Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Budování teras

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Terasování je postup umožňující hospodaření a stavění na strmém a členitém terénu. Terasy zemědělské půdy se skládají z terasových plošin a terasových svahů nebo stěn. Může opatření snížit erozi a zpomalit povrchový odtok dešťové vody na neerozivní rychlost. Opatření se doporučuje pro zemědělskou půdu se sklonem > 15 °. Terasy však mají významný dopad a mohou proto porušovat ekologické mechanismy krajiny. Z tohoto důvodu by měly být považovány za finální řešení pro využití půdy jako zemědělské půdy nebo plochy pro stavby pouze v případě, že jiné využití půdy (např. zalesnění) není možné.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v urbanizovaných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku může mít opatření přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Snížení eroze a/nebo transportu sedimentů; Estetická s kulturní hodnota; Filtrace znečišťujících látek

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

  • Office International de l’Eau (2015): Natural Water Retention Measures, URL: http://nwrm.eu (19.03.2020): traditional terraces;
  • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (2018): Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině [Catalogue of green water retention measures in the landscape], URL: http://www.suchovkrajine.cz/vystupy (25.03.2020): Terasy
PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.