Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, odpowiednie umiejscowienie budynków na działkach budowlanych.

By

Należy wykluczyć nowe inicjatywy budowalne, które proponowałyby zmianę lokalizacji budynku w obszarze działki budowlanej, na miejsce znajdujące się w strefie zagrożenia i tym samym narażałyby planowany budynek na powstanie potencjalnych szkód. W tym przypadku konieczne jest przeniesienie lokalizacji planowanych budynków w obrębie nieruchomości tak aby znalazły się poza strefą zagrożenia.

Promowanie i egzekwowanie środków ochrony mienia

By

Osoby potencjalnie zainteresowane – zwłaszcza właściciele nieruchomości – muszą osobiście podjąć działania zapobiegawcze. Wprowadzenie i utrzymanie prywatnych środków ochronnych stanowi jednak wyzwanie i nie występuje często. Władze powinny promować i zalecać odpowiednie działania na rzecz ochrony mienia, przynajmniej poprzez udostępnianie informacji na stronach internetowych i w postaci materiałów pisemnych.

Mury/ściany i progi zwalniające dla ochrony obszarów wysokiego ryzyka

By

Przez odprowadzanie wody, negatywne konsekwencje w zagrożonych obszarach są zabezpieczone na wypadek powodzi do wysokości konstrukcji. Na przykład nieruchomość lub części nieruchomości można chronić za pomocą muru otaczającego budynek, który utrzymuje spływające wody powierzchniowe z dala od niego, zapobiegającego przedostawaniu się wody na teren działki. Przed budową muru należy jednak sprawdzić, czy odprowadzanie wody nie…

Unikanie zabudowy w strefach zagrożenia powodziowego, wydzielenie specjalnych terenów zielonych i stref ochronnych w planach zagospodarowania przestrzennego.

By

Szkody powodowane przez powodzie opadowe można zmniejszyć poprzez uwzględnienie tego typu powodzi w planach zagospodarowania przestrzennego poprzez wyznaczenie ścieżek swobocnego spływu wód powodziowych po powierzchni. Takie zapisy można uwzględnić w prawie budowalnym np. przez wyznaczenie specjalnych obszarów trawiastych lub stref ochronnych w obszarach ryzyka w planie zagospodarowania przestrzennego. Strefy takie służą retencji i kontrolowanemu odprowadzaniu…