Zahrady se sběrem srážkové vody, bioretenční buňky-image

Zahrady se sběrem srážkové vody, bioretenční buňky

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zahrady se sběrem srážkové vody jsou maloplošné ozeleněné zahrady používané pro infiltraci a akumulaci vody. Obvykle se používají na úrovni nemovitostí a v blízkosti budov, například pro zachycení a infiltraci vody ze střechy. Používá se řada komponent obvykle začleněných do návrhu zahrady, a to podle potřeby. Pod vegetační vrstvou je umístěn substrát filtračního lože za účelem absorpce infiltrující vody.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Vytváření suchozemských stanovišť; Zachování biologické rozmanitosti; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Snížení maximální teploty

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology