Modrá a zelená infrastruktura

By

Všechny druhy modré a zelené infrastruktury v sídelních oblastech (řeky, říční údolí, vodní nádrže, přírodní a umělé mokřady, parky, náměstí, sady, zahrady, parcely, zelené uličky, louky a jiné) snižují odtok a zvyšují retenční kapacitu. Zachování stávajících prvků a tvorba nových prvků je příspěvkem ke zvládání rizika silného deště.

Implementace a použití systémů včasného varování včetně sběru a vyhodnocení doplňkových informací

By

Systémy včasného varování před povodněmi – pokud existují pro danou oblast, poskytují informace, které umožňují spuštění havarijního zásahu (např. zřízení velící jednotky, pozorování rizikových oblastí) před událostí a předtím, než dojde ke škodám. Omezení škod je však možné pouze tehdy, pokud jsou informace včasného varování interpretovány a vyhodnoceny správně, pokud jsou podloženy posouzením rizik a…

Management srážkových vod v decentralizovaných systémech

By

Tato skupina opatření zahrnuje lineární prvky, rýhy, dešťové nádrže, střechy s vegetací, decentralizované hospodaření s dešťovou vodou pro docílení lepší infiltrace a odpařování v sídelních oblastech. Při komplexním využití může výrazně snížit nejen celkový objem odtékající povrchové vody, ale také výrazně snížit rychlost povrchového odtoku. Opatření má velký přínos pro životní prostředí.

Koncepty a plány na úrovni povodí, spolupráce mezi obcemi

By

Využití půdy a změny krajinného pokryvu, jakož i intenzifikace nebo extenzifikace využívání půdy mění hydrologické podmínky a mají potenciálně velké dopady na záplavy v nížinných oblastech. Při plánování činnosti by se mělo brát v úvahu souvislost mezi situací po proudu a proti proudu, interakce činností zejména pokud se vyskytnou problémy v sídelních oblastech. Formální i…

Zvýšení retenční kapacity stávajících koryt a zátopových oblastí jejich obnovou

By

Opatření spočívají v terénních úpravách koryt toků a lužních oblastí, aby se zvýšila jejich schopnost zpomalit odtok a vytvářet inundační zóny tak, aby se snížily potenciální důsledky povrchového odtoku. Mohou zahrnovat jednotlivé modifikace, které se obecně nazývají „rekonstrukce“. Konkrétně jsou to změny vedení řečiště, větvení toků, stabilizace koryta, obnova ramen, doprovodná pobřežní vegetace. Účinek samotné…

Regulace (hrazení) bystřin a erozních rýh

By

Toto opatření se obvykle provádí ve formě několika hrází (stupňů ve dně) postavených ve směru kolmém na směr toku. Účelem opatření je stabilizovat erozní a akumulační procesy v tocích toků zadržováním vody a erodovaného materiálu, např. pokud jsou ohroženy oblasti osídlení. Účinek opatření se zvyšuje, pokud se použije společně s dalšími opatřeními v povodí. Materiál…