Dobrostan lasów

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działanie to polega na utrzymaniu dobrego stanu zdrowotnego lasów poprzez stosowanie odpowiednich metod gopodarowania (np. swprowadzanie wielogatunkowości i doprowadzanie do stabilnych, warstwowych lasów tj. o drzewach w różnym wieku, cięcia odsłaniające). Celem jest zwiększenie infiltracji wody do gleby, spowolnienie spływu powierzchniowego i ogólne zmniejszenie zagrożenia erozją gleby poprzez poprawę stanu zdrowotnego lasów. Gospodarka leśna winna się skoncentrować na przywróceniu naturalnego stanu lasów (zgodnego z potencjałem siedlisk) w celu zwiększenia ich odporności, a tym samym poprawienia ich zdolności do zatrzymywania wody opadowej, a także na zmniejszeniu ryzyka wezbrań gwałtownych w zlewniach leśnych. Gospodarka leśna powinna brać pod uwagę gdyż wpływa na zmiany rozkładu opadów i spływu powierzchniowego co jest szczególnie ważne przy wzroście częśtości opadów nawalnych.

Fields of action Lasy
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania przemieszczającymi się powierzchniowo wodami opadowymi na skutek spowolnienia i retencji tych wód działanie to niesie dodatkowe korzyści (średnie lub duże) wpływając na przemiany biofizyczne i poprzez usługi ekosystemowe, tj.: przechwytywanie zanieczyszczeń; poprawianie warunków gruntowo-wodnych; zwiększenie infiltracji i odbudowę wód podziemnych; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; redukcję substancji szkodliwych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; walory estetyczne / kulturalne; filtrowanie substancji szkodliwych.

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): continuous cover forestry
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Opatření v lesích, Tvorba polyfunkčního lesa, Omezení smrku ve 3. a 4. LVS, Hospodářský způsob (HZ) s trvalým půdním krytem, Nízký les, Ochranné lesní pásy (OLP), Hraze nístrží
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.