Zvýšení retenční kapacity stávajících koryt a zátopových oblastí jejich obnovou

By

Opatření spočívají v terénních úpravách koryt toků a lužních oblastí, aby se zvýšila jejich schopnost zpomalit odtok a vytvářet inundační zóny tak, aby se snížily potenciální důsledky povrchového odtoku. Mohou zahrnovat jednotlivé modifikace, které se obecně nazývají „rekonstrukce“. Konkrétně jsou to změny vedení řečiště, větvení toků, stabilizace koryta, obnova ramen, doprovodná pobřežní vegetace. Účinek samotné…

Regulace (hrazení) bystřin a erozních rýh

By

Toto opatření se obvykle provádí ve formě několika hrází (stupňů ve dně) postavených ve směru kolmém na směr toku. Účelem opatření je stabilizovat erozní a akumulační procesy v tocích toků zadržováním vody a erodovaného materiálu, např. pokud jsou ohroženy oblasti osídlení. Účinek opatření se zvyšuje, pokud se použije společně s dalšími opatřeními v povodí. Materiál…

Stavby k zachycení neseného materiálu (zachycení sedimentu v nádržích, česle na zachycení plovoucího materiálu)

By

Lapače písku a nánosů jsou technická zařízení, která jsou umístěna v proudu nebo v obtoku vodních toků. V případě povodní zpomalují rychlost vody a vedou k řízené sedimentaci neseného materiálu. Aby se zabránilo transportu plovoucího materiálu, který může způsobit ucpání mostů a propustků, mohou být na toku nebo těsně před mostními objekty osazeny lapače plavenin…

Propustná dlažba pro infiltraci, propustné povrchy, odstranění nepropustné vrstvy

By

Propustná dlažba je navržena tak, aby umožnila dešťové vodě vsak do půdy a zvodnělé vrstvy, nebo, aby byla zachycena pod zemí a poté uvolňována regulovanou rychlostí do povrchových vod. Nepropustné povrchy mohou být nahrazeny různými materiály, jako je štěrk, travní dlaždice, betonové dlaždice s drenáží nebo porézní beton. Je vhodný pro parkoviště, cyklistické stezky, turistické…

Přesunutí budov, přesídlení

By

V případě velkého nebezpečí může být užitečné přemístit stávající budovy. V důsledku vyloučení a odstranění potenciálu poškození způsobí přesídlení a přesun trvalé snížení rizika. Finanční podpora usnadňuje provádění těchto opatření. Opatření pro přesídlení a přesun musí být posouzena a přezkoumána. Je třeba vzít v úvahu sociální a osobní zátěž.

Kontaktní osoby a doba pro rady občanům

By

Povědomí o rizicích roste a proměňuje se v činy, když jsou majitelům soukromých domů a veřejným orgánům poskytovány stálé informace a osobní odborné rady. Kontaktní osoby a veřejné konzultační hodiny nabízejí větší záruku úspěchu než online informační služby nebo reklamní kampaně. Přijetí opatření lze dále podpořit, pokud jsou prováděna v obecních budovách způsobem, který je…