Vhodný návrh hydrauliky propustků

By

Při výskytu povodní je bezpečné odvodnění z postižené oblasti často závislé na stavu propustků a malých mostů. Tyto objekty jsou často zaneseny troskami a proto způsobují místní záplavy. Často je také poškozen samotný objekt a v důsledku toho je přerušena dopravní trasa. Vhodný návrh z hlediska kapacity a ochrany před zanesením je velmi důležitý. Toto…

Spolupráce v rámci obce

By

Do rozvoje povědomí o riziku a zahájení spolupráce by měli být zapojeni všichni příslušní aktéři ve společenství. To lze provést např. vytvořením koordinační skupiny („kulatý stůl“) za účasti všech aktérů z dotčených obecních úřadů, obecních rad, občanů, pohotovostních služeb atd. Iniciativně lze zpracovat audit zaznamenávající silné a slabé stránky stávajících opatření proti všem typům povodní.…

Malé retenční nádrže

By

Nádrže lze klasifikovat mimo jiné podle velikosti, klasifikace se však v jednotlivých zemích liší (např. Česká republika <2 000 000 m³ , někde menší než 100 000 m³). Pro zvládání silných dešťových srážek jsou zvláště důležité malé nádrže na menších vodních tocích. Mohou chránit objekty v rizikových oblastech před negativními dopady povodní po silném dešti…

Příprava a zavádění účinných havarijních plánů

By

Účinné a pravidelně aktualizované havarijní plány jako reakce na mimořádné situace v případě povodní způsobených silnými srážkami pomáhají jednotkám civilní ochrany získat rychlý přehled o opatřeních, která mají být přijata, a také o jejich prioritizaci. Jsou důležitou součástí plánování zvládání katastrof a musí být pořízeny odpovědnými institucemi (např. v Německu a Rakousku jsou to obce,…

Procesy pozemkových úprav

By

Pozemkové úpravy (jednoduché a komplexní) jsou procesem plánování, který může vyjasnit vlastnictví půdy, snížit roztříštěnost vlastnictví zemědělské půdy a zlepšit infrastrukturu a životní podmínky na venkově. Tímto způsobem může znovu zavést technická opatření do plánů společných zařízení a pozitivně ovlivnit fragmentaci krajiny pro zlepšení retence vody a zamezení nekontrolovaného a nebezpečného povrchového odtoku.Pozemkové úpravy by…

Vsakovačky

By

Vsakovačky jsou podzemní komory, kde se zachycuje povrchová voda a následně se umožňuje její vsáknutí do země. Jsou to běžně čtvercové nebo kruhové výkopy, buď vyplněné sutí nebo obložené zdivem, litým betonem nebo jsou to polyethylenové skruže a perforované struktury obklopené zrnitým zásypem. Mohou být provedeny v mnoha tvarech a často mohou být umístěny v…