Propusti – prikladno hidrauličko projektiranje

By

Kada dođe do poplave, sigurna odvodnja s pogođenog područja često ovisi o stanju propusta i mostića. Te objekte često začepi debris zbog čega može doći do lokalnog plavljenja. Često i sam objekt pretrpi štetu zbog čega se prekida prometna ruta. Izrazito je važno odgovarajuće projektiranje u smislu kapaciteta i zaštite od začepljenja. Ova mjera predstavlja…

Trajno zatravljivanje nasada

By

Trajnim zatravljivanjem ili uspostavom trajnog vegetacijskog pokrova vinograda, nasada hmelja i voćnjaka smanjuje se otjecanje i erozija. Vegetacija kontrolira eroziju štićenjem tla od pomaka uslijed udara kišnih kapi i smanjivanjem brzine i količine površinskog otjecanja. Ovu bi mjeru trebale pratiti ostale linijske biotehnološke mjere (npr. jarci) i trebalo bi je provoditi naročito na padinama >7°…

Stavljanje poljoprivrednih površina i šumskih cesta van funkcije

By

Male (neasfaltirane) ceste unutar šuma i na poljoprivrednom zemljištu često dovode do površinskog otjecanja i erozije ili same pretrpe štetu u slučaju obilnih oborina. Nadalje, gustoća cesta može imati odlučujući utjecaj na odvodnjavanje većih površina. Trebalo bi provjeriti nužnost postojeće cestovne mreže unutar šuma i na poljoprivrednom zemljištu i staviti je van funkcije ako je…

Zaštita i očuvanje postojećih livada i pašnjaka

By

Površinsko otjecanje na livadama i pašnjacima je smanjeno u odnosu na zemljište pod uzgojenim usjevima. Prema tome, visok udio livada i pašnjaka povećava retencijski kapacitet korištenog poljoprivrednog zemljišta i smanjuje površinsko otjecanje. Stoga očuvanje postojećih livada od uzgoja usjeva ili građevinskih aktivnosti naročito na izvorišnim područjima, na padinama, na putovima otjecanja i duž vodotoka pridonosi…

Odvodni jarci; udoline

By

Jarci omogućuju presretanje, procjeđivanje i alternativno odvodnjavanje površinskog otjecanja bez uzrokovanja štete. Treba ih dimenzionirati za odgovarajuće povratno razdoblje protoka, trebaju ispunjavati funkcionalne zahtjeve i biti redovno kontrolirani i održavani. Jarci na poljoprivrednom zemljištu se obično predlažu na područjima gdje je ograničen prostor za izgradnju brazda. Na urbanim područjima dio su urbanog sustava odvodnje i…

Revitalizacija poplavnih područja i šuma na poplavnim područjima, priroda sukcesija

By

Identificiranje i ponovno uspostavljanje poplavnih područja i područja taloženja materijala, kao što je uklanjanje zaštitnih građevina za poljoprivredno zemljište, pridonosi zadržavanju vode uz rijeke, a time i smanjivanju rizika od obilnih oborina. U prošlosti, većina poplavnih područja je preuzeta za ostala korištenja; nekadašnje poplavne šume su odvojene od rijeke i putova otjecanja i izmijenjene su…