Zřizování inundačních zón

By

Hlavním cílem této skupiny opatření je posílit transformační a akumulační účinky stávajících a obnovujících se záplavových území úpravami terénu, jako je snížení břehů, vyrovnání nebo demolice protipovodňových hrází atd. Opatření umožňuje větší transformace povodňových průtoků. Zvyšuje ochranu obyvatelstva před povodňěmi.

Lineární ochranná opatření

By

Lineární ochranná opatření pomáhají nasměrovat vodu do oblastí, kde nehrozí ohrožení obyvatelstva a přispívají ke snížení povodňových škod. Jedná se o hráze protipovodňové ochrany, protipovodňové stěny, mobilní protipovodňové systémy, odvádění srážkové vody, protipovodňové kanály, odvodnění silnic v případě nových staveb a rekonstrukcí. Opatření vyžadují údržbu a zaškolení obsluhy.

Střídání plodin, smíšené pěstování plodin, krycí plodiny

By

Střídání plodin je přizpůsobeno specifickým požadavkům podle sklonu svahů. Pěstování smíšených plodin je praxe pěstování dvou nebo více plodin v bezprostřední blízkosti. Použití krycích plodin zabraňuje tomu, aby zůstala půda delší dobu bez rostlinného pokryvu.

Místní dotace, dobrovolné dohody pro opatření přesahující povinný standard hospodaření

By

Existuje velké množství požadavků a norem EU, které musí správci půdy splňovat, aby mohli dostávat platby v rámci režimu podpory. Posouzení místního rizika však může vyžadovat více než jen plnění závazných norem. Zde mohou pomoci dobrovolné dohody mezi farmářem, vlastníkem půdy a obcí, případně místní dotace. Měly by být zohledněny předpokládané změny v chodu srážek…

Kultivace napříč svahem; zabránění tvorby svahových rýh a splachů

By

Rozvoji drah soustředěného odtoku lze zabránit a retenci lze zlepšit na mírně svažitém terénu kultivací zemědělské půdy na svahu podle vrstevnic. V ideálním případě by měla být půda obhospodařována v šachovnicovém vzoru, aby bylo možné regulovat a zpomalit tok povrchové vody. V zásadě je zabráněno tvorbě svahových rýh a vytváření preferenčních drah soustředěného odtoku. V…

Postupy bez orby nebo s její nízkou intenzitou, mulčování, přímá setba, striptilling

By

Postupy bez orby nebo s její lehkou formou (udržovací) se zcela nebo z velké části obejdou bez použití pluhů. Místo toho se používají nástroje pro obdělávání půdy, které neobracejí půdu (např. kultivátory, diskové brány) nebo nenarušují strukturu půdy a ponechávají zbytky plodin (mulč) blízko nebo na povrchu půdy. Páskové zpracování půdy (striptill) je variabilní metoda…