Procjena i uklanjanje šteta od poplava na građevinama i infrastrukturi

By

Mjera uključuje procjenu šteta na građevinama i infrastrukturi (npr. prometne rute, opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda) u odnosu na njihovu uporabivost i potrebu za sanacijom nakon samog događaja. Mjera je važna i za namirivanje potraživanja posredstvom osiguravajućih društava. U slučaju da je dostupna potpora iz javnih fondova za pomoć u katastrofama, treba (unaprijed) definirati…

Propusni pločnici/površine

By

Propusni pločnici su projektirani kako bi se oborinska voda mogla procijediti kroz površinu, bilo u podložne slojeve (tla i vodonosnike) ili da je se spremi u ispod površine i kontrolirano ispusti u površinske vode. Nepropusne površine je moguće zamijeniti različitim materijalima, kao što je šljunčana prostirka, travnati opločnici, betonski opločnici s drenažom ili porozni beton.…

Koncepti i planovi po slivnim područjima; suradnja među općinama

By

Promjene u korištenju i pokrovu zemljišta kao i intenziviranje ili ekstenziviranje korištenja zemljišta mijenjaju hidrološki sustav i imaju potencijalno velike utjecaje na plavljenje na niže smještenim područjima. Pri planiranju u obzir treba uzeti uzvodnu i nizvodnu povezanost, interakcije i učinke djelovanja, naročito kad se javljaju problemi na naseljenim područjima. Za planske pristupe koji obuhvaćaju čitava…

Procesi okrupnjavanja zemljišta

By

Okrupnjavanje zemljišta je planski proces kojim se pojašnjava vlasništvo nad zemljištem, smanjuje rascjepkanost vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem i unapređuje ruralna infrastruktura i životni uvjeti. Na taj se način mogu ponovno uvesti tehničke mjere u kolektivna polja i pozitivno djelovati na rascjepkanost krajolika radi unapređivanja zadržavanja vode i izbjegavanje nekontroliranog opasnog površinskog otjecanja. Procesi okrupnjavanja zemljišta…

Ugovori o zakupu zemljišta koji uključuju njegovu zaštitu

By

Ugovori o zakupu su pravno obvezujući sporazumi između zakupodavca i zakupca zemljišta. Sadrže odredbe i uvjete pod kojima je zemljište dano u zakup. Povremena potreba za obnovom takvih sporazuma u slučaju novog zakupca ili isteka roka zakupa daje vlasniku mogućnost da uključi mjere sprječavanja pluvijalnih poplava ubacivanjem ograničenja (npr. za zaštitno gospodarenje tlom ili za…

LEADER procesi

By

LEADER je proces cjelovitog razvoja na ruralnim područjima financiran sredstvima Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a, osmišljen kako bi se uključilo, osposobilo, resursima opskrbilo i osnažilo lokalne (ruralne) zajednice. Pristup LEADER se sastoji od npr. “prema načelu odozdo prema gore” razrade i provedbe strategija lokalnog razvoja, integriranih i višesektorskih aktivnosti, povezivanja (umrežavanja) i suradnje. Smanjivanje rizika…