Wyznaczenie osób do kontaktu i godzin konsultacji społecznych

By

Cykliczne i ustawiczne udzielanie przez ekspertów informacji i porad dla właścicieli prywatnych domów, jak i organom publicznym skutkują wzrostem świadomości ryzyka i podjęciem działań. Wyznaczenie osób do kontaktu, którzy świadczą porady podczas godzin przeznaczonym na konsultacje społeczne dają lepsze rezultaty niż internetowe serwisy informacyjne lub kampanie reklamowe. Akceptację działania można dodatkowo wspierać poprzez jego wdrażanie…

Współpraca transgraniczna

By

Ocena ryzyka na terenie transgranicznym, przekazywanie informacji dotyczących prognoz hydrologicznych, harmonizacja standardów technicznych; współpraca transgraniczna w ramach planowania kryzysowego przy uwzględnieniu istniejących transgranicznych projektów ukierunkowanych na zarządzanie powodziami rzecznymi. Współpraca może zostać rozszerzona poprzez uwzględnienie zarządzania ryzykiem opadów nawalnych.

Opracowywanie i realizacja skutecznych planów reagowania kryzysowego

By

Efektywne i regularnie aktualizowane plany odparcia zagrożeń na wypadek akcji powodziowej w przypadku opadu nawalnego pomagają jednostkom obrony cywilnej w uzyskaniu szybkiego rozeznania w działaniach, jakie należy wykonać, jak też w ich priorytetyzacji. Stanowią one część składową planów obrony cywilnej i muszą byc opracowywane przez właściwe instytucje (np. w Niemczech i Austrii: gminy, ewentualnie też…