Nástroj opatření pro snížovaní rizik

KATALOG 100 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK

Infiltrační pásy (travnaté) a zachytávací pásy (trvale ozeleněné)

  • Description
  • Fields of action
  • Synergies
  • Good practice examples
  • References

Infiltrační pásy by měly být realizovány na svazích po vrstevnicích. V blízkosti nádrží, vodních toků a zastavěných oblastí chrání před pronikáním erodovaného materiálu. Zachytávací pásy poskytují dobré podmínky pro účinnou infiltraci vody a zpomalení povrchového odtoku. Křovinaté pásy přes dlouhé, strmé svahy zachycují a zpomalují stékající vodu z povrchu. Ideální kombinace spočívá v těsném umístění zachytávacích a křovinatých pásů vedle sebe.

Fields of action Opatření na zemědělské půdě,Opatření v urbanizovaných oblastech
Opatření ke snížení rizik spojených s přívalovými srážkami se mohou dobře doplňovat s opatřeními k dosažení jiných cílů (např. k ochraně životního prostředí, zlepšení zdravotní péče či zlepšení ekonomiky). Jejich implementace vyžaduje zapojení všech dotčených aktérů, výměnu informací a komplexní přístup k řešení.

READ MORE:

PICTURES:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. v.v.i.