Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Identifikace (mapování) ohrožených území-image

Identifikace (mapování) ohrožených území

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Správné posouzení ohrožení a rizik (s informativními mapami jako hlavním výstupem) je nezbytným základem pro zahájení procesu integrovaného řízení rizik na všech úrovních činnosti. Hodnocení je náročným vícestupňovým úkolem, který vyžaduje – kromě jasných cílů – některá vstupní data (např. o historických událostech a škodách, metodických dovednostech a rozhodnutích), jakož i potřebné zdroje. Na základě výsledků hodnocení je nutné definovat přijatelné riziko a pro plánování vhodných opatření ke zmírnění rizika je možné vymezit plochy s vysokým rizikem povodní.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích,Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření pro technické zajištění budov,Varovné systémy,Risk management a komunikace
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

Check out the RAINMAN good practice examples:

RAINMAN has collected vast experiences in risk assessment and mapping. Please check out the tool ASSESSMENT and MAPPING to get anoverview.

The following experiences might also be interesting for you:

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology