Uwzględnianie działań w nieformalnych instrumentach planowania-image

Uwzględnianie działań w nieformalnych instrumentach planowania

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działanie to obejmuje wszystkie rodzaje nieformalnych dokumentów planowania dotyczące poprawy zarządzania obszarami, w celu przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom erozji gleby i spływu powierzchniowego na obszarach ryzyka lub zmniejszania ich skutków (np. koncepcje retencji, miejskie koncepcje adaptacji do zmiany klimatu). Celem wszystkich uregulowań jest określenie kierunków działania na rzecz zmniejszenia ryzyka.

Fields of action Obszary zasiedlone,Obszary rolnicze,Lasy,Cieki wodne
Synergie mogą występować między środkami związanymi z zarządzaniem ryzykiem opadów nawalnych oraz aspektami ukierunkowanymi na inne cele, jak np. ochrona środowiska, opieka zdrowotna czy działalność ekonomiczna. Wykorzystanie ich wymaga zaangażowania różnych podmiotów oraz wyegzekwowania wymiany między Wami i nimi, a także holistycznego myślenia.

READ MORE:

  • Development of Urban Adaptation Plans for cities with more than 100,000 inhabitants in Poland (MPA project) - catalogue of adaptation activities - www.44mpa.pl (25.03.2020).
PICTURES:

Screenshot of http://44mpa.pl