Malé retenční nádrže

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Nádrže lze klasifikovat mimo jiné podle velikosti, klasifikace se však v jednotlivých zemích liší (např. Česká republika <2 000 000 m³ , někde menší než 100 000 m³). Pro zvládání silných dešťových srážek jsou zvláště důležité malé nádrže na menších vodních tocích. Mohou chránit objekty v rizikových oblastech před negativními dopady povodní po silném dešti a před transportovanými částicemi půdy z erozních procesů. Většinou je jedná o víceúčelové malé nádrže, kde je prevence před povodněnmi jedním z účelů. Opatření vyžaduje zábor plochy (často zemědělské) půdy. Proto je nezbytné vypořádání majetkových práv. Projektová dokumentace, územní rozhodnutí a realizace mohou být náročné.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření v urbanizovaných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalováním a zadržováním povrchových odtoků má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: zachování biologické rozmanitosti; Estetická a kulturní hodnota; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Vytvoření vodních stanoviště; Filtrace znečišťujících látek; Navyšování zásob vody; Produkce přírodní biomasy; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Rekreační příležitosti; Zvýšení evapotranspirace; Vytváření pobřežních stanovišť

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Malé vodní nádrže
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.