Uwzględnianie działań w nieformalnych instrumentach planowania

By

Działanie to obejmuje wszystkie rodzaje nieformalnych dokumentów planowania dotyczące poprawy zarządzania obszarami, w celu przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom erozji gleby i spływu powierzchniowego na obszarach ryzyka lub zmniejszania ich skutków (np. koncepcje retencji, miejskie koncepcje adaptacji do zmiany klimatu). Celem wszystkich uregulowań jest określenie kierunków działania na rzecz zmniejszenia ryzyka.

Studnie chłonne

By

Studnie, wypełnione materiałem filtracyjnym przykrytym glebą, kamieniami lub innym materiałem okrywającym, w celu zbierania wody z pobliskich obszarów o uszczelnionej powierzchni

Hydrotechniczne liniowe budowle ochronne

By

Hydrotechniczne liniowe budowle ochronne pomagają w orprowadzaniu wody w przypadku opadów nawalnych na obszary, na których nie powoduje ona wiekszych szkód. Do budowli tych należą: ścianki i mury przeciwpowodziowe, mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej, systemy odprowadzania wody (rozbudowa, usuwanie przeszkód), systemu usuwania wody opadowej i przepusty, awaryjne drogi wodne, kanały powodziowe, odwodnienia dróg w przypadku obiektów…

Zrównoważone, miejskie systemy odwadniania do gromadzenia, odprowadzania i zatrzymywania wody opadowej

By

Tradycyjne systemy kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe są często przeciążone podczas silnych opadów deszczu, powodując przez to powodzie i szkody. Można je przekształcić w „zrównoważone miejskie systemy odwadniające”, których celem byłoby zwiększenie ich wydajności, np. w przypadku opadów nawalnych i dostosowanie ich do naturalnych procesów w obiegu wody. Istnieje szeroka gama rozwiązań konstrukcyjnych należących do…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.