Nasza historia z GRAZ, AUSTRII

Pictures: Bernhard Egger-Schinnerl, Stadt Graz, Abteilung für Grünraum und Gewässer

 

Delegatura Rządu Krajowego Styrii jako partner projektu oraz miasto Graz jako partner stowarzyszony kontynuowały swoją wieloletnią ścisłą współpracę w zakresie zarządzania zagrożeniem powodziowym w ramach projektu RAINMAN. Wspólna analiza szczególnych wyzwań związanych z zarządzaniem ryzykiem, jakie niosą ze sobą ulewne deszcze w Graz, stworzyła podstawy dla opracowania działań w ramach projektu RAINMAN. Położono nacisk na opracowanie i przetestowanie rozmaitych strategii dotyczących zarządzania ryzykiem w odniesieniu do oceny i mapowania ryzyka, działań redukujących ryzyko oraz zwiększania świadomości. Uznano, że bardzo istotnym elementem działań było zaangażowanie instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem związanym z ulewnymi deszczami, aby zapewnić wykorzystanie rezultatów w przyszłych działaniach.

LOKALIZACJA

PRZEGLĄD

Działania:

  • Ocena i mapowanie
  • Informowanie o ryzyku
  • Identyfikacja środków redukcji ryzyka

Zagospodarowanie terenu:

  • Tereny miejskie

Ukształtowanie terenu:

  • Pagórkowaty

MIASTO GRAZ

Miasto Graz jest położone na południowo-wschodniej krawędzi Alp, w kraju związkowym Styria. Jest to stolica Styrii i drugie co do wielkości miasto w Austrii, liczące około 300 000 mieszkańców. Historyczne centrum miasta zostało uznane za światowe dziedzictwo kulturowe przez UNESCO. Graz ma powierzchnię 127 km². Od zachodu, północy i wschodu graniczy z pasmem wzgórz. Główna płynąca tutaj rzeka to Mura, która dzieli miasto na część zachodnią i wschodnią. Istnieją tutaj 52 nazwane cieki wodne. Większość z nich wpływa do Mury, niektóre nie odbierają wody wcale, a część odprowadza wodę bezpośrednio do kanalizacji. Ze względu na naturalne ukształtowanie terenu ulewne deszcze powodują kompleksowe podtopienia (będące wynikiem przekroczenia stanu brzegowego rzek, opadów deszczu oraz przepełnienia kanalizacji). Główną przyczyną ulewnych deszczy są zjawiska burzowe obserwowane w miesiącach ciepłych. Prace w ramach projektu RAINMAN skupiono na pięciu obszarach badawczych w ramach miasta (Annabach, Stufenbach, Stiftingbach, Katzlbach, Schloss Eggenberg).

W mieście Graz udokumentowano wiele przypadków ulewnych deszczy. W tym kontekście zaprezentowano dwa wydarzenia: jedno historyczne, gdy około 70% rocznej wartości opadów odnotowano w ciągu trzech godzin, oraz jedno niedawne, które miało miejsce w 2018 r.

W lipcu 1913 r. wydarzyło się niespotykane dotąd zjawisko powodziowe. W ciągu zaledwie 3 godzin nastąpił zrzut 600 mm deszczu, powodując dewastujące szkody. Z powodu napływu wody ucierpiały zwłaszcza Krois-, Stifiting- i Ragnitzbach we wschodniej części miasta. Sytuację pogarszają zatory rzeczne. Zniszczeniu uległy mosty i domy. Dwie osoby zmarły w swych mieszkaniach położonych na kondygnacjach piwnicznych.

W kwietniu 2018 r. miasto Graz znalazło się w strefie wpływu komórki konwekcyjnej, która spowodowała obfite opady deszczu i lokalne podtopienia. Nie tylko w centrum miasta, ale także na szerszym obszarze wokół Graz straż pożarna zwalczała skutki przeciążonego systemu kanalizacji, zalanych przejść podziemnych i podtopień kondygnacji piwnicznych. Przykładowo zalany został obszar piwniczny i parking podziemny centrum handlowego „Citypark” w Graz.

Miasto Graz doświadczyło wielu powodzi na skutek ulewnych deszczy w 2005, 2009 i 2013 r. Bezpośrednio po wystąpieniu pierwszego z tych zdarzeń wprowadzono tzw. „Specjalny Program Działań” w celu usprawnieni zarządzania ryzykiem powodziowym w mieście. Od tego czasu wiele środków, zwłaszcza o charakterze strukturalnym, przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego w mieście. Nacisk położono na podtopienia będące wynikiem przekroczenia stanu brzegowego rzek, uwzględniając także pojedyncze czynności w odniesieniu do podtopień wywołanych ulewnymi deszczami, takie jak opracowanie mapy drogi przepływu dla całego miasta.

Projekt RAINMAN posłużył jako wsparcie dla lokalnych zainteresowanych stron, umożliwiając zyskanie bardziej holistycznej wizji powodzi będących skutkiem ulewnych deszczy. Podczas kontroli ryzyka związanego z ulewnymi deszczami zainicjowaliśmy interdyscyplinarną debatę pt. „Jak dobrze przygotowane jest miasto Graz do ulewnych deszczy?”. Twórcy projektu RAINMAN podjęli się identyfikacji zagrożonych obszarów przy uwzględnieniu kompleksowych uwarunkowań podtopień Graz w przypadku ulewnych deszczy. Połączenie wiedzy naukowej i praktycznego zastosowania posłużyło do oceny i mapowania ryzyka ulewnych deszczy w odniesieniu do pięciu wybranych obszarów miasta objętych badaniem. W celu opracowania właściwych wniosków dotyczących przygotowania na obfite opady deszczu w pierwszej kolejności stworzyliśmy ogólny zestaw narzędzi służący do planowania zarządzania kryzysowego. Następnie zestaw narzędzi został zastosowany do pięciu obszarów objętych badaniem. Dzięki temu dostępne są dziś konkretne plany działania oraz usprawniony system alarmowy i ostrzegawczy.

PRZEGLĄDAJ NASZE HISTORIE

POBIERZ

Poradnik „Model-based urban flood provision” | Dokument dostępny w języku niemieckim

Graz University of Technology, Institute of Urban Water Management and Landscape Water Engineering
Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Poradnik stanowi narzędzie służące do oceny i mapowania ryzyka związanego z ulewnymi deszczami, skierowane do wyspecjalizowanych doradców, planistów i inżynierów oraz organów administracji miejskiej. Obejmuje zarówno podtopienia wywołane ulewnymi deszczami (napływ wody ze zboczy oraz wylewanie systemu kanalizacji), jak i podtopienia będące wynikiem przekroczenia stanu brzegowego rzek (na skutek nadmiernego nagromadzenia wody w rzece). Przedstawiono tutaj zakładające trzy etapy podejście (badania wstępne, dogłębna analiza, analiza ryzyka) zobrazowane analizą przypadku.

Pobierz [pdf; 46 MB]

Zestaw narzędzi do planowania zarządzania kryzysowego | Dokument dostępny w języku niemieckim i angielskim

RIOCOM Engineering Office for Environmental Engineering and Water Management
Office of the Styrian Government, Department 14 Water Management, Resources and Sustainability 

Celem zestawu narzędzi jest wsparcie instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zestaw dostarcza wytyczne dotyczące opracowania planu działania na wypadek ulewnych deszczy. Szereg pytań i zadań pomaga użytkownikowi zrozumieć istniejące zagrożenie i zaplanować odpowiednie działania. Ponadto użytkownik może korzystać z kompleksowego zbioru szablonów, w tym list kontrolnych oraz szablonu planu zarządzania kryzysowego.

Pobierz [EN; zip; 9 MB]