Procjena i uklanjanje šteta od poplava na građevinama i infrastrukturi

By

Mjera uključuje procjenu šteta na građevinama i infrastrukturi (npr. prometne rute, opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda) u odnosu na njihovu uporabivost i potrebu za sanacijom nakon samog događaja. Mjera je važna i za namirivanje potraživanja posredstvom osiguravajućih društava. U slučaju da je dostupna potpora iz javnih fondova za pomoć u katastrofama, treba (unaprijed) definirati…

Uspostava i razmatranje lokalnog i regionalnog planiranja korištenja zemljišta

By

Planiranje korištenja zemljišta je učinkovit instrument za smanjivanje budućeg rizika od obilnih oborina. Rizik od obilnih oborina se može znatno smanjiti ako se u obje faze planiranja – formuliranje i provedba planova – razmotre promjene, prenamjene i ograničenja u korištenju zemljišta ili izgradnja građevina prilagođenih za obilne oborine ili izgradnja na područjima izloženima poplavama. Snaga…

Identificiranje, izrada karata i određivanje područja pod rizikom

By

Odgovarajuća procjena opasnosti i rizika (s informativnim kartama kao glavnim rezultatima) je temelj za pokretanje procesa cjelovitog upravljanja rizicima na svim razinama djelovanja. Procjena je izazovan zadatak od više koraka koji – osim jasnih ciljeva – zahtijeva ulazne podatke (npr. o pojavama i štetama u prošlosti, metodološkim vještinama i odlukama) kao i resurse. Na temelju…

Pregrade (regulacijske brane)

By

Regulacijske brane funkcioniraju kao pregrade na brzim potocima i erozijskim jarcima ili obično sušnim putovima koncentriranog površinskog otjecanja. Može ih se izvesti u obliku praga ili stepenice. Ova mjera smanjuje uzdužne nagibe, služi akumuliranju površinskih voda i kontrolira brzinu koncentriranog površinskog otjecanja tijekom pojava obilnih oborina. Treba je provesti u slučaju neučinkovitosti manje intenzivnih mjera…

Dokumentiranje pojava i šteta; analiza pojava

By

Sve pojave pluvijalnih poplava sa štetom treba dokumentirati i analizirati po pitanju uzroka i utjecaja. Mjera uključuje procjenu zgrada i infrastrukture po pitanju njihove iskoristivosti (npr. prometne rute, opskrba vodom, odvodnja otpadnih voda). Prikupljeni podaci su temelj za zahtjeve za nadoknadu štete od osiguranja ili javnih fondova za pomoć u katastrofama (ako su dostupni). Štoviše,…

Mali nasipi i jame (izvođenje nasipa na brazdama)

By

Izvođenje nasipa na brazdama je formiranje malih zemljanih nasipa preko brazda, npr. za uzgoj krumpira. Slična tehnika je formiranje malih jama (depresija) u malim razmacima. Takvim se tehnikama oborinsku vodu zadržava na mjestu dok se ne procijedi u tlo.