Właściwe kształtowanie dróg nieutwardzonych i przepraw wodnych w lasach

By

Drogi leśne winny być kształtowane w ten sposób, aby wody opadowe nie spływały szybko w dół, lecz kierowane były do wnętrza lasu. Istnieją różnorodne rozwiązania służace drenażowi dostosowane do różnych wymagań utrzymania lasu (np. rynny odprowadzjące wodę, przepusty). Aby kierować wodę muszą one być stosowane w połączeniu z obwałowaniami. Nowe drogi leśne powinny być starannie…

Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego koryta i terenów zalewowych (zmiany w kierunku naturalności doliny cieku)

By

Działania te polegają na modyfikacjach terenu w obrębie koryta i terenów zalewowych, aby zwiekszyć ich pojemność w celu spowolnienia odpływu i utworzenia lepszych warunków w strefach zalewowych, by na skutek tego zmniejszyć ewentualne następstwa spływu powierzchniowego.Mogą one obejmować poszczególne działania dostosowawcze, które ogólnie określa się, jako “zmiana warunków eksploatacji (utrzymania)”. Konkretnie chodzi tutaj o zmianę…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

By

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy…