Nasza historia z KRAJU POŁUDNIOWOCZESKIEGO, CZECHY

Kraj południowoczeski, w ścisłej współpracy z Instytutem Badawczym Gospodarki Wodnej T. G. Masaryk, v.v.i. (VÚV) oraz z zewnętrznym wykonawcą, Biurem Architektonicznym Štěpán, przygotowali „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach przestrzennych”, jako główny produkt projektu RAINMAN. W opracowaniu weryfikuje się możliwość wprowadzenia działań ograniczających ryzyko, mających na celu eliminację szkód spowodowanych przez opady nawalne (powodzie pluwialne), w miejskich dokumentacja planowania przestrzennego w lokalizacjach pilotażowych, zwłaszcza na terenach zabudowanych. Opracowanie opiera się na badaniach terenowych prowadzonych na stanowiskach pilotażowych (każde z nich obejmuje jedną małą zlewnię), a także na lokalnej wiedzy na temat opadów nawalnych, zidentyfikowanych głównie podczas spotkań z przedstawicielami gmin (zazwyczaj burmistrzami). W wyniku studium zaproponowano przede wszystkim zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, gdyż wprowadzenie działań ograniczających ryzyko bezpośrednio do dokumentacji planowania przestrzennego jest ważnym krokiem w kierunku ich realizacji. Jednocześnie badanie sprawdza możliwość i przydatność zastosowania wspólnie opracowanych metod i narzędzi projektu RAINMAN.

Podsumowując, gminy z zadowoleniem przyjęły „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach przestrzennych”, ponieważ dostarcza im ono kompleksowej propozycji rozwiązań przeciwpowodziowych dla obszary zlewni. Jednak podstawowym problemem przy wdrażaniu środków ograniczających ryzyko jest zapewnienie przez gminy środków finansowych i rozwiązanie stosunków własnościowych.

Najważniejsze dokumenty dotyczące czeskiej części projektu można pobrać tutaj.

PRZEGLĄD

Działania:

  • Informowanie o ryzyku
  • Identyfikacja środków redukcji ryzyka

Zagospodarowanie terenu:

  • Podmiejskie, rolnicze

Ukształtowanie terenu:

  • Pagórkowaty

Popelín (zlewnia potoku Olešná)

Miejscowość leży w kraju południowoczeskim, w powiecie Jindřichohradecko.

Lokalizacja znajduje się na terytorium sześciu gmin – Popelín, Strmilov, Bednáreček, Bořetín, Nová Olešná, Zahrádky. Lokalizacja pilotażowa nie obejmuje całych obszarów administracyjnych wszystkich wymienionych gmin, ale tylko te, które obejmują obszar jednej małej zlewni potoku Olešná.

Powierzchnia obszaru: 18 km²

Typ obszaru pilotażowego – lokalizacja ma charakter głównie rolniczy i jest obszarem podmiejskim. Dominującymi formami użytkowania terenu w tej lokalizacji są tereny rolnicze (zwłaszcza pola i łąki) oraz lasy (głównie lasy iglaste). W tym miejscu znajduje się wiele stawów hodowlanych.

Uksztaltowanie terenu – ta lokalizacja ma charakter pagórkowaty.

Specyficzne dla tej lokalizacji jest fakt, że jest to obszar historycznego osadnictwa. Osią tej osady jest ciek wodny uzupełniony kaskadą (systemem) stawów. Dolina potoku Olešná przebiega przez zabudowany obszar miejscowości Popelín oraz przez wioski Horní Olešná i Česká Olešná.

Miejscowe gminy mają prawdziwe doświadczenia z powodziami pluwialnymi i zmagały się z konsekwencjami opadów nawalnych. Dotyczyło to w szczególności erozyjnych zniszczeń gleb i ich przenoszenia na obszary zabudowane gmin.

Aby wyeliminować skutki opadów nawalnych, gminom udało się w porozumieniu z zarządcami gruntów zmienić sposób gospodarowania na glebach podatnych na erozję. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu terenów rolniczych erozja na tym obszarze znacznie się zmniejszyła i po intensywnych opadach czyste wody opadowe z pól odprowadzane są z gmin istniejącymi rowami a w przypadku silnych opadów, drogami.

W celu maksymalnego wyeliminowania negatywnych skutków powodzi wywołanych ulewnymi opadami deszczu, zwłaszcza na terenach zabudowanych gmin, konieczna jest kompleksowa ocena całego obszaru zlewni. Zasada ta jest kamieniem węgielnym „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego”, w którym jednym z pilotażowych miejsc jest lokalizacja Popelín.

W lokalizacji Popelín znajduje się pięć tzw. punktów krytycznych, czyli miejsc, w których skutki opadów nawalnych oddziałują na obszary zabudowane gmin i zaczynają powodować szkody materialne. Celem badań w lokalizacji Popelín jest zaproponowanie takich środków, aby tak zwane punkty krytyczne zniknęły z terytorium (tj. skutki opadów nawalnych zostały zatrzymane już  przed wejściem na zabudowane obszary gmin) lub przynajmniej skutki ulewnych opadów deszczu na obszarach zabudowanych zostały zminimalizowane.

W oparciu o znajomość lokalnych uwarunkowań (badania własne i konsultacje z burmistrzami) dla całej lokalizacji proponuje się działania ograniczające ryzyko, ma to na celu złagodzenie negatywnego wpływu opadów nawalnych, zwłaszcza na obszarach zabudowanych gmin. W szczególności w tej właśnie lokalizacji proponuje się środki mające na celu wyeliminowanie upraw podatnych na erozję, wspieranie przekształcania gruntów ornych w użytki zielone lub tworzenie miedz, bruzd lub pasów infiltracyjnych na otwartej przestrzeni.

Proponowane dla lokalizacji Popelín środki redukcji ryzyka są następnie konfrontowane z dokumentacją planowania przestrzennego poszczególnych gmin w „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach przestrzennych”. Z konfrontacji tej wywnioskowano, że żadne z proponowanych działań nie jest bezpośrednio określone w obowiązującej dokumentacji planistycznej poszczególnych gmin, jednak większość z nich nie koliduje z żadnym rozwiązaniem koncepcyjnym zawartym w dokumentacji planowania przestrzennego gmin i mogą być tam zamieszczone (zrealizowane) bez zmiany dokumentacji planowania przestrzennego. Tylko w przypadku dwóch działań można wnioskować, że mogą one wpłynąć na koncepcję zapisaną w dokumentacji planowania przestrzennego. Oba te miejsca „kolizji” znajdują się na terenie administracyjnym Popelína. Pierwsza to propozycja dwóch zbiorników wodnych na obszarze katastralnym Horní Olešná. Chociaż propozycja zbiorników wodnych nie koliduje z żadną konkretną propozycją np. terenów zabudowy, ich lokalizacja może być kluczowa dla koncepcji układu krajobrazowego. Drugim punktem „kolizji” jest propozycja ochronnych obszarów trawiastych, które częściowo rozciągają się na teren Z08 przeznaczony do zabudowy w postaci „mieszanego obszaru mieszkalno-wiejskiego” przeznaczonego głównie pod zabudowę mieszkaniową oraz teren Z21 przeznaczonego jako „ obszar infrastruktury transportowej” (obszar ten zaliczany jest również do zabudowy służącej użyteczności publicznej).

W przypadku lokalizacji Popelín można stwierdzić, że proponowane środki są odpowiednie dla ochrony stanu istniejącego. Jednak w celu uzgodnienia z propozycjami zawartymi w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin należałoby zbadać, jak zmodyfikować proponowane działanie, aby uwzględnić i zabezpieczyć stan planowany. Jednak „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego” w tej miejscowości nie zajmowało się tym zagadnieniem; niemniej jednak szczegółowe kompleksowe rozwiązanie z podaniem konkretnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego można zobaczyć na terenie Lipí.

Więcej szczegółowych informacji o tej lokalizacji można znaleźć w opracowaniu (tutaj) lub również dla tej lokalizacji można zapoznać się z konkretną propozycją działania „projekt zbiorników wodnych w Horní Olešná” opracowaną jako przykład dobrej praktyki (tutaj).

PRZEGLĄDAJ NASZE HISTORIE

Písek (zlewnia potoku Jiher)

Lokalizacja leży w kraju południowoczeskim, w powiecie Písecko.

Lokalizacja ta położona jest na terenie pięciu gmin – Čížová, Dobev, Drhovle, Písek i Předotice. Lokalizacja pilotażowa nie obejmuje całych obszarów administracyjnych wszystkich wymienionych gmin, ale tylko te, które obejmują obszar jednej małej zlewni potoku Jiher.

Powierzchnia obszaru: 26 km2

Typ obszaru pilotażowego – ta lokalizacja jest głównie użytkowana rolniczo i jest obszarem podmiejskim, częściowo również przemysłowym. Tereny w tej lokalizacji wykorzystywane są głównie rolniczo (zwłaszcza pola i częściowo łąki). Lasy (głównie iglaste) występują tutaj stosunkowo rzadko. W tej lokalizacji znajduje się wiele stawów hodowlanych – szczególnie w części południowo-wschodniej. Strefa przemysłowa, w przeciwieństwie do gruntów użytkowanych rolniczo, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Písek.

Ukształtowanie terenu – lokalizacja ta ma charakter umiarkowanie pagórkowaty.

Lokalizacja leży bardzo blisko miasta Písek. Miasto Písek ma potencjał zatrudnienia i dobrą dostępność komunikacyjną. Specyficzny dla lokalizacji jest fakt, że obejmuje ona strefę podmiejską miasta Písek intensywnie użytkowaną pod zabudowę mieszkaniową oraz tereny przemysłowe i gminy, które mają znaczny potencjał rozwoju terenów zabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym lub o funkcji mieszanej. .

Inne specyficzne cechy tej lokalizacji:

  • obszar jest podzielony ośmioma dopływami potoku Jiher i znaczącymi liniowymi obiektami inżynieryjnymi i ich korytarzami w układzie promieniowym do centrum miasta,
  • na terenie znajdują się rozległe grunty rolne (pola uprawne) – na obszarze 1000-1200 ha (powierzchnia lokalizacji pilotażowej to 2600 ha).

Gminy w okolicy mają rzeczywiste doświadczenia z powodziami pluwialnymi, zmagały się już ze skutkami opadu nawalnego. Po intensywnych opadach w 2013 r. z koryt wystąpiły dwa potoki (Mehelnický i Jiher). Ulice Hradištská i Ostrovní w Písku zostały zalane przez Mehelnický potok. W miejscu, w którym z koryta rzeki wypływał potok Jiher, na osiedlu Portyč, zalane zostały budynki mieszkalne.

W odpowiedzi na intensywne opady deszczu z 2013 r. władze gminy Písek zaplanowały podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy zapobiegania powodziom. W celu ochrony obszaru rozważa się budowę systemu stawów i suchych polderów na wypadek zwiększonego przepływu wody w potokach Mehelnický i Jiher.

Również inne gminy w tej lokalizacji starają się radzić sobie z ochroną przeciwpowodziową, eliminując skutki powodzi pluwialnych, ale są to raczej działania indywidualne, jak np. przebudowa leśnej drogi w Topělcu (koło Čížovej).

Aby w jak największym stopniu wyeliminować negatywne skutki powodzi wywołanych ulewnymi opadami deszczu, zwłaszcza na terenach zabudowanych gmin, konieczna jest kompleksowa ocena całego obszaru analizowanej zlewni. Zasada ta jest kamieniem węgielnym „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego”, w którym jednym z obiektów pilotażowych jest lokalizacja Písek.

W miejscowości Písek znajdują się trzy tzw. punkty krytyczne, czyli miejsca, w których skutki opadów nawalnych oddziałują na obszary zabudowane gmin i zaczynają powodować szkody materialne. Celem badań w lokalizacji Písek jest zaproponowanie takich środków, aby tak zwane punkty krytyczne zniknęły z terytorium (tj. skutki opadów nawalnych zostały zatrzymane już  przed wejściem na zabudowane obszary gmin) lub przynajmniej skutki ulewnych opadów deszczu na obszarach zabudowanych zostały zminimalizowane.

W oparciu o znajomość lokalnych uwarunkowań (badania własne i konsultacje z burmistrzami) proponuje się działania ograniczające ryzyko dla całej lokalizacji, mające na celu złagodzenie negatywnych skutków opadów nawalnych, zwłaszcza na obszarach zabudowanych gmin. W szczególności w przedmiotowej lokalizacji proponuje się działania mające na celu wyeliminowanie upraw podatnych na erozję, wspieranie przekształcania gruntów ornych w użytki zielone lub budowanie miedz lub pasów infiltracyjnych w przestrzeni otwartej.

Proponowane działania ograniczające ryzyko, były następnie konfrontowane z dokumentacją planowania przestrzennego poszczególnych gmin z lokalizacji Písek w „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego”. Na podstawie tej konfrontacji stwierdzono, że żaden z proponowanych środków nie jest bezpośrednio określony w obowiązującej dokumentacji planowania przestrzennego dla poszczególnych gmin. Chociaż większość działań ochronnych jest projektowana w przestrzeni otwartej (na niezagospodarowanym terenie gmin), na wszystkich lokalizacjach oceniono, że łącznie w 24 przypadkach może mieć wpływ na koncepcję planu zagospodarowania przestrzennego. Wynika to z faktu, że gminy w tej miejscowości mają duży potencjał rozwojowy, ponieważ są położone w bliskim sąsiedztwie lokalizacji Písek. Plany zagospodarowania przestrzennego tych gmin zawierają znaczną liczbę nowych terenów zabudowanych na tym obszarze, który jest obecnie niezabudowany. W związku z tym istnieje konflikt między proponowanymi działaniami a proponowanymi obszarami zabudowanymi.

W przypadku lokalizacji Písek można stwierdzić, że proponowane działania są odpowiednie dla ochrony istniejącego stanu. Jednak w celu uzgodnienia z propozycjami zawartymi w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, należałoby ocenić, jak zmodyfikować proponowane działania, aby uwzględnić i zabezpieczyć planowany stan zagospodarowania obszaru. Jednak „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego” w tej lokalizacji nie zajmowało tym zagadnieniem; niemniej jednak kompleksowe rozwiązania z podaniem konkretnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na terenie Lipí.

Bardziej szczegółowe informacje o tej lokalizacji można znaleźć w opracowaniu (tutaj) lub można zapoznać się z konkretną propozycją działania „Budowa miedzy koło Drhovle” opracowana dla tej lokalizacji, jako przykład dobrej praktyki (tutaj).

PRZEGLĄDAJ NASZE HISTORIE

Strakonice (zlewnia Zborkovickiego potoku)

Miejscowość leży w kraju południowoczeskim, w powiecie Strakonicko.

Ta lokalizacja obejmuje terytorium ośmiu gmin – Jinín, Kuřimany, Litochovice, Milejovice, Miloňovice, Paračov, Skály i Třešovice. Lokalizacja pilotażowa nie obejmuje całych obszarów administracyjnych wszystkich wymienionych gmin, ale tylko te, które obejmują obszar jednej małej zlewni Zborkovickiego potoku.

Powierzchnia obszaru: 15 km2

Typ obszaru pilotażowego – jest to lokalizacja głównie rolnicza, jak również zawiera tereny podmiejskie. Tereny w tej lokalizacji są wykorzystywane głównie rolniczo (pola i łąki). Grunty rolne zajmują duży obszar i znajdują się na lekko nachylonym terenie. Lasy są skoncentrowane głównie w południowej części tej lokalizacji.

Ukształtowanie terenu – lokalizacja ma charakter pagórkowaty.

Gminy w tej lokalizacji mają duże doświadczenie z powodziami pluwialnymi i w przeszłości borykały się ze skutkami opadów nawalnych – dotyczyło to głownie zniszczeń wywołanych erozją gleby i jej przemieszczania się oraz zalewania obszarów zabudowanych gmin.

Gminy starają się radzić sobie z ochroną przeciwpowodziową, eliminując skutki gwałtownych powodzi, ale stosują bardziej wdrażanie indywidualnych środków niż kompleksowe koncepcyjne podejście do problemu ulewnych opadów. W tym kontekście można przytoczyć przykład dobrej praktyki polegający na realizacji środka ograniczającego ryzyko w formie zakazu w obszarze administracyjnym Kuřimany (patrz rozdział Przykłady dobrych praktyk).

Aby w największym stopniu wyeliminować negatywne skutki powodzi wywołanych ulewnymi opadami deszczu, zwłaszcza na zabudowanych obszarach gmin, konieczna jest kompleksowa ocena całego obszaru zlewni. Zasada ta jest kamieniem węgielnym „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego”, w którym jedną z pilotażowych lokalizacji są Strakonice.

W lokalizacji Strakonice znajdują się dwa tzw. punkty krytyczne, czyli miejsca, w których skutki opadów nawalnych oddziałują na obszary zabudowane gmin i zaczynają powodować szkody materialne. Celem studium w lokalizacji Strakonice jest zaproponowanie takich działań, aby tak zwane punkty krytyczne zniknęły z terytorium (tj. skutki opadów nawalnych zostały zatrzymane już  przed wejściem na zabudowane obszary gmin) lub przynajmniej skutki ulewnych opadów deszczu na obszarach zabudowanych zostały zminimalizowane.

W oparciu o znajomość lokalnych uwarunkowań (badania własne i konsultacje z burmistrzami) proponuje się działania ograniczające ryzyko dla całej lokalizacji, mające na celu złagodzenie negatywnego wpływu opadów nawalnych, zwłaszcza na zabudowanych obszarach gmin. W szczególności proponuje się podjęcie działań w tej lokalizacji w celu wyeliminowania upraw podatnych na erozję, wspierania przekształcania gruntów ornych w użytki zielone lub budowania miedz czy pasów infiltracyjnych na przestrzeni otwartej. Zaproponowano również kilka małych zbiorników retencyjnych.

Proponowane działania ograniczające ryzyko są następnie konfrontowane z dokumentacją planowania przestrzennego poszczególnych gmin w lokalizacji Strakonice w „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego”. Z tej konfrontacji wywnioskowano, że żadne z proponowanych działań nie jest bezpośrednio określone w obowiązującej dokumentacji planowania przestrzennego poszczególnych gmin, jednak większość z nich nie koliduje z żadnym rozwiązaniem koncepcyjnym zawartym w dokumentacji planowania zagospodarowania przestrzennego gmin i można je tam zamieścić (zrealizować) bez zmiany dokumentacji planowania przestrzennego. Z zaledwie sześciu przypadków proponowanych działań  wynika, że mogą one wpłynąć na koncepcję zapisaną w dokumentacji planowania zagospodarowania przestrzennego. Przyczyną tych „kolizji” jest zawsze umieszczenie projektu działania ochronnego na obszarze zabudowanym określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku lokalizacji Strakonice można stwierdzić, że proponowane działania są odpowiednie dla ochrony obecnego sposobu zagospodarowania przestrzennego obszaru. Jednak w celu uzgodnienia z propozycjami zawartymi w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin należałoby zbadać, jak zmodyfikować proponowane działanie, aby uwzględnić i zabezpieczyć przyszłe plany zagospodarowania przestrzennego. Jednak „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego” w tej lokalizacji nie zajmowało się takim zagadnieniem; niemniej jednak szczegółowe kompleksowe rozwiązanie w postaci indywidualnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego można zobaczyć na obszarze Lipí.

Bardziej szczegółowe informacje o tej lokalizacji można znaleźć w opracowaniu (tutaj) lub można zapoznać się z konkretnym realizowanym działaniem „Budowa miedzy w pobliżu wsi Kuřimany” z tej lokalizacji, przygotowanym jako przykład dobrej praktyki (tutaj).

PRZEGLĄDAJ NASZE HISTORIE

Lipí (dorzecze potoku Dehtářský)

Miejscowość leży w kraju południowoczeskim, w powiecie Českobudějovicko.

Lokalizacja ta obejmuje terytorium siedmiu gmin – Čakov, Habří, Hradce, Jankov, Kvítkovice, Lipí i Vrábče. Miejsce pilotażowe nie obejmuje całych obszarów administracyjnych wszystkich wymienionych gmin, ale tylko te, które obejmują obszar jednej małej zlewni potoku Dehtářský.

Powierzchnia obszaru: 26 km²

Typ obszaru pilotażowego – lokalizacja ta ma charakter głównie rolniczy i obejmuje obszar podmiejski. Obszar ten to głównie tereny rolnicze, w południowo-zachodniej części dominują lasy (wyżyny „Blanský les”). W północno-wschodniej części tego miejsca znajduje się wiele stawów hodowlanych.

Ukształtowanie terenu – północno-wschodnia część tej lokalizacji jest płaska lub lekko pagórkowata; natomiast południowo-wschodnia część Blanský les jest pagórkowata.

Lokalizacja leży bardzo blisko miasta České Budějovice. Miasto České Budějovice ma potencjał zatrudnienia i dobrą dostępność komunikacyjną. W związku z tym specyficzne dla wspomnianej lokalizacji jest to, że obejmuje gminy, które mają znaczny potencjał rozwoju terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Inne specyficzne cechy tej lokalizacji:

  • obszar znajduje się w ważnym, źródlowym odcinku Dehtářského potoku i obejmuje lokalny system stawów, przez które przepływa potok,
  • zachodnia część terenu jest pagórkowata i miejscami stroma.

Gminy w okolicy mają rzeczywiste doświadczenia z powodziami pluwialnymi i zmagały się ze skutkami intensywnych opadów. Opad nawalny w nocy z 27 na 28 czerwca 2009 spowodował szkody w obrębie nieruchomości, infrastrukturze (w wyniku gromadzenia się osadów) i gruntach rolnych (erozja gleby). W przypadku ulewnych opadów woda wpływa do wsi i powoduje szkody materialne na terenie zabudowanym. Ulewne opady wywołały przede wszystkim problemy w korytach rzecznych. Szkody spowodowane przez ten intensywny opad oszacowano na 180 000 CZK.

Gminy starają się radzić sobie z ochroną przeciwpowodziową, eliminując skutki gwałtownych powodzi, ale wdrażane są raczej indywidualne środki niż kompleksowe podejście do problemu ulewnych opadów. W tym kontekście można przytoczyć przykład dobrej praktyki wdrażania działania ograniczającego ryzyko – zastosowanie przepustu w obszarze administracyjnym Lipí (patrz rozdział przykłady dobrych praktyk).

W celu wyeliminowania negatywnych skutków powodzi wywołanych ulewnymi opadami deszczu, zwłaszcza na zabudowanych obszarach gmin, niezbędna jest kompleksowa ocena całego obszaru zlewni, objętego opadem. Zasada ta jest kamieniem węgielnym „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego”, w którym jednym z obiektów pilotażowych jest Lipí.

W lokalizacji Lipí znajduje się jeden tak zwany punkt krytyczny, czyli miejsce, w którym skutki opadów nawalnych oddziałują na obszary zabudowane gmin i zaczynają powodować szkody materialne. Celem studium dla lokalizacji Lipí jest zaproponowanie takich środków, aby tak zwane punkty krytyczne zniknęły z obszaru (tj. skutki opadów nawalnych zostały zatrzymane już przed wejściem na zabudowane obszary gmin) lub przynajmniej skutki opadów nawalnych zostały zminimalizowane na obszarach zabudowanych.

W oparciu o znajomość lokalnych uwarunkowań (badania własne i konsultacje z burmistrzami) proponuje się działania ograniczające ryzyko dla całej lokalizacji, ma to na celu złagodzenie negatywnego wpływu opadów nawalnych, zwłaszcza na obszarach zabudowanych gmin. W szczególności proponuje się podjąć działania w tej lokalizacji, w celu wyeliminowania upraw podatnych na erozję, wspierania przekształcania gruntów ornych w użytki zielone lub budowania miedz i pasów infiltracyjnych na otwartej przestrzeni.

Proponowane działania ograniczające ryzyko są następnie konfrontowane z dokumentacją planowania przestrzennego poszczególnych gmin w lokalizacji Lipí w „Studium stosowalności środków redukcji ryzyka w planach zagospodarowania przestrzennego” i opracowywane jako wnioski do zmian planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich gmin. Treść studium w tej lokalizacji składa się zatem z własnych propozycji zmian planów zagospodarowania przestrzennego, które zapewniają gminom ochronę przeciwpowodziową, a jednocześnie uwzględniają planowany rozwój gmin. Każde proponowane działanie jest pokazane w projekcie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego jako konkretny obszar (lub korytarz) o zmienionym przeznaczeniu, co pozwala na realizację działania ograniczającego ryzyko. Dla realizacji niektórych działań konieczna jest nawet zmiana terenów zabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na tereny objęte ochroną przeciwpowodziową.

W przypadku lokalizacji Lipí można stwierdzić, że proponowane działania redukcji ryzyka są rozwiązywane w zgodzie z planowanym rozwojem wszystkich gmin i powinny zapewniać ochronę nowoprojektowanych terenów.

Bardziej szczegółowe informacje o tej lokalizacji można znaleźć w opracowaniu (tutaj) lub można zapoznać się ze zrealizowanym działaniem „realizacja przepustu w gminie Lipí” w tej lokalizacji, opracowane jako przykład dobrej praktyki (tutaj).

PRZEGLĄDAJ NASZE HISTORIE

POBIERZ

Studium stosowalności środków ochrony przeciwpowodziowej w planach zagospodarowania przestrzennego | Dokument dostępny w języku angielskim i czeskim, wynik T3.2.5.

Główny produkt. Analiza możliwości zastosowania proponowanych środków redukcji ryzyka w celu złagodzenia negatywnych skutków opadów nawalnych w planach zagospodarowania przestrzennego w aktach prawnych Republiki Czeskiej. Zawiera przykłady procedowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

Pobierz [EN; zip; 80 MB]

Pobierz [CZ; zip; 94 MB]

Katalog działań | Dokument dostępny w języku angielskim i czeskim, wynik T2.1.2.

Wszystkie proponowane środki redukcji ryzyka w poszczególnych lokalizacjach pilotażowych są przedstawione i opisane w tym materiale. W lokalizacjach pilotażowych nie stosuje się żadnych innych działań w celu ochrony obszaru.

Pobierz [EN; pdf; 579 KB]

Pobierz [CZ; pdf; 723 KB]

Metoda wyboru środków do planów zagospodarowania przestrzennego | Dokument dostępny w języku angielskim i czeskim, wynik T.3.2.4

W aktach prawnych Republiki Czeskiej, nie jest możliwe zdefiniowanie, w planach zagospodarowania przestrzennego, wszystkich działań wymienionych w Katalogu działań (wynik T2.1.2). Artykuł pozwoli określić, czy jest to działanie, które może być uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego z uwagi na jego szczegółowość.

Pobierz [EN; pdf; 677 KB]

Pobierz [CZ; pdf; 679 KB]

Wybrane działania wdrożone do planów zagospodarowania przestrzennego | Dokument dostępny w języku angielskim i czeskim, wynik T.3.2.5

W produkcie są przedstawione metody i ich ograniczenia w stosowaniu w dokumentacji planowania przestrzennego w odniesieniu do poszczególnych działań. Metody te są w pełni uwzględniane w ww. studium.

Pobierz [EN; pdf; 546 KB]

Pobierz [CZ; pdf; 571 KB]

Zmniejszenie ryzyka opadów nawalnych przy pomocy instrumentów planowania regionalnego | Dokument dostępny w języku angielskim, wynik T2.2.3.

Produkt umożliwiający ogolną orientację w narzędziach planowania przestrzennego i powiązaniach między nimi, wg przepisów prawnych Republiki Czeskiej. W skrócie wyjaśnia również możliwości wdrożenia działań ograniczających ryzyko.

Pobierz [EN; pdf; 4 MB]

Badanie warunków spływu, w tym projekt możliwych środków ochronnych | Dokument dostępny w języku czeskim

The main goal of the study was the analysis and design of integrated protection in pilot locations (Popelín, Písek, Strakonice and Lipí). Based on the evaluation of erosion and runoff conditions, a proposal for protective measures was made, which was further confronted with the spatial planning documentation of municipalities within other activities of the RAINMAN project.

Pobierz [CZ; pdf; 35 MB]

Best practice examples from South Bohemia I Dokument dostępny w języku angielskim i czeskim

This material contains a clear catalogue of factsheets with best practice examples in the field of assessment and mapping, risk communication and especially from the implementation of risk reduction measures in South Bohemia.

Pobierz [EN; pdf; 12 MB]

Pobierz [CZ; pdf; 13 MB]