Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego koryta i terenów zalewowych (zmiany w kierunku naturalności doliny cieku)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Działania te polegają na modyfikacjach terenu w obrębie koryta i terenów zalewowych, aby zwiekszyć ich pojemność w celu spowolnienia odpływu i utworzenia lepszych warunków w strefach zalewowych, by na skutek tego zmniejszyć ewentualne następstwa spływu powierzchniowego.Mogą one obejmować poszczególne działania dostosowawcze, które ogólnie określa się, jako "zmiana warunków eksploatacji (utrzymania)". Konkretnie chodzi tutaj o zmianę przebiegu koryta, wprowadzenie wielokorytowości, stabilizację koryta z uzyciem naturalnych materiałów, odtworzenie starorzeczy i obecność roślinności brzegowej. Sam skutek zmian w obrębie cieku i jego bezpośredniej doliny nie jest w przypadku opadu nawalnego dla spływu powierzchniowego rozstrzygający. Jeżeli jednak modyfikacja ta stanowi część szeregu innych działań na określonym obszarze, może ona z pewnością odegrać pozytwyną rolę przy spowalnianiu odpływu i zmniejszaniu wartości szczytowych odpływu (wypłaszczenie szczytu fali powodziowej). Ogólnie biorąc, celem jest doprowadzenie akwenu do stanu możliwie najbardziej naturalnego.

Fields of action Obszary zasiedlone,Cieki wodne
Oprócz zmniejszenia ryzyka zalania poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: gromadzenie wody rzeki; spowolnienie wody rzeki; zwiększenie strumienia infiltracyjnego i/lub zasilania wód podziemnych; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; ulepszanie gruntów; tworzenie biotopów brzegowych/nadbrzeżnych; tworzenie biotopów lądowych; gromadzenie wody; utrzymanie i zwiekszenie pogłowia ryb; zwiększenie różnorodności gatunkowej; możliwości wypoczynku; walory estetyczne / kulturalne; zwiększenie parowania dyfuzyjnego; zwiększenie pojemności retencyjnej wody glebowej; redukcja źródeł substancji szkodliwych; przerwanie ścieżek zanieczyszczenia; tworzenie biotopów wodnych; zmniejszenie szczytów temperaturowych; pobieranie i/lub wiązanie CO2; filtrowanie substancji szkodliwych

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): floodplain restoration and management
PICTURES:

Tomáš Just, AOPK ČR