Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.

Zielone ściany

By

Rozwiązania konstrukcyjne, przyścienne, wykorzystujące roślinność. Roślinny zasadzone przy ścianie (lub z specjalnych “kieszonkach”, mają możliwość skorzystania z opadu atmosferycznego i wykorzystania go na sowje potrzby rozwoju (wzrostu, transpiracji).

Tarasowanie

By

Tarasowanie to starożytna technologia, która umożliwia rolnictwo i budownictwo na stromym i nierównym terenie. Tarasy uprawne składają się z platform tarasowych, skarp lub ścian tarasowych. Na obszarach rolniczych działanie to może ograniczyć erozję i spływ powierzchniowy przez spowolnienie odpływającej wody opadowej do prędkości nie powodującej erozji. Środek zalecany jest dla gruntów ornych o nachyleniu> 15…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

By

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy…