Właściwe kształtowanie dróg nieutwardzonych i przepraw wodnych w lasach

By

Drogi leśne winny być kształtowane w ten sposób, aby wody opadowe nie spływały szybko w dół, lecz kierowane były do wnętrza lasu. Istnieją różnorodne rozwiązania służace drenażowi dostosowane do różnych wymagań utrzymania lasu (np. rynny odprowadzjące wodę, przepusty). Aby kierować wodę muszą one być stosowane w połączeniu z obwałowaniami. Nowe drogi leśne powinny być starannie…

Dobrostan lasów

By

Działanie to polega na utrzymaniu dobrego stanu zdrowotnego lasów poprzez stosowanie odpowiednich metod gopodarowania (np. swprowadzanie wielogatunkowości i doprowadzanie do stabilnych, warstwowych lasów tj. o drzewach w różnym wieku, cięcia odsłaniające). Celem jest zwiększenie infiltracji wody do gleby, spowolnienie spływu powierzchniowego i ogólne zmniejszenie zagrożenia erozją gleby poprzez poprawę stanu zdrowotnego lasów. Gospodarka leśna winna…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.

Niezwłoczne ponowne zalesianie obszarów poszkodowanych przez klęski żywiołowe

By

Duże otwarte przestrzenie, powstałe np. wskutek pozyskiwania drewna lub nawałnic to miejsca szczególnie problematyczne, jeśli chodzi o kształtowanie się zjawiska powodzi. Zapobieganie powstawaniu wielkopowierzchniowych otwartych przestrzeni – np. pporzez nasadzenia tworzące dolne pietro drzewostanu przed pozyskiwaniem drewna – oraz jak najszybsze zapełnianie powstałych otwrtych przestrzeni przez niezwłoczne nasadzenia mogą zmniejszyć odpływ ze zlewni wrażliwych na…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

By

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy…

Nawierzchnie infiltrujące / powierzchnie przepuszczalne; rozszczelnienie

By

Nawierzchnie przepuszczalne są tak zaprojektowane, by woda opadowa albo przesączała się przez nią do niżej położonych warstw (gruntu i wód podziemnych), albo może być gromadzona pod ziemią i oddawana do cieków (z opóźnieniem) z kontrolowaną prędkością. Powierzchnie zasklepione (utwardzone) moga być zastąpione przez różne materiały, jak np. warstwę żwirową, trawnik w geokracie, ażurową kostkę betonową…