Wyznaczenie osób do kontaktu i godzin konsultacji społecznych

By

Cykliczne i ustawiczne udzielanie przez ekspertów informacji i porad dla właścicieli prywatnych domów, jak i organom publicznym skutkują wzrostem świadomości ryzyka i podjęciem działań. Wyznaczenie osób do kontaktu, którzy świadczą porady podczas godzin przeznaczonym na konsultacje społeczne dają lepsze rezultaty niż internetowe serwisy informacyjne lub kampanie reklamowe. Akceptację działania można dodatkowo wspierać poprzez jego wdrażanie…

Sekwencyjne systemy sedymentacji i biofiltracji

By

Tego radzaju systemy składają się z różnych hydrofitowych oczyszczalni ścieków do regulacji eko-hydrologicznej. Są one podzielone na trzy strefy: strefę intensywnej sedymentacji (w której połączenie stałych i ruchomych elementów modyfikuje hydrodynamikę komory i zwiększa sedymentację); kolejna strefa do intensywnych procesów biogeochemicznych (gdzie grube frakcje wapienia wychwytują związki fosforu) i trzecia strefa biofiltracji (do usuwania związków…

Przekształcanie gruntów ornych na użytki zielone/las liściasty lub plantacje drzew o krótkiej rotacji

By

Ryzyko opadów nawalnych może być wyraźnie zmniejszone poprzez przekształcanie gruntów ornych na użytki zielone, lasy liściaste lub plantacje roślin drzewiastych o krótkiej rotacji. Działanie to w sposób długotrwały zwiększa nierówność powierzchni (efekt: zmniejszenie prędkości przepływu) oraz zmniejsza erozję gleby (efekt: zmniejszenie zamulania). Działanie to jest bardzo odpowiednie w przypadku stromych zboczy na glebach lekkich, w…

Uwzględnianie działań w nieformalnych instrumentach planowania

By

Działanie to obejmuje wszystkie rodzaje nieformalnych dokumentów planowania dotyczące poprawy zarządzania obszarami, w celu przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom erozji gleby i spływu powierzchniowego na obszarach ryzyka lub zmniejszania ich skutków (np. koncepcje retencji, miejskie koncepcje adaptacji do zmiany klimatu). Celem wszystkich uregulowań jest określenie kierunków działania na rzecz zmniejszenia ryzyka.

Tworzenie stref zalewowych

By

Głównym celem tej grupy działań jest wzmocnienie skutków transformacji oraz akumulacji na obszarach zalewowych, istniejących i odtwarzanych, poprzez modyfikacje terenu, takie jak: obniżenie wałów/nasypów, zmiana lokalizacji lub usunięcie wałów przeciwpowodziowych itp. Dzięki temu można zgromadzić wodę na obszarze zalewowym podczas zwiększonych przepływów.

Wizualizacja i wyjaśnianie specyficznych sytuacji ryzyka na danym obszarze

By

Wizualizacja na danym obszarze konkretnych zagrożeń i występującego ryzyka (np. na mapach, na plakatach umieszczonych w danych miejscach itp.) jest skutecznym sposobem zwiększania świadomośći osób zainteresowanych i instytucji, których dane dotyczą, Mapy pokazują specyfikę zagrożenia i ryzyka w danym miejscu, mogą np. zostać udostępnione społeczności w portalu internetowym. Niezbędne są łatwo dostępne wskazówki dla użytkownika,…