Zřízení a údržba retenčních ploch v městské zástavbě

By

Retenční plochy by měly být umístěny v nejnižších bodech městských oblastí. Povrchová drenáž musí zajistit, že voda bude sváděna do těchto oblastí – nejlépe povrchově (svody, po ulici atd.). Recipient – voda a půda – musí být chráněny před znečištěním. Realizace centrálních retenčních oblastí do značné míry závisí na dostupném prostoru a topografické situaci. Příležitost…

Infiltrační pásy (travnaté) a zachytávací pásy (trvale ozeleněné)

By

Infiltrační pásy by měly být realizovány na svazích po vrstevnicích. V blízkosti nádrží, vodních toků a zastavěných oblastí chrání před pronikáním erodovaného materiálu. Zachytávací pásy poskytují dobré podmínky pro účinnou infiltraci vody a zpomalení povrchového odtoku. Křovinaté pásy přes dlouhé, strmé svahy zachycují a zpomalují stékající vodu z povrchu. Ideální kombinace spočívá v těsném umístění…

Identifikace (mapování) ohrožených území

By

Správné posouzení ohrožení a rizik (s informativními mapami jako hlavním výstupem) je nezbytným základem pro zahájení procesu integrovaného řízení rizik na všech úrovních činnosti. Hodnocení je náročným vícestupňovým úkolem, který vyžaduje – kromě jasných cílů – některá vstupní data (např. o historických událostech a škodách, metodických dovednostech a rozhodnutích), jakož i potřebné zdroje. Na základě…

Vhodný návrh hydrauliky propustků

By

Při výskytu povodní je bezpečné odvodnění z postižené oblasti často závislé na stavu propustků a malých mostů. Tyto objekty jsou často zaneseny troskami a proto způsobují místní záplavy. Často je také poškozen samotný objekt a v důsledku toho je přerušena dopravní trasa. Vhodný návrh z hlediska kapacity a ochrany před zanesením je velmi důležitý. Toto…

Spolupráce v rámci obce

By

Do rozvoje povědomí o riziku a zahájení spolupráce by měli být zapojeni všichni příslušní aktéři ve společenství. To lze provést např. vytvořením koordinační skupiny („kulatý stůl“) za účasti všech aktérů z dotčených obecních úřadů, obecních rad, občanů, pohotovostních služeb atd. Iniciativně lze zpracovat audit zaznamenávající silné a slabé stránky stávajících opatření proti všem typům povodní.…

Malé retenční nádrže

By

Nádrže lze klasifikovat mimo jiné podle velikosti, klasifikace se však v jednotlivých zemích liší (např. Česká republika <2 000 000 m³ , někde menší než 100 000 m³). Pro zvládání silných dešťových srážek jsou zvláště důležité malé nádrže na menších vodních tocích. Mohou chránit objekty v rizikových oblastech před negativními dopady povodní po silném dešti…