Poldry a suché nádrže na vodních tocích

By

Různé typy retenčních nádrží, které leží na vodním toku. Napříč tokem je vždy hráz, kdy při nízké hladině voda protéká pouze korytem vodního toku přes výpustní zařízení. Jakmile dojde k navýšení průtoku, který je větší než kapacita koryta toku, dochází k jeho zadržení. Odtok z poldru je pak regulován výpustním zařízením. Většinou bez možnosti manipulace.…

Živé stěny, vertikální zahrady

By

Konstrukce stěny využívá vegetaci zalévanou atmosférickými srážkami. Během dešťů se dešťová voda používá k navlhčení povrchu rostlin a k jejich životním potřebám. Část vody se vrátí do atmosféry díky evapotranspiraci.

Budování teras

By

Terasování je postup umožňující hospodaření a stavění na strmém a členitém terénu. Terasy zemědělské půdy se skládají z terasových plošin a terasových svahů nebo stěn. Může opatření snížit erozi a zpomalit povrchový odtok dešťové vody na neerozivní rychlost. Opatření se doporučuje pro zemědělskou půdu se sklonem > 15 °. Terasy však mají významný dopad a…

Posouzení a odstranění povodňových škod na budovách a infrastruktuře

By

Opatření zahrnuje posouzení škod na budovách a infrastruktuře (např. dopravních tras, zásobování vodou a likvidaci odpadních vod), ohledně jejich použitelnosti a nutnosti obnovy po povodňové události. Opatření je také důležité pro vypořádání pojistných událostí prostřednictvím pojišťoven. V případě, že je k dispozici podpora z veřejných prostředků pro katastrofy, je nutné předem definovat postupy a kritéria.