Koncepti i planovi po slivnim područjima; suradnja među općinama

By

Promjene u korištenju i pokrovu zemljišta kao i intenziviranje ili ekstenziviranje korištenja zemljišta mijenjaju hidrološki sustav i imaju potencijalno velike utjecaje na plavljenje na niže smještenim područjima. Pri planiranju u obzir treba uzeti uzvodnu i nizvodnu povezanost, interakcije i učinke djelovanja, naročito kad se javljaju problemi na naseljenim područjima. Za planske pristupe koji obuhvaćaju čitava…

Procesi okrupnjavanja zemljišta

By

Okrupnjavanje zemljišta je planski proces kojim se pojašnjava vlasništvo nad zemljištem, smanjuje rascjepkanost vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem i unapređuje ruralna infrastruktura i životni uvjeti. Na taj se način mogu ponovno uvesti tehničke mjere u kolektivna polja i pozitivno djelovati na rascjepkanost krajolika radi unapređivanja zadržavanja vode i izbjegavanje nekontroliranog opasnog površinskog otjecanja. Procesi okrupnjavanja zemljišta…

Ugovori o zakupu zemljišta koji uključuju njegovu zaštitu

By

Ugovori o zakupu su pravno obvezujući sporazumi između zakupodavca i zakupca zemljišta. Sadrže odredbe i uvjete pod kojima je zemljište dano u zakup. Povremena potreba za obnovom takvih sporazuma u slučaju novog zakupca ili isteka roka zakupa daje vlasniku mogućnost da uključi mjere sprječavanja pluvijalnih poplava ubacivanjem ograničenja (npr. za zaštitno gospodarenje tlom ili za…

LEADER procesi

By

LEADER je proces cjelovitog razvoja na ruralnim područjima financiran sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, osmišljen kako bi se uključilo, osposobilo, resursima opskrbilo i osnažilo lokalne (ruralne) zajednice. Pristup LEADER se sastoji od npr. “prema načelu odozdo prema gore” razrade i provedbe strategija lokalnog razvoja, integriranih i višesektorskih aktivnosti, povezivanja (umrežavanja) i suradnje. Smanjivanje rizika…

Građevine za zadržavanje nanosa i debrisa (bazeni za “hvatanje” nanosa, drvene grablje, rešetke za otpad)

By

“Hvatači” pijeska i vučenog nanosa su tehnički objekti koji se postavljaju unutar vodotoka ili zaobilaze vodotoke. U slučaju poplave, oni usporavaju brzinu vode i dovode do kontroliranog taloženja pronošenog materijala. Kako bi se spriječilo da debris i drveni ostaci blokiraju vodotoke u šumama i na poljoprivrednom zemljištu, u vodotoke se mogu postaviti i drvene ili…

Lokalne subvencije i dobrovoljni sporazumi o djelovanju koji premašuju obvezne upravljačke standarde

By

Postoji velik skup zahtjeva i standarda EU-a koje upravitelji zemljištem moraju ispuniti kako bi dobili financijsku potporu (“višestruka sukladnost”). Međutim, lokalna procjena rizika može zahtijevati prekoračivanje obveznih standarda. Tu mogu pomoći dobrovoljni sporazumi između poljoprivrednika, vlasnika zemljišta i općine te lokalne subvencije. Subvencije i sporazumi bi trebali obuhvatiti vjerojatne promjene u obrascima oborina i plavljenja…