Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Obnova záplavových území a lužních lesů, přizozená sukcese-image

Obnova záplavových území a lužních lesů, přizozená sukcese

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Identifikace a obnovení zaplavovaných oblastí a oblastí sedimentace, například odstraněním ochranných struktur pro zemědělskou půdu, přispívá k zadržování vody podél řek a tím ke snížení rizik plynoucích z intenzivních srážek. V minulosti byla většina záplavových území využita k jinému účelu; bývalé lužní lesy jsou odděleny od říčních a odtokových cest a upravovány na zbytkové lesy s nízkou hustotou bez přirozené regenerace. Využití záplavových oblastí může být různé. Nejvíce prostoru vyžadují samoregenerační lužní lesy („mobilní ekosystémy“). Obnova těchto lesů je náročný a dlouhodobý proces a vyžaduje odpovídající plánování.

Fields of action Opatření v urbanizovaných oblastech,Opatření na zemědělské půdě,Opatření v zalesněných oblastech,Opatření na vodních tocích
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentů; Vytváření pobřežních stanovišť; Zachování biologické rozmanitosti; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Vytvoření vodních stanovišť; Snížení maximální teploty; Filtrace znečišťujících látek

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV)