Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Ochrana, obnova a zmlazení lesů zvláště na svazích

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Vzhledem k jejich retenčnímu účinku a kvůli ochraně svahů před erozí, lesy snižují odtok povrchové vody a transport sedimentů. Hospodaření v lese by mělo být upraveno tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám zranitelných objektů níže po svahu. Je třeba se například vyhnout rozsáhlému kácení. Složení lesa by mělo být nastaveno tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší úrovně retence vody. Opatření v lesnictví by měla zohlednit pravděpodobné změny v chodu srážek a záplav vyplývajících ze změny klimatu.

Fields of action Opatření v zalesněných oblastech
Kromě snižování povodňových rizik zpomalením a zadržováním povrchového odtoku má opatření střední nebo vysoké možné přínosy pro následující biofyzikální dopady a ekosystémové služby: Zvýšení evapotranspirace; Zvýšení infiltrace a/nebo doplňování podzemní vody; Zvýšení zadržování vody v půdě; Omezení zdrojů znečišťujících látek; Přerušení cesty znečištění; Snížení eroze a/nebo přenosu sedimentu; Vytváření suchozemských stanovišť; Absorpce a/nebo zadržení CO2; Doplňování vodních zásob; Produkce přírodní biomasy; Přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění dopadů; Filtrace znečišťujících látek; Rekreační příležitosti; Estetická a kulturní hodnota; Zlepšení kvality půdy; Vytvoření vodních stanovišť; Vytvoření pobřežních stanovišť; Snížení maximální teploty; Zachování biologické rozmanitosti

Check out the RAINMAN good practice examples:

Ukázka dobré praxe není k dispozici.

READ MORE:

PICTURES:

Sabine Scharfe, Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology