Koncepty a plány na úrovni povodí, spolupráce mezi obcemi

By

Využití půdy a změny krajinného pokryvu, jakož i intenzifikace nebo extenzifikace využívání půdy mění hydrologické podmínky a mají potenciálně velké dopady na záplavy v nížinných oblastech. Při plánování činnosti by se mělo brát v úvahu souvislost mezi situací po proudu a proti proudu, interakce činností zejména pokud se vyskytnou problémy v sídelních oblastech. Formální i…

Dělení osevních ploch, setba plodin v pruzích

By

Rozdělení plochy pole má za cíl pěstovat plánovaně různé střídající se plodiny v pruzích. Ideálně v kombinaci s kultivací napříč svahem. Je vhodné zvláště pro plodiny se sklonem k erozi, jako je kukuřice nebo cukrová řepa, které se střídají s pruhy např. trav nebo nekultivované půdy. Plodiny náchylné k odtoku povrchové vody a erozi půdním…

Malé retenční nádrže

By

Nádrže lze klasifikovat mimo jiné podle velikosti, klasifikace se však v jednotlivých zemích liší (např. Česká republika <2 000 000 m³ , někde menší než 100 000 m³). Pro zvládání silných dešťových srážek jsou zvláště důležité malé nádrže na menších vodních tocích. Mohou chránit objekty v rizikových oblastech před negativními dopady povodní po silném dešti…

Osevní plocha s hrubým povrchem

By

Toto opatření pomáhá výrazně snížit riziko eroze na zemědělské půdě. Díky drsnosti povrchové struktury půdy pomáhá povrchové vodě vsakovat do podloží. Odtok povrchové vody je navíc významně snížen řadou dočasných nerovností zadržujících vodu . Opatření je však v rozporu s jinými opatřeními zaměřenými na šetrné hospodaření s půdou a mělo by se používat opatrně.

Průlehy

By

Průlehy jsou mělké a široké příkopy na orné půdě s mírnými svahy a malým podélným sklonem. Umožňují zachycení, infiltraci, případně odvedení povrchového odtoku. Měly by být správně dimenzovány, aby splňovaly funkční požadavky a vyžadují údržbu.

Stabilizace drah soustředěného odtoku

By

Místa soustředěného povrchového odtoku by měla být stabilizována trvalým ozeleněním, aby se zabránilo erozi. Mohou být zpevněna např. kameny a odvádí tak koncentrovaný povrchový odtok bez výskytu erozních jevů po jeho dráze. Nejběžnějším geometrickým tvarem je parabola s nízkou hloubkou, která je nejvíce podobná přirozeným cestám odtoku. Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy. Mělo by být…