Pregrade (regulacijske brane)

By

Regulacijske brane funkcioniraju kao pregrade na brzim potocima i erozijskim jarcima ili obično sušnim putovima koncentriranog površinskog otjecanja. Može ih se izvesti u obliku praga ili stepenice. Ova mjera smanjuje uzdužne nagibe, služi akumuliranju površinskih voda i kontrolira brzinu koncentriranog površinskog otjecanja tijekom pojava obilnih oborina. Treba je provesti u slučaju neučinkovitosti manje intenzivnih mjera…

Uređivanje bujičnih potoka i slivnika

By

Ova se mjera obično provodi u obliku skupa ustava u smjeru okomitom na smjer vodotoka. Cilj mjere je modificirati procese erozije i nakupljanja u bujičnim potocima kroz zadržavanje vode i erodiranog materijala, npr. kad su ugrožena naseljena područja. Njezin se učinak povećava kad je se koristi zajedno s ostalim mjerama na slivu. Materijal korišten za…

Tampon-zone priobalne vegetacije i područja s hidrofilnim uređajima za pročišćavanje za zaštitu vodnih tijela od onečišćenja

By

Ove mjere opisuju vegetacijom pokrivene sustave koji su u različitoj mjeri zasićeni vodom. One pred-pročišćuju oborinsku vodu i produžuju vrijeme zadržavanja. Mogu služiti kao tampon-zone oko vodnih tijela. Onečišćujuće tvari se uklanja kao rezultat intenzivne sedimentacije i asimilacije sa strane vodene vegetacije i adsorpcije u biogeokemijskim barijerama, npr. u obliku gabiona napunjenih dolomitom ili vapnencom…

Revitalizacija poplavnih područja i šuma na poplavnim područjima, priroda sukcesija

By

Identificiranje i ponovno uspostavljanje poplavnih područja i područja taloženja materijala, kao što je uklanjanje zaštitnih građevina za poljoprivredno zemljište, pridonosi zadržavanju vode uz rijeke, a time i smanjivanju rizika od obilnih oborina. U prošlosti, većina poplavnih područja je preuzeta za ostala korištenja; nekadašnje poplavne šume su odvojene od rijeke i putova otjecanja i izmijenjene su…

Koncepti i planovi po slivnim područjima; suradnja među općinama

By

Promjene u korištenju i pokrovu zemljišta kao i intenziviranje ili ekstenziviranje korištenja zemljišta mijenjaju hidrološki sustav i imaju potencijalno velike utjecaje na plavljenje na niže smještenim područjima. Pri planiranju u obzir treba uzeti uzvodnu i nizvodnu povezanost, interakcije i učinke djelovanja, naročito kad se javljaju problemi na naseljenim područjima. Za planske pristupe koji obuhvaćaju čitava…

Revitalizacija močvarnih područja

By

Među ostalim koristima, ova mjera služi kao mjera smanjivanja rizika od obilnih oborina budući da zadržava i usporava vodu na njezinom putu do vodotoka. Močvara osigurava zadržavanje vode i poboljšava hidrološki režim degradiranog zemljišta. Revitalizacija močvarnih područja uključuje čitav niz mjera velikog i malog opsega, npr. mjere zadržavanja vode poput blokiranja odvodnih jaraka ili promjene…