Poznaj poszczególne NARZĘDZIA i METODY:
od czego chcesz zacząć?

OCENA
i MAPOWANIE

Pomyślne zarządzanie ryzykiem, jakie niosą ze sobą ulewne deszcze, rozpoczyna się od OCENY i MAPOWANIA, których celem jest określenie, zlokalizowanie i ocena potencjalnych zagrożeń związanych z ulewnymi deszczami oraz ryzyka w tym zakresie. Władze lokalne muszą wiedzieć, gdzie gromadzi się woda deszczowa i gdzie zgromadzona w ten sposób woda może stwarzać ryzyko dla mieszkańców, infrastruktury i mienia, zmierzając do najbliższej rzeki czy jeziora. Mapowanie zagrożeń związanych z ulewnymi deszczami i ryzyka w tym zakresie jest pomocne podczas przekazywania informacji na ten temat obywatelom lub służbom odpowiedzialnym za zarządzanie sytuacją nadzwyczajną. Narzędzie objaśnia poszczególne elementy i działania wchodzące w skład oceny ryzyka wystąpienia podtopienia spowodowanego ulewnymi deszczami.

INFORMOWANIE O RYZYKU

Informowanie o ryzyku oraz wysiłki komunikacyjne stanowią istotny element zarządzania podtopieniami powodowanymi przez ulewne deszcze oraz ograniczania związanych z tym szkód. W przypadku braku informacji na temat ryzyka związanego z ulewnymi deszczami osoby, które odczują ich skutki, nie będą dostatecznie świadome zagrożeń lub mogą wcale nie zdawać sobie z nich sprawy. Narzędzie „INFORMOWANIE O RYZYKU” objaśnia, jakie komunikaty należy udostępniać danym osobom i instytucjom. Dowiesz się tutaj, jakie działania można zastosować w kontekście wysiłków komunikacyjnych. Przykłady dobrych praktyk ukazują szczególne możliwości działania i służą jako źródło inspiracji dla realizacji własnych działań.

DZIAŁANIA REDUKUJĄCE RYZYKO

Narzędzie „DZIAŁANIA REDUKUJĄCE RYZYKO” związane z ulewnymi deszczami pomaga władzom lokalnym i regionalnym w identyfikacji, wyborze i wdrożeniu odpowiednich działań redukujących ryzyko. Niezwykle ważne jest połączenie ze sobą różnych strategii redukujących ryzyko i uwzględnienie w nich wszystkich obszarów działania! Narzędzie umożliwia analizę różnych obszarów działania w obrębie gmin i regionów: dzięki niemu można poznać potencjalne rodzaje ryzyka oraz odpowiednie strategie radzenia sobie z nimi. Części przedstawiające wytyczne dotyczące wskazanych strategii zapewniają wiele dodatkowych informacji. Można również bezpośrednio przeszukać nasz katalog obejmujący 100 działań redukujących ryzyko.

  • W pierwszej kolejności poznaj poszczególne rodzaje ryzyka! Zjawiska ulewnych deszczy mogą wystąpić w dowolnym miejscu i czasie, nawet jeżeli dana lokalizacja jest oddalona od cieków wodnych. Najczęściej nie pozostawiają praktycznie jakiegokolwiek czasu na reakcję.
  • Informuj o ryzyku! Osoby odczuwające skutki ulewnych deszczy muszą mieć dostateczną świadomość związanego z nimi ryzyka oraz wystarczająco je zrozumieć, aby podjąć odpowiednie działania lub wdrożyć działania redukujące ryzyko.
  • Tylko wówczas, można podjąć właściwe środki ostrożności w celu ograniczenia ryzyka! W związku z tym poszczególne strategie dotyczące ograniczenia ryzyka należy ze sobą łączyć, uwzględniając jednocześnie różne obszary działania.
  • W ramach projektu RAINMAN przetestowano różne metody i podejścia do oceny i mapowania ryzyka związanego z ulewnymi deszczami, a także różne strategie na rzecz ograniczenia ryzyka oraz informowania o ryzyku w różnych warunkach krajobrazowych (od nizin po tereny górskie) i na różnego rodzaju obszarach (od terenów miejskich po obszary wiejskie lub grunty rolne). Zobacz omówienie wszystkich NASZYCH HISTORII.