Małe zbiorniki retencyjne

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Zbiorniki retencyjne mogą być klasyfikowane m.in. według pojemności, przy czym klasyfikacja w poszczególnych krajach różni się (np. w Czechach <2 000 000 m³, a w Niemczech poniżej 100 000 m³). W zarządzaniu ryzykiem opadu nawalnego szczególne znaczenie mają małe zbiorniki na mniejszych ciekach wodnych. Mogą chronić obiekty na obszarach ryzyka przed negatywnymi skutkami powodzi po opadach deszczu nawalnego oraz przed transportowanymi cząsteczkami gleby pochodzącymi z procesów erozyjnych. Działanie to wymaga zajęcia terenów (często użytkowanych rolniczo), dlatego niezbędne jest uregulowanie stosunków własnościowych. Wykonanaie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja mogą wymagać wiele wysiłku.

Fields of action Obszary zasiedlone,Obszary rolnicze,Lasy
Oprócz zmniejszenia ryzyka powodzi poprzez spowolnienie i retencję wód powierzchniowych działanie to niesie z sobą średnie lub duże ewentualne korzyści dla poniższych oddziaływań biofizycznych i usług ekosystemowych: utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej; walory estetyczne / kulturowe; przerwanie ścieżek zanieczyszczeń; zmniejszenie erozji i/lub ilości doprowadzanych osadów; tworzenie biotopów wodnych; filtrowanie zanieczyszczeń; gromadzenie wody; naturalna produkcja biomasy; adaptacja do zmiany klimatu i ochrona klimatu; możliwości wypoczynku; zwiększenie parowania/ewapotranspiracji; tworzenie biotopów brzegowych/nadbrzeżnych

READ MORE:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Malé vodní nádrže
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.