Uwzględnianie działań w nieformalnych instrumentach planowania

By

Działanie to obejmuje wszystkie rodzaje nieformalnych dokumentów planowania dotyczące poprawy zarządzania obszarami, w celu przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom erozji gleby i spływu powierzchniowego na obszarach ryzyka lub zmniejszania ich skutków (np. koncepcje retencji, miejskie koncepcje adaptacji do zmiany klimatu). Celem wszystkich uregulowań jest określenie kierunków działania na rzecz zmniejszenia ryzyka.

Wizualizacja i wyjaśnianie specyficznych sytuacji ryzyka na danym obszarze

By

Wizualizacja na danym obszarze konkretnych zagrożeń i występującego ryzyka (np. na mapach, na plakatach umieszczonych w danych miejscach itp.) jest skutecznym sposobem zwiększania świadomośći osób zainteresowanych i instytucji, których dane dotyczą, Mapy pokazują specyfikę zagrożenia i ryzyka w danym miejscu, mogą np. zostać udostępnione społeczności w portalu internetowym. Niezbędne są łatwo dostępne wskazówki dla użytkownika,…

Zalesianie w obszarach źródliskowych i na zboczach

By

Obszary źródliskowe są to obszary tworzenia się rzek i strumieni. Mają one decydujące znaczenie dla utrzymania struktury, funkcjonowania, produktywności i złożoności ekosystemów położonych w dole rzeki. Na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie terenu zalesianie obszarów źródłowych może przyczynić się do stabilizacji zboczy, a w szczególności może zmniejszać ryzyko związane z osuwiskami.