Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.-image

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy ofiarom klęsk zywiołowych, należy już wcześniej określić procedury i kryteria postępowania.

Fields of action Obszary zasiedlone,Budynki,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne,Zarządzanie kryzysowe
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Rudolf Hornich, Office of theStyrian Government