Příprava a zavádění účinných havarijních plánů

By

Účinné a pravidelně aktualizované havarijní plány jako reakce na mimořádné situace v případě povodní způsobených silnými srážkami pomáhají jednotkám civilní ochrany získat rychlý přehled o opatřeních, která mají být přijata, a také o jejich prioritizaci. Jsou důležitou součástí plánování zvládání katastrof a musí být pořízeny odpovědnými institucemi (např. v Německu a Rakousku jsou to obce,…

Procesy pozemkových úprav

By

Pozemkové úpravy (jednoduché a komplexní) jsou procesem plánování, který může vyjasnit vlastnictví půdy, snížit roztříštěnost vlastnictví zemědělské půdy a zlepšit infrastrukturu a životní podmínky na venkově. Tímto způsobem může znovu zavést technická opatření do plánů společných zařízení a pozitivně ovlivnit fragmentaci krajiny pro zlepšení retence vody a zamezení nekontrolovaného a nebezpečného povrchového odtoku.Pozemkové úpravy by…

Vsakovačky

By

Vsakovačky jsou podzemní komory, kde se zachycuje povrchová voda a následně se umožňuje její vsáknutí do země. Jsou to běžně čtvercové nebo kruhové výkopy, buď vyplněné sutí nebo obložené zdivem, litým betonem nebo jsou to polyethylenové skruže a perforované struktury obklopené zrnitým zásypem. Mohou být provedeny v mnoha tvarech a často mohou být umístěny v…

Vsakovací a filtrační pánve a komory

By

Hlavním cílem tohoto opatření je zadržování a infiltrace dešťové vody. Dobré biologické čištění a retence rozpuštěných látek. Plochý tvar koryta a ozelenění umožňují integraci v rámci místní zeleně.

Opatření pro odvod povrchové vody od budov a zvýšení retence a infiltrace

By

Předdefinované odtokové trasy určené k odklonění povrchové vody od budovy mohou být zřízeny na pozemku nebo na jeho hranicích, jsou to např. změna sklonu, zemní lavice, vytvoření depresí nebo stavba prvků odklánějící proud vody jako jsou stěny. Na pozemku mohou být vybudovány prvky jako jsou prohlubně nebo příkopy, které shromažďují vodu a zajišťují kontrolovanou infiltraci…

LEADER proces

By

LEADER je integrovaný proces rozvoje ve venkovských oblastech financovaný z fondů EU SZP a určený k zapojení, umožnění činnosti, získávání zdrojů a posílení místních (venkovských) komunit. Přístup LEADER zahrnuje např. vypracovávání a provádění strategií místního rozvoje zdola nahoru; integrovaná a víceodvětvová opatření; vytváření sítí a spolupráce. Omezení rizika silného deště nebo povodně lze považovat za…