Koncepty a plány na úrovni povodí, spolupráce mezi obcemi-image

Koncepty a plány na úrovni povodí, spolupráce mezi obcemi

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Využití půdy a změny krajinného pokryvu, jakož i intenzifikace nebo extenzifikace využívání půdy mění hydrologické podmínky a mají potenciálně velké dopady na záplavy v nížinných oblastech. Při plánování činnosti by se mělo brát v úvahu souvislost mezi situací po proudu a proti proudu, interakce činností zejména pokud se vyskytnou problémy v sídelních oblastech. Formální i neformální plánovací postupy zaměřené na integrovaný územní rozvoj, rozvoj venkova, přizpůsobení se změně klimatu nebo jiné účely jsou možné pro přístupy plánování zahrnující celé povodí. Koncepce a plány by měly zohledňovat pravděpodobné změny v chodu srážek a záplav vyplývajících ze změny klimatu. Jedním z možných přístupů je spolupráce mezi obcemi.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích,Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

GFI Grundwasser-Consulting-Institut GmbH Dresden