Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Průlehy

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Průlehy jsou mělké a široké příkopy na orné půdě s mírnými svahy a malým podélným sklonem. Umožňují zachycení, infiltraci, případně odvedení povrchového odtoku. Měly by být správně dimenzovány, aby splňovaly funkční požadavky a vyžadují údržbu.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Průleh
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): Abflussmulden
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.