Certyfikaty ochrony / profilaktyki przeciwpowodziowej dla budynków

By

Wyspecjalizowani konsultanci ds. ryzyka powodziowego (inżynierowie lub architekci) wnoszą swoją wiedzę techniczną i doświadczenie. Oceniają oni fizyczną podatność w zakresie potencjalnych szkód powodziowych i określają skutki zrealizowanych już działań w celu zmniejszenia ryzyka. W niektórych krajach związkowych do dyspozycji pozostają znormalizowane procedury, według których działają eksperci wystawiając właścicielom domów certyfikaty stanu ochrony przeciwpowodziowej i wydają…

Wdrożenie i użytkowanie systemów wczesnego ostrzegania wraz ze zbieraniem i oceną informacji uzupełniających

By

Systemy wczesnego ostrzegania przed powodzią – o ile istnieją dla danego obszaru – dostarczają informacji, które wmożliwiają podjęcie działań ratownichych (np. stworzenie centrum zarządzania, obserwacja obszarów ryzyka) przed wystąpieniem zdarzenia i związanych z nim szkód. Zmniejszenie szkód jest jednak tylko wtedy możliwe, jeżeli informacje z systemu wczesnego ostrzegania bedą właściwie interpretowane i oceniane, gdy towarzyszy…

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w środowisku naturalnym

By

Działanie odnosi się do oceny szkód w środowisku naturalnym, spowodowanych głównie awariami związanymi z punktowymi źródłami zanieczyszczeń np. pojemnikami z materiałami niebezpiecznymi. Procedury postępowania i kryteria muszą być wcześniej już zdefiniowane.

Ocena i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i i infrastruktury.

By

Działanie to obejmuje ocenę i usuwanie szkód powodziowych w obrębie budynków i infrastruktury (np. ciągów komunikacyjnych, infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) w kontekście icjh eksploatacji i konieczności odbudowy po wystąpieniu powodzi. Działanie to ma również znaczenie w zakresie dochodzenia roszczeń za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy dostępne jest wsparcie z funduszu pomocy…