Kontaktní osoby a doba pro rady občanům

By

Povědomí o rizicích roste a proměňuje se v činy, když jsou majitelům soukromých domů a veřejným orgánům poskytovány stálé informace a osobní odborné rady. Kontaktní osoby a veřejné konzultační hodiny nabízejí větší záruku úspěchu než online informační služby nebo reklamní kampaně. Přijetí opatření lze dále podpořit, pokud jsou prováděna v obecních budovách způsobem, který je…

Procesy pozemkových úprav

By

Pozemkové úpravy (jednoduché a komplexní) jsou procesem plánování, který může vyjasnit vlastnictví půdy, snížit roztříštěnost vlastnictví zemědělské půdy a zlepšit infrastrukturu a životní podmínky na venkově. Tímto způsobem může znovu zavést technická opatření do plánů společných zařízení a pozitivně ovlivnit fragmentaci krajiny pro zlepšení retence vody a zamezení nekontrolovaného a nebezpečného povrchového odtoku.Pozemkové úpravy by…

Vizualizace a vysvětlení specifických rizik na posuzované lokalitě

By

Vizualizace konkrétního nebezpečí a rizika na místě (např. na mapách, v místě nainstalovaných billboardech, atd.) Je účinným způsobem, jak upozornit na nebezpečí ohrožené osoby a instituce. Mapy označují konkrétní nebezpečí a rizika na místě a mohou být k dispozici například na online portálu obce. Jsou nezbytné poskytnout srozumitelné a vysvětlitelné informace včetně kontaktu pro dotazy.

Přeměna orné půdy na travní porost, listnatý les nebo zemědělskou plochu s krátkodobou rotací plodin

By

Riziko tvorby povrchového odtoku lze významně snížit přeměnou zemědělské půdy na pastviny nebo listnaté lesy nebo zemědělské plochy s krátkodobou rotací plodin. Toto opatření trvale zvyšuje drsnost povrchu (účinek: snížení rychlosti proudění) a snižuje erozi půdy (účinek: snížení ukládání erodovaného materiálu). Opatření je vhodné pro strmé svahy s lehkými půdami, pro oblasti koncentrovaného odtoku, pro…

LEADER proces

By

LEADER je integrovaný proces rozvoje ve venkovských oblastech financovaný z fondů EU SZP a určený k zapojení, umožnění činnosti, získávání zdrojů a posílení místních (venkovských) komunit. Přístup LEADER zahrnuje např. vypracovávání a provádění strategií místního rozvoje zdola nahoru; integrovaná a víceodvětvová opatření; vytváření sítí a spolupráce. Omezení rizika silného deště nebo povodně lze považovat za…

Zřizování inundačních zón

By

Hlavním cílem této skupiny opatření je posílit transformační a akumulační účinky stávajících a obnovujících se záplavových území úpravami terénu, jako je snížení břehů, vyrovnání nebo demolice protipovodňových hrází atd. Opatření umožňuje větší transformace povodňových průtoků. Zvyšuje ochranu obyvatelstva před povodňěmi.