Narzędzie INFORMOWANIE O RYZYKU

Dlaczego należy informować o ryzyku?

Info

Informowanie o ryzyku, a w związku z tym zwiększanie świadomości, to istotne środki ostrożności w ramach zintegrowanego zarządzania ryzykiem związanym z ulewnymi deszczami. Władze gminne mają obowiązek rozpowszechniania i objaśniania informacji uzyskanych w drodze analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka ciążącego na zagrożonych odbiorcach. Należy również informować o możliwościach oraz ograniczeniach związanych ze środkami służącymi do ograniczania ryzyka związanego z ulewnymi deszczami. Nieinformowanie o ryzyku związanym z ulewnymi deszczami uniemożliwia osobom, które mogą odczuć ich skutki, dostateczne zrozumienie ryzyka, podjęcie odpowiednich działań lub wdrożenie działań redukujących ryzyko. Niektórzy mogą wcale nie zdawać sobie z niego sprawy

Riskcommunication

O czym należy informować?

Środki mające na celu informowanie o ryzyku służą do zwiększania świadomości w zakresie wielu różnych zagadnień. W związku z tym konieczne jest dokładne określenie przekazywanych informacji. Połączenie ich treści z przykładami dobrych praktyk i historii pomyślnych realizacji motywuje i zachęca osoby doświadczające skutków zjawiska oraz instytucje do ograniczania ryzyka. Z jednej strony poszczególne grupy docelowe należy poinformować o możliwych zagrożeniach, aby mogły one poznać istniejące rodzaje zagrożeń. Należy jasno wskazać miejsca, w których występują problemy, oraz osoby, które mogą doświadczyć ich skutków. Z drugiej strony należy wskazać działania, jakie można podjąć w celu zminimalizowania ryzyka, a także rodzaje ryzyka, którego nie da się uniknąć.

Connect_8x10

Z kim należy się komunikować?

Ryzyko związane z ulewnymi deszczami dotyczy wielu ludzi i instytucji z rozmaitych dziedzin. W związku z tym działania dotyczące informowania o ryzyku należy dostosować do poszczególnych grup docelowych. Zastanów się, do kogo chcesz dotrzeć ze swym przekazem i wybierz format i środek komunikacji odpowiedni dla danej grupy docelowej. Do grup docelowych mogą należeć: osoby prywatne, właściciele domów, pracownicy organów administracji (nieposiadający wiedzy na ten temat), przedsiębiorstwa, politycy, rolnicy, leśnicy. Należy pamiętać, że każda z tych grup doświadcza innych skutków opadów, na przykład osoby starsze lub małe dzieci są bardziej zagrożone w przypadku ulewnych deszczy od innych osób.

Jakie środki są odpowiednie?

Wyróżniamy cztery rodzaje działań opisujących ogólne strategie w zakresie informowania o ryzyku i wysiłków komunikacyjnych. Poszczególne działania należy połączyć w ramach strategii na rzecz informowania o ryzyku lub kampanii informacyjnej. Należy jednak pamiętać, że wymagają one doprecyzowania w określonym kontekście. Przykłady i źródła inspiracji zostały również przedstawione w opisie działań podjętych w ramach działań pilotażowych projektu RAINMAN.

Wizualizacja to skuteczny sposób przedstawienia rodzajów zagrożenia osobom i instytucjom, które mogą odczuć ich skutki.

Mapy wskazują szczegółowe zagrożenie i ryzyko w kontekście danej lokalizacji i można je udostępnić np. na stronie internetowej danej gminy. Niezbędne są łatwo zrozumiałe instrukcje oraz informacje umożliwiające interpretację mapy. Należy również wskazać osobę kontaktową, do której można się zwrócić w razie dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania wyjaśnień. Znajomość istniejących zagrożeń i rodzajów ryzyka jest pomocna dla wyboru środków ostrożności i przyjęcia odpowiedniej postawy w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy. Jeżeli mapa zagrożeń i ryzyka nie jest dostępna, należy uwzględnić inne środki, na przykład kontakt z osobami i instytucjami mogącymi odczuć skutki ulewnych deszczy.

Ponadto istnieje wiele innych sposobów zwracania uwagi na określone ryzyko w danej lokalizacji, na przykład przez montaż tablic informacyjnych w miejscach, które doznały szkód w wyniku poprzednich ulewnych deszczy lub w których podjęto już określone środki.

Więcej informacji można znaleźć w narzędziu „OCENA i MAPOWANIE”.

Łatwo zrozumiałe i dostępne informacje mają istotne znaczenie dla zwiększenia świadomości na temat ryzyka powodziowego oraz wsparcia wdrażania działań redukujących ryzyko przez osoby prywatne.

Informacje można udostępniać w formie publikacji drukowanych, na przykład poradników, wytycznych, broszur czy ulotek, lub na platformach internetowych. Produkty powinny być zróżnicowane pod względem treści i dostosowane do określonej grupy docelowej – obywateli, właścicieli domów, przedsiębiorców, leśników, rolników itp. Wiele podmiotów opracowało już szereg wysokiej jakości materiałów informacyjnych. W związku z tym należy sprawdzić możliwość wykorzystania istniejących produktów.

Należy zagwarantować łatwy dostęp do informacji, np. na centralnej platformie lub w jednym miejscu. Ponadto prace komunikacyjne i kontakty z mediami powinny wspierać rozpowszechnianie informacji.

Aby zwiększyć wiedzę na temat zarządzania ryzykiem związanym z ulewnymi deszczami, można zastosować wiele różnych form wydarzeń interaktywnych i formatów partycypacyjnych, w zależności od grupy docelowej.

Cele wydarzeń interaktywnych skierowanych do określonych grup docelowych mogą obejmować jednokierunkowy przekaz informacji w drodze wymiany informacji, a także rzeczywiste uczestnictwo pozwalające grupom docelowym na aktywne zaangażowanie w procesy podejmowania decyzji. Wydarzenia takie mogą mieć formę wystawy, kampanii informacyjnej, warsztatów, sesji szkoleniowych lub indywidualnych konsultacji, przy czym zawsze ich celem powinno być przekazanie niezbędnych informacji, wypracowanie nowych umiejętności i usprawnienie bardziej świadomego podejmowania decyzji z myślą o ograniczeniu ryzyka związanego z ulewnymi deszczami.

Dane wydarzenie lub proces partycypacyjny może dotyczyć na przykład objaśnienia prowadzonych działań w zakresie mapowania i uzyskanych wyników, wskazania możliwych działań redukujących ryzyko oraz objaśnienia przykładów najlepszych praktyk. Wydarzenia mogą również posłużyć do nawiązywania kontaktów i korzystania z doświadczeń innych osób. Problematykę ryzyka związanego z ulewnymi deszczami można włączyć do istniejących i popularnych wydarzeń lub formatów, można ją również łączyć z innymi zagadnieniami.

Interaktywne wydarzenia i formaty partycypacyjne mogą obejmować setki uczestników dużych wydarzeń lub też pojedynczych uczestników podczas indywidualnych konsultacji.

Informowanie o ryzyku w ramach działalności edukacyjnej może przyczynić się do zwiększenia świadomości i wiedzy na temat istniejącego ryzyka w przyszłości. Młodsze pokolenia mają szczególnie istotne znaczenie dla dalszego zarządzania ryzykiem związanym z ulewnymi deszczami. Ponadto pokolenia te już dziś są narażone na niebezpieczeństwo.

Zalecenia dotyczące pomyślnego informowania o ryzyku

Tak:

Nie:

Gdzie można znaleźć więcej informacji i źródła inspiracji?

Na potrzeby opracowania pomyślnej działalności w zakresie informowania o ryzyku w ramach zarządzania ryzykiem związanym z ulewnymi deszczami w wielu państwach opracowano już wytyczne i materiały informacyjne, które mogą okazać się pomocne i posłużyć jako źródło inspiracji podczas opracowywania własnych działań w zakresie informowania o ryzyku.

NASZE HISTORIE

Zaangażuj uczniów do działania!

„W ramach projektu RAINMAN jednym z naszych priorytetów w zakresie opracowania środków informowania o ryzyku było stworzenie materiałów dla sektora edukacji. Partnerzy projektu RAINMAN opracowali wiele materiałów dla nauczycieli i uczniów, które wypróbowałem już z moim zespołem w praktyce. Z naszego punktu widzenia niezwykle istotne jest uświadomienie również młodszym pokoleniom ryzyka związanego z ulewnymi opadami deszczu oraz przekazanie im informacji na temat elementów zarządzania ryzykiem na wczesnym etapie. W ten sposób przyczyniamy się do usprawnienia zarządzania ryzykiem związanym z ulewnymi deszczami w przyszłości i zrównoważonego zwiększenia świadomości ludności”.(Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Polska)

Skontaktuj się z lokalną społecznością!

„Podczas realizacji projektu RAINMAN oraz wdrażania działań pilotażowych zdaliśmy sobie sprawę, jak ważny jest kontakt z lokalną społecznością i instytucjami. Zrozumieliśmy, jak wielu właścicieli domów doświadczyło skutków powodzi i wdrożyło już szereg środków na rzecz ograniczenia ryzyka związanego z ulewnymi deszczami, jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Pragnęliśmy zmotywować właścicieli domów do podjęcia dalszych działań. W związku z tym zaoferowaliśmy właścicielom domów na przykład możliwość e-uczestnictwa, aby mogli oni podzielić się z nami swoimi doświadczeniami dotyczącymi powodzi. Zdaliśmy sobie jednak sprawę, że nie jest łatwo zachęcić ludzi uczestniczących w internetowych formatach wymiany wiedzy”. (Dr Sabine Scharfe, Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Niemcy)

Poznaj nasze historie...