Ochrana a zachování stávajících luk a pastvin-image

Ochrana a zachování stávajících luk a pastvin

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Povrchový odtok na loukách a pastvinách je ve srovnání s plodinami na orné půdě menší. Vysoký podíl luk a pastvin tak zvyšuje retenční kapacitu zemědělské půdy a snižuje povrchový odtok. Zachování stávajících luk, nepraktikování plodinového využití ploch nebo stavební činnosti zejména v oblastech vodních toků, na svazích, v odtokových oblastech podél vodních toků je proto příspěvkem ke snížení rizik plynoucích ze silného deště.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v urbanizovaných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentů; Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení zadržování vody v půdě; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Doplňování podzemní vody a zvodnělých vrstev; Filtrace znečišťujících látek

Check out the RAINMAN good practice examples:

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): meadows and pastures
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (2015): Hangwassermanagement Maßnahmenkatalog [management of pluvial floods catalogue of measures] (unpublished brochure, online version accessible at URL: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/222593.htm): spezifische Grünlandwidmung, Schutzzonen
PICTURES:

Christoph Albrecht, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology