Pronájmy s vyžadovanými ochrannými opatřeními

By

Nájemní smlouvy jsou právně závazné dohody mezi pronajímatelem a nájemcem pozemku. Obsahují podmínky, za kterých byla plocha pronajata. Termín a potřeba obnovení těchto smluv u nového nájemce nebo při vypršení doby pronájmu poskytuje příležitost majiteli zakotvit preventivní protipovodňová opatření a zavedení některých omezení (např. pro šetrné hospodaření s půdou nebo změnu využívání půdy).

Propustná dlažba pro infiltraci, propustné povrchy, odstranění nepropustné vrstvy

By

Propustná dlažba je navržena tak, aby umožnila dešťové vodě vsak do půdy a zvodnělé vrstvy, nebo, aby byla zachycena pod zemí a poté uvolňována regulovanou rychlostí do povrchových vod. Nepropustné povrchy mohou být nahrazeny různými materiály, jako je štěrk, travní dlaždice, betonové dlaždice s drenáží nebo porézní beton. Je vhodný pro parkoviště, cyklistické stezky, turistické…

Strategické dokumenty

By

Opatření zahrnuje všechny druhy plánovacích dokumentů pro zlepšení hospodaření s půdou a krajinou, aby bylo možné čelit nebezpečným jevům eroze půdy a povrchového odtoku v rizikových oblastech nebo minimalizovat jejich účinky (např. programy přirozené retence, plány přizpůsobení měst změnám klimatu atd.). Cílem všech nařízení je stanovit postup pro řízení ke snížení výskytu povodní z přívalových…

Stavby k zachycení neseného materiálu (zachycení sedimentu v nádržích, česle na zachycení plovoucího materiálu)

By

Lapače písku a nánosů jsou technická zařízení, která jsou umístěna v proudu nebo v obtoku vodních toků. V případě povodní zpomalují rychlost vody a vedou k řízené sedimentaci neseného materiálu. Aby se zabránilo transportu plovoucího materiálu, který může způsobit ucpání mostů a propustků, mohou být na toku nebo těsně před mostními objekty osazeny lapače plavenin…

Infiltrační pásy (travnaté) a zachytávací pásy (trvale ozeleněné)

By

Infiltrační pásy by měly být realizovány na svazích po vrstevnicích. V blízkosti nádrží, vodních toků a zastavěných oblastí chrání před pronikáním erodovaného materiálu. Zachytávací pásy poskytují dobré podmínky pro účinnou infiltraci vody a zpomalení povrchového odtoku. Křovinaté pásy přes dlouhé, strmé svahy zachycují a zpomalují stékající vodu z povrchu. Ideální kombinace spočívá v těsném umístění…

Budování teras

By

Terasování je postup umožňující hospodaření a stavění na strmém a členitém terénu. Terasy zemědělské půdy se skládají z terasových plošin a terasových svahů nebo stěn. Může opatření snížit erozi a zpomalit povrchový odtok dešťové vody na neerozivní rychlost. Opatření se doporučuje pro zemědělskou půdu se sklonem > 15 °. Terasy však mají významný dopad a…