Narzędzie działania redukujące ryzyko

ZORGANIZUJ DZIAŁANIA W RAMACH
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Co można tutaj znaleźć?

Info

Ta sekcja jest skierowana do lokalnych i regionalnych władz odpowiedzialnych za opracowanie planów zarządzania kryzysowego w celu minimalizacji zagrożeń związanych z ulewnymi deszczami. Można w niej znaleźć szczegółowy podręcznik opisujący wszystkie etapy procesu. W celu ułatwienia wykonania poszczególnych etapów konieczne jest znalezienie odpowiedzi na konkretne pytania, wykonanie określonych zadań, stworzenie specyficznej dokumentacji oraz zaangażowanie zainteresowanych stron. Dostarczone szablony oraz katalog możliwych środków nadzwyczajnych pomagają w realizacji tych prac. W efekcie powstaje plan zarządzania kryzysowego związanego z ulewnymi deszczami, obejmujący m.in. obowiązki prawne, wytyczne dotyczące informowania i ostrzegania, plan działania oraz mapę środków nadzwyczajnych.

Na czym polega ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE i w jaki sposób może przyczynić się do ograniczenia ryzyka?

Plany zarządzania kryzysowego wspierają organy publiczne i organizacje, wskazując czynności, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia podtopienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Stanowią strategiczny element zarządzania klęską żywiołową i przyczyniają się zwłaszcza do taktycznego zarządzania operacyjnego w celu wsparcia służb odpowiedzialnych za zarządzanie sytuacją nadzwyczajną w określeniu odpowiednich środków. W związku z tym umożliwiają minimalizację zagrożenia dla życia oraz zasięgu powstałych szkód. Plany przedstawiają powszechne praktyki oraz stan wiedzy kluczowych osób i są dostępne dla wszystkich odpowiedzialnych podmiotów.

Pomimo że stan prawny w poszczególnych państwach może być różny, poradnik zapewnia nadrzędne ramy i może być zastosowany do różnych państw, różnych struktur administracyjnych, różnych uwarunkowań geograficznych i różnych informacji dotyczących zagrożeń i ryzyka. Uwzględniają one problemy związane z krótkoterminowym prognozowaniem na potrzeby określenia środków nadzwyczajnych wraz ze wskazaniem sposobów zaradzenia im.

Zyskaj bardziej gruntowną wiedzę na temat sposobu opracowania planu zarządzania kryzysowego obejmującego obfite opady deszczu, postępując zgodnie z 3 etapami:

Etap 1: Dokonaj przeglądu obecnej analizy zagrożeń

Etap 2: Dokonaj przeglądu obecnej analizy podatności

Etap 3: Określ odpowiednie środki

Ogólne zalecenia

Poznaj aktualny stan prawny.

Kto jest odpowiedzialny za opracowanie planów zarządzania kryzysowego? Jakie obowiązki prawne wynikają z opracowanych planów?

Pamiętaj o rodzaju danych wykorzystywanych do map zagrożeń i ryzyka.

Scenariusze opadów deszczu mogą odzwierciedlić jedynie jeden z aspektów potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Faktyczne opady mogą nie odpowiadać opracowanym scenariuszom.

Oceń istniejące plany zarządzania kryzysowego.

Jakie elementy zawierają przydatne informacje? Czy należy stworzyć wzajemne powiązania?

Organizuj regularne szkolenia.

Znając podział obowiązków, sposób ostrzegania i kanały informacyjne zbuduj podstawy dla szybkiego reagowania.

Uwzględnij różne scenariusze opadów deszczu.

W razie dostępności oceń różnice między potencjalnie zagrożonymi obszarami i możliwymi środkami nadzwyczajnymi i uwzględnij je podczas opracowywania planów zarządzania kryzysowego.

Zapewnij odpowiednio zorganizowane informowanie o sytuacjach nadzwyczajnych.

Ze względu na krótki czas realizacji konieczne jest szybkie określenie środków nadzwyczajnych.

DO POBRANIA

POSTER “HEAVY RAIN – EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES” | dostępny w języku angielskim

Pobierz [pdf; 1.31 MB]

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS “Recommendations” | dostępny w języku angielskim i niemickim

Pobierz [EN; pdf; 515 KB]

Etap 1: Dokonaj przeglądu obecnej analizy zagrożeń

Step1-scaled
Picture: Hydroconsult GmbH

 

Mapy zagrożeń związanych z ulewnymi opadami deszczu przedstawiają zagrożone obszary w danym regionie. Te mapy posłużą do opracowania odpowiednich środków nadzwyczajnych, dlatego należy uważnie się im przyjrzeć, aby:

 • poznać jakość danych dotyczących zagrożeń
 • poznać najbardziej zagrożone obszary
 • poznać scenariusze opadów deszczu stwarzające największe zagrożenie dla regionu
 • dowiedzieć się, gdzie można uzyskać dane dotyczące prognoz opadów i jaką jakość mają te dane

Dowiedz się więcej na temat map zagrożeń w ujęciu ogólnym lub sposobu opracowania mapy zagrożeń, korzystając z narzędzia „OCENA i MAPOWANIE”.

Dowiedz się więcej na temat systemów wczesnego ostrzegania, korzystając z narzędzia „WCZESNE OSTRZEGANIE”.

 • Jakie dane dotyczące opadów/hydrologiczne wykorzystano do opracowania mapy zagrożeń?
 • Co wiadomo na temat poprzednich scenariuszy?
 • Jakie dane dotyczące prognoz są dostępne dla rozpatrywanego regionu?
 • Gdzie znajdują się najważniejsze punkty/obszary zagrożeń w regionie pod względem spływu powierzchniowego?
 • Jakie dane hydrauliczne wykorzystano do opracowania mapy zagrożeń?
 • Gdzie znajdują się najważniejsze punkty/obszary zagrożeń w regionie pod względem dróg przepływu?
 • Jak zaawansowana jest baza danych wykorzystana w ramach opracowanych map zagrożeń?
 • Opisz najważniejsze punkty/obszary zagrożeń.
 • Przeanalizuj minione zjawiska ulewnych deszczy i wskaż zjawiska mogące prowadzić do szkód.
 • Określ wszystkie zainteresowane strony, które powinny być zaangażowane w ten proces.
 • Zorganizuj warsztat z udziałem zainteresowanych stron, aby omówić analizę zagrożeń.
 • Rozważ i zapisz wszystkie wyniki.

Wytyczne przedstawiają szczegółowo wszystkie niezbędne etapy wraz ze wskazaniem kompleksowych informacji podstawowych oraz porad o charakterze technicznym.

Pobierz część zestawu narzędzi zatytułowaną „Informacje ogólne i pomoc na etapie realizacji” [pdf; 1,35 MB] oraz „Etap 1: Instrukcja” [pdf; 684 KB].

W celu wykonania zadań dostępne są różne szablony do pobrania [zip; 3 MB]. Przydadzą się w celu szybszego i skuteczniejszego wykonania zadań.

Etap 2: Dokonaj przeglądu obecnej analizy podatności

Step2.2-scaled
Picture: tolmacho / Pixabay

Mapy ryzyka związanego z ulewnymi deszczami przedstawiają zestawienie zagrożenia dla danego podmiotu lub przedmiotu z podatnością obiektu objętego zagrożeniem. Podatność opisuje wrażliwość podmiotu lub przedmiotu na szkody związane z ulewnymi deszczami. Do osób szczególnie narażonych należą na przykład dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne. Ryzyko uwzględnia również prawdopodobieństwo wystąpienia ulewnych deszczy. Te mapy posłużą do opracowania odpowiednich środków nadzwyczajnych, dlatego należy przeanalizować je, aby:

 • poznać jakość danych dotyczących podatności
 • poznać obiekty szczególnie zagrożone w projektowanym regionie
 • nadać priorytet kluczowej infrastrukturze regionu
 • poznać najważniejsze punkty/obszary zagrożeń w regionie

Dowiedz się więcej na temat map ryzyka w ujęciu ogólnym, korzystając z narzędzia „OCENA i MAPOWANIE”.

 • Jakiego rodzaju dane zastosowano do lokalizacji zagrożonych obiektów?
 • Jakiego rodzaju dane dotyczące skutków ulewnych deszczy wykorzystano do opracowania mapy ryzyka?
 • Gdzie znajdują się najważniejsze punkty/obszary, które najbardziej mogą ucierpieć z powodu szkód?
 • Jak zaawansowana jest baza danych dotyczących podatności?
 • Na jakim obszarze koncentrujesz działania (obszar wiejski, podmiejski, miejski)?
 • Jakie zasoby są dostępne w celu określenia działań wymaganych podczas ulewnych deszczy?
 • Określ miejsca, które mogą doznać istotnych szkód.
 • Wyznacz punkty, w których może być przydatne przyjęcie środków nadzwyczajnych.
 • Opisz najważniejsze punkty/obszary ryzyka i nadaj im priorytet.
 • Określ wszystkie zainteresowane strony, które powinny być zaangażowane w ten proces.
 • Zorganizuj warsztat z udziałem zainteresowanych stron, aby omówić analizę ryzyka.
 • Rozważ i zapisz wszystkie wyniki.

Wytyczne przedstawiają szczegółowo wszystkie niezbędne etapy wraz ze wskazaniem kompleksowych informacji podstawowych oraz porad o charakterze technicznym.

Część zestawu narzędzi zatytułowana „Informacje ogólne i pomoc na etapie realizacji” [pdf; 1,35 MB] oraz „Etap 2: Instrukcja” [pdf; 708 KB] jest dostępna do pobrania poniżej.

W celu wykonania zadań dostępne są różne szablony do pobrania [zip; 3 MB]. Przydadzą się w celu szybszego i skuteczniejszego wykonania zadań.

Etap 3: Określ odpowiednie środki

Step3-scaled
Picture: Rudolf Hornich/Land Steiermark

Powodzie wywołane ulewnymi deszczami zwykle nie pozostawiają wiele czasu na wydanie ostrzeżeń z wyprzedzeniem, dlatego należy dokładnie zaplanować i właściwie skoordynować środki, które sprawdzą się w trakcie trwania zdarzenia. Spełnienie wszystkich warunków wstępnych niezbędnych do zastosowania niektórych środków może być trudne w czasie ulewnych deszczy. W związku z tym koncepcja środków powinna obejmować również środki strukturalne średnio- lub długoterminowe lub działania informacyjne i zwiększanie świadomości obywateli. Udostępniono tutaj przykładowy katalog działań.

Określenie odpowiednich środków umożliwi opracowanie planu działania, który pomoże użytkownikowi:

 • poznać sposób minimalizacji ryzyka i szkód
 • poznać obowiązki (prawne i czynne) w zakresie środków nadzwyczajnych
 • poznać dostępne zasoby w celu określenia środków nadzwyczajnych
 • dowiedzieć się, czy organy wyższego szczebla są świadome przyjętych środków
 • dowiedzieć się, czy wszystkie istotne zainteresowane strony otrzymały stosowne informacje na temat przyjętych środków
 • dowiedzieć się, czy lokalni mieszkańcy wiedzą, jakie środki ich dotyczą, oraz
 • dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za zastosowanie i adaptację środków
 • Czy istnieją już plany zarządzania kryzysowego dotyczące jakiegokolwiek ryzyka?
 • Na kim spoczywa prawny obowiązek wdrożenia środków nadzwyczajnych?
 • Jakie istotne podmioty podejmują działania w zakresie planowania zarządzania kryzysowego oraz są odpowiedzialne za stosowanie i adaptację środków nadzwyczajnych?
 • Jakie zasoby są dostępne w ramach środków nadzwyczajnych w czasie ekstremalnych zdarzeń?
 • Oceń, jaki poziom planu działania możesz uzyskać.
 • Określ obowiązki dotyczące każdego środka z osobna.
 • Opracuj proste narzędzie ostrzegania i alarmowania w celu oceny oczekiwanej intensywności zdarzenia.
 • Zaplanuj kanały komunikacyjne na czas zdarzenia.
 • Określ środki w zależności od dostępnych zasobów i czasu reakcji. Skoncentruj się zwłaszcza na wyznaczonych najważniejszych punktach/obszarach.
 • Opracuj plan działania (środki, mapa środków nadzwyczajnych).
 • Sporządź ostateczny plan zarządzania kryzysowego.
 • Określ wszystkie zainteresowane strony, które powinny być zaangażowane w ten proces.
 • Zorganizuj spotkanie z najważniejszymi zainteresowanymi stronami, aby omówić dostępne zasoby.
 • Zorganizuj warsztat z udziałem zainteresowanych stron, aby omówić planowane środki nadzwyczajne.
 • Uwzględnij wszystkie wyniki w planie działania oraz planie zarządzania kryzysowego.
 • Przedstaw obywatelom ukończony plan działania/zarządzania kryzysowego

Wytyczne przedstawiają szczegółowo wszystkie niezbędne etapy wraz ze wskazaniem kompleksowych informacji podstawowych oraz porad o charakterze technicznym.

Część zestawu narzędzi zatytułowana „Informacje ogólne i pomoc na etapie realizacji” oraz „Etap 3: Instrukcja” jest dostępna do pobrania poniżej.

W celu wykonania zadań dostępne są różne szablony do pobrania [zip; 3 MB]. Przydadzą się w celu szybszego i skuteczniejszego wykonania zadań.

Pobierz cały zestaw narzędzi

Gesamtdownload.neu_-scaled
Picture: falconp4 / Pixabay

Chcesz pobrać wszystkie informacje łącznie? Tutaj zdobędziesz cały zestaw narzędzi obejmujący zalecenia, instrukcje i szablony.

EMERGENCY RESPONSE PLANNING FOR HEAVY RAIN RISKS dostępny w języku angielskim i niemickim

RIOCOM Engineering Office for Environmental Engineering and Water Management Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Pobierz  [zip; 9 MB]

NASZE HISTORIE

Plany zarządzania kryzysowego podczas ulewnych deszczy opracowano dla wybranych newralgicznych punktów miasta Graz

„16 kwietnia 2018 r. niezwykle ulewne deszcze dotknęły kilka części centrum miasta, zalewając przejścia podziemne, kondygnacje piwniczne, podziemne garaże oraz centrum handlowe. Zdarzenie pokazało, że warto podjąć się przygotowania planów zarządzania kryzysowego w odniesieniu do podtopień wywołanych ulewnymi deszczami dla obszarów wysokiego ryzyka. Opracowano zestaw narzędzi dotyczących zarządzania kryzysowego określający ramy niezbędnych czynności i zaangażowano wielu decydentów za pomocą warsztatów z udziałem zainteresowanych stron. Plan stanowi narzędzie organizacyjne umożliwiające zarządzanie klęskami żywiołowymi związanymi z ulewnymi deszczami oraz służy jako podstawa dla podejmowania decyzji. Istotne znaczenie mają zwłaszcza środki zapobiegawcze. Jeżeli osoby, które mogą ucierpieć z powodu możliwego zagrożenia, wiedzą o nim z wyprzedzeniem i są informowane w odpowiednim czasie, mogą podjąć stosowne środki we własnym zakresie. Wreszcie, udało nam się zwiększyć przygotowanie miasta Graz na ulewne deszcze”. (Cornelia Jöbstl, Delegatura Rządu Krajowego Styrii, Austria)

Saksońskie gminy Oderwitz i Leutersdorf przetestowały i z powodzeniem wdrożyły austriacki zestaw narzędzi na rzecz zarządzania kryzysowego

„Obie społeczności wiejskie wielokrotnie ucierpiały z powodu ulewnych deszczy i powodzi w przeszłości. Dokonano napraw i istotnej odbudowy, lecz obie gminy zdały sobie sprawę, że te działania nie są wystarczające. Wykorzystując wersję roboczą zestawu narzędzi, usprawniono zarządzanie kryzysowe w wioskach, umożliwiając szybsze i skuteczniejsze reagowanie w przyszłości. Prace terenowe wykonano przy ogromnym zaangażowaniu wielu osób i wsparciu burmistrzów obu gmin. Zestaw narzędzi zapewnił dotychczas odpowiednie ukierunkowanie działań oraz dostarczył szczegółowe wytyczne. Prace nie zostały jeszcze ukończone, lecz obie społeczności już teraz czują się lepiej przygotowane do przyszłych ulewnych opadów deszczu. Zachęcamy kolejne gminy na terenie Saksonii i nie tylko, aby opracowały własne plany zarządzania kryzysowego związane z ulewnymi deszczami”. (Anika Albrecht, Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Niemcy)

Austriacki zestaw narzędzi na rzecz zarządzania kryzysowego usprawnia komunikację i zapewnia ukierunkowanie działań w Zagrzebiu (Chorwacja)

„W oparciu o wersję roboczą w języku chorwackim austriackiego zestawu narzędzi na rzecz planowania reagowania na sytuacje nadzwyczajne Wody Chorwackie zainicjowały proces określania możliwości poprawy systemu zarządzania kryzysowego związanego z ulewnymi deszczami w Zagrzebiu. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w trakcie projektu RAINMAN oraz narzędzia udostępnione w jego ramach, dokonano analizy obecnego funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego związanego z ulewnymi deszczami w Zagrzebiu oraz wyciągnięto wnioski z doświadczeń zdobytych w przeszłości. Kolejne kroki w ramach poprawy ochrony ludności powinny zostać podjęte przez odpowiednie organy. Ogromnie przydatna w tym zakresie będzie ostateczna wersja zestawu narzędzi na rzecz zarządzania kryzysowego RAINMAN. Pozytywnym dodatkowym skutkiem działań podjętych w ramach projektu RAINMAN było wzmocnienie współpracy Wód Chorwackich z podmiotami i instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w Chorwacji, w tym z Państwową Strażą Pożarną w Zagrzebiu”. (Alan Cibilić, Wody Chorwackie, Chorwacja)