Stabilizace drah soustředěného odtoku

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Místa soustředěného povrchového odtoku by měla být stabilizována trvalým ozeleněním, aby se zabránilo erozi. Mohou být zpevněna např. kameny a odvádí tak koncentrovaný povrchový odtok bez výskytu erozních jevů po jeho dráze. Nejběžnějším geometrickým tvarem je parabola s nízkou hloubkou, která je nejvíce podobná přirozeným cestám odtoku. Opatření vyžaduje zábor zemědělské půdy. Mělo by být provedeno, pokud ochranná opatření nejsou účinná pro ochranu půdy před erozí. Pokud je opatření doprovázeno vhodnou výsadbou vegetace, může být součástí územního systému ekologické stability. Účinek se zvyšuje, pokud v oblasti realizace existují i jiná opatření.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Přerušit transport znečištění; Snížení eroze a/nebo transportu sedimentu; Filtrace znečišťujících látek; Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Zvýšení zadržování vody v půdě; Zlepšení kvality půdy; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Zachování biologické rozmanitosti; Estetická a kulturní hodnota; Vytváření suchozemských stanovišť

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): filter strips
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Stabilizace dráhy soustředěného odtoku (DSO)
  • Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ed.) (2016): Dezentraler Hochwasserschutz im ländlichen Raum, URL: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/13555 (25.03.2020): Dauergrünland in reliefbedingten Abflussbahnen
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.