Narzędzie OCENA i MAPOWANIE

Kącik ekspertów

Ta część objaśnia poszczególne elementy i działania mogące wchodzić w skład oceny ryzyka wystąpienia podtopienia spowodowanego ulewnymi deszczami. Wskazano tutaj różne podejścia metodologiczne do realizacji tych działań oraz opisano ich zalety i wady, a także zapotrzebowanie w zakresie danych i zasobów. Dzięki doświadczeniom zgromadzonym w ramach projektu RAINMAN można zdobyć gruntowną wiedzę oraz poznać doświadczenia ze stosowania poszczególnych metod na różnych rozpatrywanych obszarach, jak również uzyskać raporty naukowe sporządzone w ramach projektu RAINMAN i udostępnione w formacie przeznaczonym do pobrania.

Poznaj koncepcję „źródło – ścieżka dostępu – odbiorca – konsekwencje”

Analiza ryzyka związanego z ulewnymi deszczami obejmuje dwa główne etapy, z których każdy obejmuje dwa etapy podrzędne:

ANALIZA ZAGROŻEŃ wskazuje, jakiego rodzaju opadów (pod względem objętości, czasu trwania i intensywności) można oczekiwać oraz w jakim kierunku mogą płynąć wody powierzchniowe i gdzie mogą się gromadzić w trakcie ulewnych deszczy. Te dwa aspekty są rozpatrywane w ramach analizy źródła oraz analizy drogi przepływu.

ANALIZA PODATNOŚCI lokalizuje podmioty i przedmioty, które mogą być zagrożone z powodu napływu wód powodziowych i w związku z tym doznać szkody, a także zapewnia ich ilościowe określenie. Wskazywanymi podmiotami i przedmiotami mogą być ludzie, zwierzęta gospodarskie, budynki, ulice itp. Ich szczegółową charakterystykę rozpatruje się w ramach analizy odbiorców. Analiza skutków szacuje podatność tych odbiorców na negatywne skutki związane z danym zagrożeniem.

Analiza źródła zapewnia odpowiedzi na pytania dotyczące powstawania spływu powierzchniowego w zależności od danego zjawiska opadów oraz procesów zachodzących na powierzchni, takich jak przenikanie wody do gruntu. Z tego względu rozróżniamy dwa rodzaje analizy pośredniej: „analizę opadów” oraz „analizę powstawania spływu powierzchniowego”. Zapewniają one odpowiedzi na następujące pytania: Jakiego rodzaju opadów należy się spodziewać w danym regionie pod względem objętości, czasu trwania i intensywności oraz jak prezentuje się typowe prawdopodobieństwo występowania tych zjawisk w skali roku lub jakie są statystyczne okresy nawrotów (np. spodziewana intensywność opadów deszczu raz na 100 lat)? W jaki sposób i gdzie powstaje spływ powierzchniowy, np. czy jest to zależne od pokrycia lub zagospodarowania terenu oraz właściwości gleby mających wpływ na przenikanie wody deszczowej do gruntu?

Analiza drogi przepływu opisuje procesy koncentracji spływu powierzchniowego oraz jego trasy, tj. dynamikę przepływu wody. Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na takie pytania, jak: Jak kształtują się drogi przepływu wody? Na jakim poziomie woda płynie lub tworzy zastoiska? Jak kształtuje się prędkość przepływu?

Analiza odbiorców określa/mapuje oraz charakteryzuje podmioty i przedmioty mogące ucierpieć lub doznać szkody z powodu napływu wód powodziowych. Zwykle umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytania: Jakie podmioty i przedmioty są narażone? W jakiej liczbie występują na obszarze dotkniętym skutkami powodzi (np. liczba mieszkańców danego obszaru, liczba domów, kilometrów dróg, elementów newralgicznej infrastruktury)?

Analiza skutków opisuje procesy prowadzące do szkód po stronie odbiorców, w tym utonięcie, zalanie elementów zabudowy, erozja ulic brukowanych itp. Następujące pytania obrazują rodzaj rozpatrywanych zagadnień: Czego mogą doświadczyć podmioty i przedmioty narażone na napływ wód powodziowych? Jakich procesów wywołujących szkody należy się spodziewać? Jaki związek istnieje pomiędzy intensywnością skutków powodzi pod względem poziomu wody, czasu trwania powodzi i prędkości przepływu a skalą zniszczeń będących jej skutkiem?

ANALIZA ZAGROŻEŃ

Analiza zagrożeń wskazuje, jakiego rodzaju opadów (pod względem objętości, czasu trwania i intensywności) można oczekiwać oraz w jakim kierunku mogą płynąć wody powierzchniowe i gdzie mogą się gromadzić w trakcie ulewnych deszczy. Te dwie kwestie są przedmiotem poszczególnych elementów analizy źródłaanalizy drogi przepływu, które opisują je za pomocą pytań wskazujących odnośne odpowiedzi lub rezultaty, jakie można uzyskać dzięki podjęciu tych kroków. Poniżej przedstawiono objaśnienia poszczególnych elementów analizy zagrożeń.

ANALIZA ŹRÓDŁA

Analiza źródła zapewnia odpowiedzi na pytania dotyczące powstawania spływu powierzchniowego w zależności od danego zjawiska opadów oraz procesów zachodzących na powierzchni, takich jak przenikanie wody do gruntu.

Punktowy pomiar opadów:

Pomiaru opadów można dokonać bezpośrednio, gromadząc wodę deszczową, a następnie mierząc jej objętość. W przypadku pomiaru ulewnych deszczy konieczne jest zastosowanie urządzeń zapewniających automatyczną rejestrację i wysoką rozdzielczość czasową. Oznacza to, że rejestracji objętości opadów dokonuje się np. co minutę. Takimi stacjami zwykle zarządzają krajowe służby meteorologiczne oraz lokalne organy ds. gospodarki wodnej lub zarządzania ściekami. W celu analizy charakterystyki opadów pod względem ich intensywności i czasu trwania należy posiadać stację pomiarową w pobliżu danej lokalizacji (w odległości kilku kilometrów), która optymalnie powinna zapewnić dane dotyczące czasu pomiarów opadów w czasie na przestrzeni kilku dziesięcioleci.

Analiza danych dotyczących opadów:

Serię długotrwałych punktowych pomiarów opadów w czasie można wykorzystać do analizy statystycznej, aby uzyskać informacje na temat częstości ulewnych deszczy, ich intensywności oraz czasu trwania. W oparciu o te analizy można obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia lub okresy nawrotu w odniesieniu do zdefiniowanych zjawisk, np. przez wskazanie intensywności opadów deszczu trwających 60 minut, których wystąpienie jest spodziewane raz na 100 lat. Dzięki tym informacjom można a) wybrać zjawisko historyczne lub b) zaprojektować teoretyczne zjawisko burzowe i wykorzystać uzyskane serie pomiarów w czasie do wykonania modelu spływu powierzchniowego w ramach analizy drogi przepływu.

Pomiar opadów na dużych obszarach:

Problem punktowych pomiarów opadów polega na często niskim zagęszczeniu przestrzennym stacji oraz braku reprezentacji obszarów odległych pomiędzy stacjami. Najnowszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie radaru opadów. Radar dokonuje pośredniego pomiaru, lecz zapewnia pełne pokrycie powierzchni oraz wysoką rozdzielczość przestrzenną i czasową (1 km, 5 minut) w odniesieniu do mierzonych opadów. Pomiary można skalibrować przy użyciu zapisów z pomiarów punktowych, a następnie użyć do określenia objętości lub intensywności opadów. Serie pomiarów dokonane w czasie ze stworzonych rastrów lub map opadów można uzyskać od krajowych służb meteorologicznych, lecz zwykle ze względu na niedawne wprowadzenie tej technologii dotyczą one jedynie kilku poprzednich lat.

Analiza danych dotyczących opadów na dużych obszarach:

Dane dotyczące opadów pozyskane z pomiarów radarowych przeprowadzonych na dużym obszarze są przechowywane w formie map rastrowych. Każdą komórkę rastra można poddać analizie statystycznej na wzór pomiaru punktowego. Istotną zaletą danych statystycznych dotyczących opadów, uzyskanych dzięki pomiarom radarowym, jest ich wysoka rozdzielczość przestrzenna obejmująca obszary odległe od stacji punktowych. Ponadto umożliwiają one również zbadanie dynamiki czasowo-przestrzennej opadów. W trakcie opadów istnieje możliwość ekstrapolacji toru zjawiska burzowego i wykorzystania tej informacji na potrzeby wczesnego ostrzegania. Przechowywane dane można zastosować do modelowania poprzednich zjawisk i wykorzystać je do sporządzenia modeli spływu powierzchniowego charakteryzujących się wysokim stopniem pewności co do danych wejściowych dotyczących opadów deszczu. Takie dane mogą być szczególnie przydatne do zapewnienia wysokiej jakości modelu oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy przeszłych wydarzeń na potrzeby przyszłych środków prewencyjnych i ochronnych.

Płynąc w głąb gruntu i do wnętrza gleby, woda deszczowa napotyka różne „stacje”, które pełnią funkcję magazynującą lub stanowią elementy opóźniające spływ. Jednym z takich elementów jest roślinność. Im większa pokrywa lub gęstość roślinności oraz powierzchnia liści, tym większy jest efekt magazynowania i opóźnienia przepływu. W kontekście deszczów o wysokiej intensywności efekty te odgrywają jedynie nieznaczną rolę w ograniczeniu opadów. Kolejną „stacją” napotykaną przez krople deszczu jest powierzchnia gleby oraz znajdujący się poniżej korpus ziemny. Istnieje kilka ogólnych reguł dotyczących tempa infiltracji lub objętości wody przenikającej do gruntu w przeliczeniu na jednostkę czasu oraz ilości powstającego spływu powierzchniowego. Im bardziej gruboziarnista jest gleba, im bardziej jest ukorzeniona i porowata, im stabilniejsze jest kruszywo i porowatość gleby, tym większe jest tempo przenikania wody w głąb gruntu. Powierzchnie gruntu i korpusy ziemne drobnoziarniste, spoiste i zasklepione charakteryzują się niskim tempem przenikania wody, a tym samym przyczyniają się do szybszego spływu powierzchniowego. Im większa intensywność opadów, tym niższy efekt infiltracyjny. Istnieje wiele strategii dotyczących obliczeń infiltracji i powstawania spływu powierzchniowego, które obejmują zarówno proste metody empiryczne/teoretyczne (SCS-CN, metoda Greena i Ampta, metoda Smitha i Parlange’a), jak i złożone strategie oparte na modelach fizycznych (równanie Richarda). Strategię Greena i Ampta często stosuje się do narzędzi służących do modelowania spływu powierzchniowego, takich jak openLISEM, FullSWOF itp.

 • W przypadku scenariuszy zakładających wysoką intensywność opadów aspekt infiltracji można pominąć, odwzorowując np. w pełni nasyconą glebę na skutek poprzednich opadów.
 • Przy rozpatrywaniu opadów o niskiej lub średniej intensywności, gdy konieczna jest ocena środków zagospodarowania terenu związanych z glebą oraz roślinnością, procesy infiltracyjne należy uwzględnić w sporządzanym modelu.
 • Nowe lokalizacje stacji pomiaru opadów powinny być reprezentatywne dla obserwowanego obszaru.
 • Pomiary uzyskiwane z sieci stacji często niedostatecznie reprezentują ulewne deszcze występujące na bardzo konkretnym obszarze.
 • Dane statystyczne dotyczące opadów opierają się na charakterystyce poprzednich zdarzeń i nie uwzględniają zmian mogących wystąpić w przyszłości, np. ze względu na zmianę klimatu.
 • Ogólnie rzecz ujmując, na skutek zmiany klimatu opady deszczu będą występować częściej i będą coraz bardziej intensywne.
 • Symulacje wykorzystujące dane dotyczące różnych rodzajów opadów (np. częste, rzadkie i ekstremalne zjawiska) mogą zobrazować poszczególne aspekty podtopień.
 • Zaobserwowane zjawiska można z powodzeniem wykorzystać do zapewnienia wysokiej jakości oraz kalibracji modelu, jak również w celach komunikacyjnych (np. w celu zobrazowania efektów danego środka w odniesieniu do zjawiska, którego doświadczono na danym obszarze i które jest bardziej realne niż teoretyczna symulacja burzy).
 • Dodatkowo korzystaj z danych radarowych w zakresie opadu atmosferycznego, aby uzyskać informację o zdarzeniach zachodzących miedzy stacjami.

ANALIZA DROGI PRZEPŁYWU

Analiza drogi przepływu opisuje procesy koncentracji spływu powierzchniowego oraz jego trasy, tj. dynamikę przepływu wody. Umożliwia uzyskanie odpowiedzi na takie pytania, jak: Jak kształtują się drogi przepływu wody? Na jakim poziomie woda płynie lub tworzy zastoiska? Jak kształtuje się prędkość przepływu?

Gdy woda opadowa dociera do powierzchni terenu, jest przekształcana w wodę powierzchniową w zależności od tempa powstawania spływu oraz oddziaływania materiału powierzchniowego. Woda powierzchniowa płynie zgodnie z nachyleniem terenu i gromadzi się na obszarach, na których spotykają się cieki wodne z różnych regionów. Obszar należący do miejsca, z którego spływa woda, nazywamy zlewnią. Im większy obszar zlewni w danej lokalizacji, tym większa jest potencjalna ilość wody, która może dotrzeć do tej lokalizacji, a znaczna ilość wody zazwyczaj przekłada się na jej głębokość. Nachylenie lub strome zbocza terenu mają istotny wpływ na prędkość przepływu, podobnie jak nieregularny charakter terenu (gładka i „szybka” droga betonowa w porównaniu z chropowatymi i „powolnymi” gęstymi krzewami). Droga skoncentrowanego spływu może obejmować istniejące rzeki i strumienie, a także nieznane lub niemal niewidoczne wzdłużne obniżenia terenu, na których dotychczas nie zaobserwowano dróg przepływu wody. Zwłaszcza na nizinach lokalne obniżenia terenu mogą gromadzić wodę, tworząc tymczasowe sadzawki, a proces ten określa się mianem zastoisk.

Strategie stosowane w ramach analizy drogi przepływu mogą obejmować metody dotyczące dróg przepływu lub akumulacji spływu, a także wspomagane komputerowo modelowanie przepływu wody w oparciu o zasady fizyki (metody symulacji hydrodynamicznej). Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat możliwości i ograniczeń związanych z każdą z tych strategii.

 

 Wspomagane komputerowo modelowanie przepływu wody. Picture: Axel Sauer, IöR, and GeoSN, dl-de/by-2-0

 Lokalne obniżenie terenu zostało wypełnione wodą (powstało zastoisko). Picture: Municipality of Leutersdorf (district of Spitzkunnersdorf)

 • Jakość rezultatów uzyskanych dzięki analizie drogi przepływu opartej na modelowaniu komputerowym (potencjał przepływu uzależniony od topografii oraz „realistyczna” symulacja przepływu wody na skutek opadów deszczu) jest istotnie uzależniona od jakości wykorzystanego numerycznego modelu pokrycia terenu.
 • Rozdzielczość przestrzenna numerycznego modelu pokrycia terenu powinna wynosić od 1 do 2 metrów.
 • Numeryczne modele pokrycia terenu udostępnione przez krajowe organy geodezyjne należy skorygować i uzupełnić o dodatkowe informacje na temat rowów, przepustów, murów i innych konstrukcji mających wpływ na przebieg spływu powierzchniowego.
 • Korekty numerycznego modelu pokrycia terenu należy dokonać w oparciu o pomiary polowe.
 • Korekty numerycznego modelu pokrycia terenu należy dokładnie dokumentować. Powinny one również być możliwe do odtworzenia np. za pomocą tabeli wskazującej poszczególne lokalizacje, rodzaj wprowadzonej korekty oraz zrzuty ekranu przedstawiające sytuację sprzed korekty oraz po jej wprowadzeniu lub też podzbiorów danych.
 • Aby korekty nie były tak bardzo praco- i czasochłonne, można wykonać symulację kontrolną przy użyciu modelu spływu powierzchniowego w celu szybkiej identyfikacji elementów w sposób oczywisty niezgodny ze stanem faktycznym, jak np. tworzenie zastoisk ze względu na retencję wody przed murem lub nasypem, który w rzeczywistości został wyposażony w przepust lub przejście podziemne.
 • Dokumentacja dotycząca zaobserwowanych dróg przepływu oraz poziomów wody na mapach jest bardzo cenna dla sprawdzenia, czy model może posłużyć do symulacji obserwowanego zdarzenia powodziowego. ​
 • Zarówno w przypadku częstych, jak i rzadkich zjawisk uwzględnienie systemu kanalizacji może być pomocne do weryfikacji takich efektów, jak odprowadzanie wody z terenów wznoszących się lub podtapianie terenów pochyłych.
 • W przypadku bardzo intensywnych opadów systemy kanalizacji i małe przepusty mogą zostać zablokowane lub przeciążone, a przez to pominięte w symulacjach.

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ METODY

Istnieją trzy ogólne rodzaje stosowanych metod:

Metody wykorzystujące wiedzę empiryczną w oparciu o obserwacje minionych zjawisk

Metody wykorzystujące dane dotyczące dróg przepływu/akumulacji spływu w oparciu o analizę powierzchni terenu (oraz przy zastosowaniu metod statystycznych)

Metody wykorzystujące symulacje hydrodynamiczne w oparciu o fizyczny opis przepływu wody

Wzrasta złożoność metody

Wybór odpowiedniej metody do sporządzenia oceny zagrożeń oraz ich mapowania wymaga wiedzy specjalistycznej. Należy uwzględnić w szczególności dane wejściowe i wyjściowe oraz dostępne zasoby i dalsze możliwe wykorzystanie mapowania. Metoda powinna odpowiadać skali przestrzennej, a zatem rozmiarom rozpatrywanego obszaru, którego dotyczyć ma ocena zagrożeń i ryzyka. Ponadto odpowiednią metodę należy wybrać stosownie do zamierzonego celu oceny.

W poniższej tabeli przedstawiono omówienie cech poszczególnych rodzajów metod:

Metody wykorzystujące wiedzę empiryczną Metody wykorzystujące dane dotyczące dróg przepływu/akumulacji spływu Metody wykorzystujące symulacje hydrodynamiczne
DANE i WYNIKI Opady

Czy ta metoda wyraźnie dotyczy opadów? Jakie źródła danych dotyczących opadów stosuje się w jej ramach?

TAK,

dane radarowe, dane pozyskane ze stacji (od służb meteorologicznych lub hydrologicznych, władz gminnych, podmiotów prywatnych)

TAK,

stała wartość dla danej komórki lub obszaru

TAK,

dane radarowe, dane pozyskane ze stacji, burze teoretyczne („projektowe”)

Powstawanie spływu powierzchniowego

Czy metoda obejmuje przebieg spływu powierzchniowego, a jeśli tak, to w jaki sposób?

TAK,

źródło danych: obserwacje w trakcie występowania zjawiska (np. zastoiska, spływ)

NIE TAK,

100% spływu, wstępne straty, stałe straty, modele infiltracji

Poziomy wody / obszary zalewane

Czy ta metoda dostarcza informacje na temat możliwych tras przepływu wody, możliwych zastoisk oraz głębokości wody?

TAK,

obserwacje w trakcie zdarzenia, ślady po wodzie po wystąpieniu zdarzenia („w terenie” lub w drodze analizy zdjęć lotniczych/satelitarnych)

POŚREDNIO,

dzięki interpretacji wartości akumulacyjnych (im wyższe, tym więcej wody)

TAK,

np. przy zastosowaniu rozdzielczości co 1 min lub wartości zagregowanych (maksymalne poziomy wody, maksymalny obszar zalania)

Prędkość / kierunek przepływu

Czy ta metoda dostarcza informacje na temat prędkości przepływu wody oraz kierunku przepływu?

TAK,

obserwacje w trakcie zdarzenia, ślady po wodzie po wystąpieniu zdarzenia (np. kierunek nachylenia trawy, nagromadzenie gruzu, osad, powstałe szkody)

POŚREDNIO,

dzięki interpretacji wartości akumulacyjnych (wyższe wartości oznaczają więcej wody, w połączeniu ze stromą topografią/nachyleniem terenu, wyższe prędkości przepływu)

TAK,

np. przy zastosowaniu rozdzielczości co 1 min lub wartości zagregowanych (maksymalne prędkości przepływu)

NAKŁADY / ZASOBY Wysiłek

Jakiego wysiłku wymaga analiza pod względem czasu (i kosztów)?

NISKI po WYSOKI

w zależności od zasięgu/obszaru oraz intensywności lub szczegółowości dokumentacji

NISKI,

w przypadku istnienia numerycznego modelu pokrycia terenu

ZMIENNY,

w zależności od danych wejściowych (opady, infiltracja, zmodyfikowany model powierzchni, zmienne, np. niedrożność przepustów)

Wiedza

Jak wysokie są wymagania wstępne dotyczące umiejętności zawodowych oraz wiedzy osoby stosującej tę metodę?

NISKIE,

szczególna wiedza (wytyczne lub przykłady w zintegrowanym narzędziu) nie jest wymagana

ŚREDNIE,

wymagana jest podstawowa wiedza na temat systemów informacji przestrzennej (GIS)

WYSOKIE,

wymagane jest doświadczenie w zakresie modelowania hydrodynamicznego oraz znajomość systemów GIS

Koszty

Jak kształtują się koszty i jakie czynniki mają zasadniczy wpływ na ostateczną wysokość kosztów analizy?

TO ZALEŻY,

należy uwzględnić koszty prac polowych, analizy i wizualizacji (czas pracy)

TO ZALEŻY,

należy uwzględnić koszty uzyskania danych, (dostępność bezpłatnego oprogramowania), czas poświęcony na wstępną obróbkę danych, dokonanie obliczeń oraz przygotowanie wizualizacji

TO ZALEŻY,

należy uwzględnić koszty uzyskania danych, oprogramowania, czas poświęcony na wstępną obróbkę danych, dokonanie obliczeń oraz przygotowanie wizualizacji

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA Jakie możliwości zastosowania i przyszłego wykorzystania oferuje każda z tych metod? Zarządzanie zdarzeniami, podnoszenie świadomości, dokumentowanie szkód Szybka identyfikacja wstępna Pomiary, opracowywanie możliwych scenariuszy oraz „rzeczywistej” dynamiki, wizualizacja dynamiczna

Kieruj się doświadczeniami zdobytymi w ramach projektu RAINMAN...

W ramach projektu RAINMAN wypróbowano wiele różnych metod na obszarach różnych rozmiarów oraz w różnych warunkach przestrzennych. Poznaj efekty tych prac oraz zdobyte doświadczenia – wybierz przykłady, w których wykorzystano określoną metodę, odpowiednie dla określonej skali przestrzennej lub zamierzonych celów.

Metody stosowane na obszarach o powierzchni poniżej 20 km²:

Metody oceny na szerszą skalę (wiele gmin, okręgów administracyjnych, regionów, a nawet całych państw):

Metody oceny depresji, które mogą zostać wypełnione wodą, oraz miejsc, w których może występować intensywny spływ powierzchniowy ze względu na ich położenie geograficzne:

Metody oceny prędkości i kierunku przepływu występującego w danej lokalizacji na podstawie określonego zjawiska opadów:

ANALIZA PODATNOŚCI

Podatność to złożona, dynamiczna cecha odbiorcy, określająca możliwość doznania przez niego negatywnych skutków danego zagrożenia. Odbiorcami są wszystkie podmioty i przedmioty, które mogą być narażone na wodę powodziową i doznać szkody, np. ludzie, zwierzęta gospodarskie, budynki, ulice itp. Analiza podatności lokalizuje tych odbiorców oraz umożliwia ich ilościowe określenie w ramach analizy odbiorców, jak również szczegółowo charakteryzuje tych odbiorców oraz ich sposoby reagowania na szkody.

ANALIZA ODBIORCÓW

Analiza odbiorców określa/mapuje oraz charakteryzuje podmioty i przedmioty mogące ucierpieć lub doznać szkody z powodu napływu wód powodziowych.

Zwykle umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytania: Jakie podmioty i przedmioty są narażone? W jakiej liczbie występują na obszarze dotkniętym skutkami powodzi (liczba mieszkańców danego obszaru, liczba domów, kilometrów dróg, elementów newralgicznej infrastruktury)?

W unijnej dyrektywie powodziowej (m.in. w art. 6 ust. 5) wymieniono podatne osoby, rodzaje działalności gospodarczej (budynki i obiekty komercyjne/przemysłowe) oraz otoczenie ujęte jako „instalacje, o których mowa w załączniku i do dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanej prewencji zanieczyszczeniom i ich kontroli (1), które mogłyby spowodować przypadkowe zanieczyszczenie w przypadku podtopienia oraz potencjalnie dotknięte powodzią obszary chronione określone w załączniku IV pkt 1 ppkt (i), (iii) i (v) do dyrektywy 2000/60/WE” (art. 6 ust. 5 lit. c) dyrektywy powodziowej.

ANALIZA SKUTKÓW

Analiza skutków opisuje procesy prowadzące do szkód po stronie odbiorców, w tym utonięcie, zalanie elementów zabudowy, erozja ulic brukowanych itp.

Następujące pytania obrazują rodzaj rozpatrywanych zagadnień: Czego mogą doświadczyć podmioty i przedmioty narażone na napływ wód powodziowych? Jakich procesów wywołujących szkody należy się spodziewać? Jaki związek istnieje pomiędzy intensywnością skutków powodzi pod względem poziomu wody, czasu trwania powodzi i prędkości przepływu a skalą zniszczeń będących jej skutkiem?

Do możliwych skutków podtopień wywołanych ulewnymi deszczami należą m.in. możliwość utonięcia ludzi, uszkodzenie budynków i infrastruktury oraz koszty związane z usunięciem osadu z budynków i dróg. W ujęciu ogólnym, możliwe skutki można podsumować jako negatywne konsekwencje zagrożeń stwarzanych przez ulewne deszcze dla określonych odbiorców.

GENEROWANIE MAPY

Wizualizacja i generowanie map ma istotne znaczenie dla celów komunikacyjnych oraz wykorzystywania wyników analizy zagrożeń oraz analizy podatności. W kolejnych akapitach przedstawiono przykłady technik, jakie można zastosować do sporządzenia mapy, a także związane z nimi zalety oraz wady.

Picture: Axel Sauer, IöR, and GeoSN, dl-de/by-2-0

 • Mapy w postaci papierowej mają charakter statyczny, co oznacza, że po wprowadzeniu zmian, np. w zakresie klas legendy, nowych modeli lub zaktualizowanych planów kontekstowych, konieczne jest ponowne naszkicowanie i wydrukowanie mapy.
 • Papierowe mapy posiadają ustalony zasięg, skalę oraz zawartość.
 • Papierowe mapy są niezależne od elektronicznych wyświetlaczy (czy też łączności z internetem).
 • Na papierowych mapach można z łatwością umieszczać zapiski lub uwagi, lecz trudno je usunąć lub zachować.
 • Papierowe mapy trudno jest dostarczyć wielu osobom i wiąże się to z wysokimi kosztami.

Picture: Axel Sauer, IöR, and GeoSN, dl-de/by-2-0

 • Elektroniczne mapy obrazowe mają charakter statyczny, co oznacza, że po wprowadzeniu zmian, np. w zakresie klas legendy, nowych modeli lub zaktualizowanych planów kontekstowych, konieczne jest ponowne naszkicowanie i wyeksportowanie pliku mapy.
 • Elektroniczne mapy obrazowe posiadają ustalony zasięg, skalę oraz zawartość, lecz zapewniają wysoką rozdzielczość na potrzeby poruszania się po poszczególnych elementach mapy lub przybliżania i oddalania ich.
 • Elektroniczne mapy obrazowe wymagają użycia elektronicznego wyświetlacza (a w przypadku braku możliwości lokalnego zapisu pliku – również łączności z internetem).
 • Elektroniczne mapy obrazowe wymagają użycia (lekkiego/prostego) oprogramowania.
 • Jeżeli plik jest zapisany w formacie PDF, z łatwością można na nim umieszczać zapiski lub uwagi. Dostępne tutaj funkcje w zakresie komentarzy można również wykorzystać do sporządzania rysunków. Następnie komentarze można wyeksportować do pliku tekstowego w celu dalszego wykorzystania, np. do importu w ramach bazy danych.
 • Elektroniczne mapy obrazowe można z łatwością udostępnić wielu osobom, np. umożliwiając ich pobranie lub przesyłając je w formie załącznika do wiadomości e-mail.
 • Korzystanie z elektronicznych map obrazowych nie wymaga istotnej znajomości funkcji oprogramowania.

Picture: Axel Sauer, IöR, and GeoSN, dl-de/by-2-0

 • Mapy interaktywne w trybie offline mają charakter dynamiczny i umożliwiają swobodną zmianę widocznych warstw, zasięgu, skali, klasyfikacji legend oraz wykorzystywanych źródeł danych mapy (pliki zawierające dane wektorowe lub rastrowe). Dane muszą być udostępnione użytkownikowi.
 • Elektroniczne mapy interaktywne w trybie offline wymagają użycia elektronicznego wyświetlacza (a w przypadku braku możliwości lokalnego zapisu pliku – również łączności z internetem, np. w przypadku treści udostępnionych za pomocą usługi internetowej OGC, takiej jak WMS, WFS czy WCS).
 • Elektroniczne mapy interaktywne w trybie offline wymagają użycia (złożonego/skomplikowanego) oprogramowania do ich wyświetlenia.
 • Na mapach interaktywnych w trybie offline z łatwością można umieszczać zapiski lub uwagi, tworząc nową warstwę przestrzenną, wyznaczając punkty przy użyciu myszy i umieszczając żądany tekst w formie przechowującej wartości atrybutu geometrii danego punktu. Wymaga to określonego szkolenia lub wiedzy.
 • Elektroniczne mapy interaktywne w trybie offline wymagają istotnej znajomości funkcji oprogramowania.

Picture: Axel Sauer, IöR, and GeoSN, dl-de/by-2-0

 • Elektroniczne mapy interaktywne w trybie online mają charakter dynamiczny i umożliwiają zmianę widocznych warstw, zasięgu oraz skali (w zakresie umożliwionym lub zdefiniowanym przez autora usługi).
 • Elektroniczne mapy interaktywne w trybie online wymagają użycia elektronicznego wyświetlacza oraz łączności z internetem.
 • Elektroniczne mapy interaktywne w trybie online wymagają użycia (lekkiego/prostego) oprogramowania do ich wyświetlenia, lecz korzystanie z nich jest związane z użyciem bardziej złożonego i skomplikowanego oprogramowania po stronie serwera lub dostawcy.
 • Umieszczanie zapisków lub uwag na mapach interaktywnych w trybie online jest utrudnione i wymaga specjalnych czynności w ramach serwera, aby możliwa była taka funkcja.
 • Wybierz rodzaj mapy (papierowa, elektroniczna, online) najlepiej odpowiadającej Twoim potrzebom jako użytkownika. W częściach przedstawionych powyżej można znaleźć zarówno zalety, jak i wady każdego z nich.
 • W mapach należy uwzględnić różne klasyfikacje poziomu wody lub prędkości przepływu w zależności od określonej grupy użytkowników.
 • Podejście „jedna mapa dla wszystkich” można porównać do strategii zakładającej jedno rozwiązanie dla wszystkich możliwych przypadków. W niektórych sytuacjach sprawdzi się, w innych niekoniecznie.
 • Użyj jednoznacznej nazwy do określenia zawartości mapy.
 • Użyj numeracji wersji, aby uniknąć sporów dotyczących rozbieżności wynikających ze zmian bazy danych modelu zachodzących z biegiem czasu, w tym aktualizacji lub poprawek dotyczących danych terenowych.
 • Udostępnij dokument towarzyszący, objaśniający sposób przygotowania zawartości mapy, np. wskazując wykorzystany model oraz dane wejściowe oraz opis możliwych interpretacji oraz istniejących ograniczeń (w zakresie dostępnej wiedzy).
 • W przypadku map zawierających wyniki modelowania hydrodynamicznego wyraźnie opisz uwarunkowania opadów wejściowych w odniesieniu do ich intensywności, czasu trwania i okresów nawrotu, a także wskaż, czy uwzględnione dane dotyczą zjawiska teoretycznego, czy zaobserwowanego w praktyce.
 • Prezentując poziom wody dobierz kolory spośród odcieni niebieskiego.
 • Używaj transparentnych warstw, aby uniknąć „przykrycia” mapy kontekstowej warstwą zawierającą oznaczenie poziomu wody, ponieważ mogłoby to utrudnić posługiwanie się mapą.
 • Unikaj błędów budzących wątpliwości co do jakości zawartości przedstawionej na mapie, jak np. oznaczeń poziomu wody w ramach konturów budynków. Pojawiające się pytania, takie jak „Dlaczego na dachach budynków jest woda?”, wzbudzają nieufność wobec sporządzonych map.

Postępowanie z niewiadomymi

Istnieje wiele możliwych przyczyn istnienia niewiadomych podczas mapowania zagrożeń powodziowych. Posiadamy jedynie ograniczoną wiedzę na temat charakterystyki opadów (wzorce czasowe i przestrzenne), zwłaszcza w świetle postępującej zmiany klimatu. Parametry mające wpływ na przepływ wody, takie jak nieregularny charakter powierzchni, są wysoce zmienne w czasie i przestrzeni (np. zmienność pokrywy upraw/roślinności na polach). Często nie dysponujemy najwyższą rozdzielczością przestrzenną danych numerycznego modelu pokrycia terenu lub musimy użyć mniej precyzyjnej rozdzielczości, aby opracowanie symulacji zajęło kilka godzin lub dni zamiast wielu tygodni. Poniżej przedstawiamy przykłady skutków takich niewiadomych w odniesieniu do wyników przeprowadzonych symulacji.

Na poniższej mapie przedstawiono symulację powodzi wykonaną za pomocą hydrodynamicznego modelu przepływu 2D HiPIMS dla zbioru danych dotyczącego badanego regionu Spitzkunnersdorf (Saksonia, Niemcy) oraz lokalizacje punktów próbkowania, w których dokonano mapowania serii pomiarów poziomu wody w czasie. Można tutaj porównać pięć zestawów danych dotyczących opadów: trzech burz teoretycznych opracowanych za pomocą metody Euler II z założeniem prawdopodobieństwa nawrotu wynoszącego 1 na 10 lat (HN10), 1 na 30 lat (HN30) oraz 1 na 100 lat (HN100), a także tzw. opadów blokowych (Block54) oraz pomiarów radarowych zaobserwowanych opadów deszczu (opady radarowe). Opady Euler i blokowe nie są zróżnicowane pod względem przestrzennym i odpowiada im jednakowe pole opadowe na obszarze zlewni. Opady Euler są zróżnicowane w czasie w przeciwieństwie do opadów blokowych o stałej intensywności. Opady radarowe wykazują charakter dynamiczny pod względem przestrzeni i czasu faktycznych opadów.

Picture: Axel Sauer, IöR, and GeoSN, dl-de/by-2-0

 

Ze względu na charakter teoretyczny krzywe poziomów wody opadów Euler wykazują znaczne podobieństwo pod względem ukształtowania. W górnych częściach zlewni reakcja w postaci spływu powierzchniowego była szybka, a szczytowe poziomy wody osiągano po upływie 20 minut, podczas gdy w dolnych częściach zlewni miało to miejsce po upływie 30–40 minut. Część wznosząca hydrogramu jest niemal identyczna dla wszystkich rodzajów opadów deszczu, wykazując czasową zmianę zaobserwowanych opadów deszczu z uwagi na odmienny czas rozpoczęcia i dłuższą fazę opadów o bardzo niewielkiej intensywności. W tej zlewni szczytowe poziomy wody nie różnią się zbytnio pomiędzy poszczególnymi wykresami prawdopodobieństwa w odniesieniu do opadów Euler. Z kolei wyniki uzyskane dla opadów blokowych wskazują istotnie niższy poziom wody utrzymujący się na stałym poziomie w czasie trwania opadów po osiągnięciu wartości szczytowej. W dolnym biegu głębokiego i wąskiego koryta uzyskano całkiem zbliżone wyniki w zakresie poziomu wody.

Wnioski

 • Dane wejściowe dotyczące opadów deszczu mają istotny wpływ na dynamikę przepływu oraz poziom wody.
 • Należy podkreślić, że naturalne zjawiska opadów deszczu są wysoce dynamiczne i zróżnicowane pod względem czasu trwania, rozkładu intensywności w czasie oraz kierunków przepływu przestrzennego.
 • Aby przygotować się na wystąpienie prawdopodobnych opadów, należy sporządzić symulacje wielu zróżnicowanych zjawisk opadowych pod względem czasu i przestrzeni oraz przedstawić kilka map alternatywnych.

Na poniższych wykresach przedstawiono skutki pod względem poziomu wody w czasie w przypadku różnych wartości szorstkości, w odniesieniu do wybranych punktów przy uwzględnieniu teoretycznych opadów Euler II z założeniem prawdopodobieństwa występowania 1 raz na 100 lat. Wartość szorstkości powierzchni przy zastosowaniu równania Gaucklera-Manninga-Stricklera dla całego obszaru waha się w granicach od 0,01 do 0,1 na 0,01 kroków. Wartość najniższa oznacza bardzo gładką powierzchnię, taką jak drobnoziarnista powierzchnia betonowa, a wartość najwyższa oznacza bardzo nieregularną powierzchnię, taką jak koryto rzeczne z dużymi głazami lub gęstymi krzewami. Wartość GMS ma wpływ na prędkość przepływu oraz na poziom wody i ich rozkład w czasie i przestrzeni.

Picture: Axel Sauer, IöR, and GeoSN, dl-de/by-2-0

 

W tym scenariuszu opadów, zakładając charakterystykę zlewni, skutki w zakresie różnych wartości szorstkości powierzchni GMS dla dynamiki poziomów wody w wybranych punktach są stosunkowo niewielkie. Niższe wartości szorstkości są związane z niższymi poziomami wody i nieco bardziej stromym wzniesieniem oraz wcześniejszym momentem szczytowym ze względu na wyższe prędkości przepływu. Należy pamiętać, że prędkości przepływu stanowią istotny wskaźnik wpływu, który może być znacznie bardziej zróżnicowany niż wartość poziomu wody.

Wnioski

 • Pracochłonność opracowania parametrów szorstkości powierzchni można ograniczyć, skupiając się głównie na wartościach poziomu wody. Tym niemniej symulacje dla wariantu wyższej i niższej wartości GMS dostarczają dodatkowych informacji.
 • Im niżej dany punkt znajduje się w zlewni, lub innymi słowy: im wyższy obszar danej zlewni, tym wyraźniejsze są skutki w zakresie różnych wartości GMS, w szczególności pod względem czasu osiągnięcia wartości szczytowej.
 • Uproszczenie (zapewniające oszczędność czasu) można uzyskać dzięki wykorzystaniu globalnych wartości GMS, niezróżnicowanych pod względem przestrzennym. Wartości szorstkości powierzchni zróżnicowane pod względem przestrzennym w oparciu o rodzaje powierzchni lub formy zagospodarowania terenu są bliższe rzeczywistości, lecz mogą wymagać dodatkowej pracy.
 • Jasno informuj o przyjętych założeniach oraz ich możliwych skutkach.
 • Stosuj alternatywne scenariusze (zjawiska opadowe, drożne/niedrożne przepusty, zmiany w zakresie morfologii terenu) w celu przedstawienia możliwego zakresu uzyskanych wyników.
 • Przedstawiaj uzyskane wyniki w skali i klasyfikacji odpowiadającej stopniowi dokładności sporządzonego modelu lub istniejącym niewiadomym.

DO POBRANIA

Metodyki i raporty opracowane w ramach projektu RAINMAN są dostępne na stronie DO POBRANIA.