pretvara se u djelovanje kad se vlasnicima privatnih kuća kao i javnim tijelima kontinuirano pružaju informacije i osobni stručni savjeti. Kontakt osobe i vrijeme za konzultacije s javnošću nude veće jamstvo uspjeha od usluga online informiranja ili reklamnih kampanja. Prihvaćanje mjera se može dodatno promovirati ako ih se provodi u…

Sustavi sekvencijskog taloženja i biofiltracije

By

Takvi se sustavi sastoje od niza uređaja za pročišćavanje s hidrofitima za eko-hidrološku regulaciju. Strukturirani su u tri zone: zona za intenzivno taloženje (u kojoj kombinacija fiksnih i mobilnih struktura modificira hidrodinamiku komore i pojačava taloženje), druga zona za intenzive biogeokemijske procese (gdje debele vapnenačke frakcije hvataju spojeve fosfora) i treća zona za biofiltraciju (za…

Pretvaranje obradivog zemljišta u travnjak / bjelogoričnu šumu ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji

By

Rizik od obilnih oborina se može značajno smanjiti pretvaranjem poljoprivrednog zemljišta u travnjake/bjelogorične šume ili nasade drvenastih kultura kratkih ophodnji. Ovom se mjerom konstantno povećava površinska hrpavost (učinak: smanjivanje brzina tečenja) i smanjuje se erozija tla (učinak: smanjivanje taloženja blata). Mjera je prikladna za strme padine s laganim tlima, za putove otjecanja, za polja podložna…

Strateški dokumenti

By

Ova mjera obuhvaća sve vrste neformalnih planskih dokumenata za poboljšanje gospodarenja zemljištem kako bi se spriječile opasne pojave erozije tla i površinskog otjecanja na područjima pod rizikom ili njihovi učinci sveli na minimum (npr. programi prirodnog zadržavanja voda, urbani planovi prilagodbe klimatskim promjenama itd.). Svi zakonski propisi su usmjereni na određivanje smjerova djelovanja kako bi…