Strategické dokumenty

By

Opatření zahrnuje všechny druhy plánovacích dokumentů pro zlepšení hospodaření s půdou a krajinou, aby bylo možné čelit nebezpečným jevům eroze půdy a povrchového odtoku v rizikových oblastech nebo minimalizovat jejich účinky (např. programy přirozené retence, plány přizpůsobení měst změnám klimatu atd.). Cílem všech nařízení je stanovit postup pro řízení ke snížení výskytu povodní z přívalových…

Vsakovací studny

By

Studny naplněné infiltračním materiálem a pokryté zeminou, kameny nebo jiným povrchem, který propouští vodu z dlážděných povrchů

Suché poldry a terenní deprese mimo vodní toky

By

Přírodní nebo uměle vytvořené záchytné poldry a deprese se specifickou retenční kapacitou mohou být použity jako dočasná vodní nádrž pro zadržení vody během silných srážek. Zpomalují povrchový odtok; přispívají tak ke zpoždění a snížení povodňových průtoků. Je možné je umístit téměř v jakékoli krajině – zemědělské plochy, lesy, podél vodních toků nebo uvnitř osídlených oblastí…

Lineární ochranná opatření

By

Lineární ochranná opatření pomáhají nasměrovat vodu do oblastí, kde nehrozí ohrožení obyvatelstva a přispívají ke snížení povodňových škod. Jedná se o hráze protipovodňové ochrany, protipovodňové stěny, mobilní protipovodňové systémy, odvádění srážkové vody, protipovodňové kanály, odvodnění silnic v případě nových staveb a rekonstrukcí. Opatření vyžadují údržbu a zaškolení obsluhy.

Udržitelné městské odvodňovací systémy pro sbírání, odklánění a zadržování povrchového odtoku

By

Tradiční odvodňovací systémy pro povrchové vody jsou často přetíženy v případě silného deště a způsobují tak záplavy a škody. Mohou být dále rozvinuty do „udržitelných městských drenážních systémů“ zaměřených na zvýšení jejich kapacity, např. pokud jde o silné srážky a jejich sladění s přírodními vodními procesy. K této skupině opatření patří velké množství různých stavebních…